Aktuellt inom Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens möte 7 april

Läs om några beslut som togs på mötet, till exempel årsbokslut och årsredovisning 2020 samt stöd till studentnationer och studentkårer under Coronapandemin.

Det senaste

Få uppdateringar från denna lista

Se alla

Kommunstyrelsen sammanträder 13.00, om det inte står något annat i kallelsen. Läs kallelse, handlingar och protokoll genom att klicka på länken för respektive möte. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet med kommunens övergripande mål, riktlinjer och styrning av den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen förbereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs. Dessutom har kommunstyrelsen ett särskilt ansvar för näringslivsfrågor, kommunens ekonomi och övergripande arbetsgivarfrågor. Som kommunens arkivmyndighet har vi övergripande ansvar för kommunens arkivfrågor. 

Styrdokument

 • Riktlinjer för VA-planering

  Riktlinjedokumentet är en del av kommunens VA-plan (vatten- och avloppsplan). VA-planen omfattar arbetet med såväl enskild som allmän VA-försörjning i kommunen och de frågor som prioriteras inom kommunens VA-försörjning under de kommande åren. Att ha en välfungerande och kommunövergripande planering med gemensam grund att stå på leder till bättre samordning och tydlighet såväl inom kommunkoncernen som externt.

 • Riktlinjer för gatukostnad

  Riktlinjen anger principer och former för kommunens arbete med gatukostnadsärenden enligt plan- och bygglagen.

 • Handlingsplan för Uppsala kommuns näringslivsprogram 2021–2023

  Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument. Programmet sätter ramarna för och prioriterar inom kommunens arbete med näringslivsutveckling. Det lägger också grunden för kommunens samverkan med externa parter genom att skapa en målbild för vad det innebär att ha ett hållbart och jämställt näringsliv med ett gott företagsklimat.

 • Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021-2023

  Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2021–2023. Kommunstyrelsen följer upp sin verksamhetsplan och budget i samband med kommunens gemensamma uppföljning per april, delårsbokslutet per augusti och årsbokslutet.

 • Klimatkontrakt 2030 (samarbetsavtal med staten)

  Klimatförändringarna kräver samarbete på alla nivåer. Som kommun kan vi göra mycket, men långt ifrån allt. Därför behövs breda samarbeten. Klimatkontrakt 2030 är ett samarbetsavtal med staten för att skynda på klimatomställningen.

Se alla styrdokument

Förtroendevalda i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har 15 ledamöter och 11 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta kommunsstyrelsen
Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Fax:
018-727 00 01