Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Att installera solceller och solfångare är en ofta en lönsam investering, både för din ekonomi och för klimatet. Oftast kan du göra det utan att söka bygglov eller göra en anmälan men om du behöver söka bygglov eller göra en anmälan, har vi sett till att det är kostnadsfritt när det gäller solceller eller solfångare. På denna sida kan du läsa mer om vad du behöver tänka på innan du gör en installation.

 2. Krav för att få installera solceller och solfångare utan bygglov eller anmälan

  Du behöver inte söka bygglov eller göra en anmälan för att sätta upp solceller eller solfångare om ALLA kriterier i punktlistan nedan uppfylls:

  Om du inte uppfyller alla kriterier ovan, kan du behöva söka bygglov. Läs mer nedan.

 3. Om du behöver söka bygglov eller göra en anmälan för solfångare eller solceller

  Gratis att söka bygglov för solceller och solfångare

  För att fler ska kunna installera solenergi har vi sett till att det inte kostar något att söka bygglov för solceller eller solfångare.

  Oftast okej med mindre avvikelse mot detaljplan

  Om installationen strider mot någon bestämmelse i detaljplanen kan vi oftast godkänna det i ett bygglov. Det kan till exempel handla om att det bara får vara en viss färg på taken i ett område enligt detaljplanen och att solcellerna som sätts utanpå har en annan färg. Det kan också handla om att du överskrider den godkända totala höjden på byggnaden genom installationen. I dessa och liknande exempel på mindre avvikelser, kan vi vanligtvis bevilja bygglov för solceller eller solfångare. Om installationen skulle vara en avvikelse mot detaljplanen, frågar vi om grannarna har någon synpunkt på dessa mindre avvikelser innan vi beviljar bygglovet.

  Om bygglov krävs

  Handlingar som ska lämnas in

  Om du behöver söka bygglov eller göra en anmälan för installation av solceller eller solfångare, kan du ansöka om detta hos oss genom att skicka in nedan handlingar:

  Du kan också behöva lämna ytterligare handlingar när vi börjat granska ditt ärende:

  • Detaljritning
  • Antikvarisk utredning (behövs om byggnaden har höga kulturhistoriska värden)

  Handlingarnas kvalitet

  • Ritningar ska vara i skala 1:100.
  • Det ska finnas information om vad som finns på ritningen, skala samt
   nuvarande fastighetsbeteckning.
  • Ett ritningsnummer och datum ska finnas så att olika versioner kan skiljas från varandra.
  • Alla mått ska anges i millimeter.
  • Norrpil ska finnas på situationsplanen.
  • Ritningarna ska inlämnas i en omgång och vara fackmannamässigt utförda, tydliga och lättlästa på vitt olinjerat papper.
  • Om ritningarna är större än A3-format ska en extra omgång av samtliga ritningar även skickas in i A3-format. Handlingar i större format än A3 ska vara nedvikta till A4-format.
  • Planritningar ska vara möblerade så att tillgängligheten kan granskas. Rita gärna ut funktionsmått kring möblerna.

  Läs mer om bygglov här.

  Vissa byggnader får inte ha solceller eller solfångare

  I vissa fall kommer vi inte att kunna bevilja bygglov för solceller eller solfångare i skyddade områden. Det kan handla om att det inte går att få till en lösning som inte påverkar en skyddad kulturmiljö. Detta får du besked om när du söker bygglov eller tar kontakt med Kontaktcenter.

  Kontaktuppgifter till Kontaktcenter.

 4. Kulturmiljökartan - visar byggnader som kan kräva bygglov

  Kulturmiljökartan, som du kan interagera med nedan, visar fastigheter med särskilt viktig kulturmiljö som behöver bygglov för solceller och solfångare.

  Grön- och blåmarkerade fastigheter kräver bygglov

  Kartan visar områden markerade med grönt och blått som har särskild värdefull kulturmiljö. Fastighetsägare som vill installera solceller eller solfångare i de gröna eller i de blå områdena, behöver söka bygglov för det.

  Kulturhistoriskt värdefulla byggnader utanför stadskärnan kan behöva bygglov

  Utöver de markerade områdena på kartan, finns det fler kulturhistoriskt värdefulla områden utanför stadskärnan i Uppsala. För dessa behöver fastighetsägaren också söka bygglov för installation av solceller eller solfångare. Om du tror eller vet att du har en byggnad som är kulturhistoriskt värdefull och som inte är markerad på kartan, är du välkommen att kontakta Kontaktcenter för att se om du behöver bygglov eller inte.

  Om din fastighet inte bedöms vara kulturhistoriskt värdefull (enligt kartan eller av en handläggare på kommunen) behöver du inte söka bygglov för solceller eller solfångare förutsatt att du uppfyller de andra kriterierna som du kan se ovan.

  Så använder du kartan

  Du kan klicka på de kulturhistoriskt värdefulla byggnader som är markerade med grönt eller blått (dessa kräver bygglov, läs mer ovan) för att få mer information om området. Du kan också söka efter ett område i sökrutan uppe till vänster i kartan.

  Visa kartan i större format.


 5. Påverkansområden för totalförsvaret

  I vår kommun har vi områden som är av riksintresse för totalförsvarets militära del. Riksintressena omges av så kallade påverkansområden. Inom "påverkansområden för buller eller annan risk" samt "påverkansområde övrigt" krävs bygglov för att montera solpaneler och solfångare på byggnader som ligger inom detaljplanelagt område. Vilka påverkansområden som finns i vår kommun är markerat i kartan på länken nedan, se Uppsala övningsflygplats (20).

  Del B: Riksintressen - Uppsala kommun

 6. Tänk på brandsäkerheten

  När du installerar solenergi kan det innebära en ökad risk för räddningspersonal om en räddningsinsats behöver göras. Det finns en hel del att tänka på för att solceller och solfångare ska vara en säker installation för dig och räddningstjänsten vid en olycka.

  Läs mer om vad du behöver tänka på vid installation av solceller och solfångare ur brandförsvarets synpunkt.

 7. Så vet du om du tjänar på att producera egen solenergi

  Solceller - goda förutsättningar att installera

  Många undrar om det lönar sig att installera solceller i Sverige med våra kalla och mörka vintrar. Faktum är att du kan få bra effekt av solen från mars till oktober och att ett svalare klimat ger högre verkningsgrad. Överskottet på el under sommaren köps upp av ditt elbolag som säljer elen vidare till andra. För varje kilowattimme som du säljer får du en skattereduktion.

  Du har goda förutsättningar för energiproduktion med solceller om:

  • ditt tak vetter mot söder, öster eller väster.
  • ditt tak får plats med minst 30 kvadratmeter solceller.
  • din byggnad inte skuggas av hus eller träd under större delen av dagen.

  Solfångare - goda förutsättningar att installera

  Solfångare har högre verkningsgrad och är inte lika skuggkänsliga som solceller och en liten yta kan täcka en stor del av varmvattenbehovet och en liten del av det övriga värmebehovet.

  Du har goda förutsättningar för energiproduktion med solfångare om:

  • ditt tak vetter mot söder, öster eller väster.
  • du eldar med ved eller pellets idag.

  Se din potentiella elproduktion med solkartan

  Du kan se din ungefärliga elproduktion med hjälp av solkartan. Solkartan är från 2013 och det kan hända att det ser annorlunda ut där du bor idag.

  Se vilken effekt din fastighet kan få av solenergi i solkartan.

 8. Skattereduktion vid installation av solenergi

  Som privatperson kan du få en skattereduktion för installation av solceller och solfångare.

  Läs mer om avdraget för solenergi hos Skatteverket.

 9. Så arbetar Uppsala kommun med att öka privat solenergiproduktion

  Uppsala kommun har en mycket positiv inställning till solenergi och vill att så många byggnader i Uppsala kommun som möjligt kan utrustas med solceller och solfångare. Vi försöker därför att underlätta för privatpersoner att installera solenergi genom att:

  • minska de antal byggnader i kommunen som behöver bygglov eller bygganmälan för att installera solenergi.
  • förenkla bygglovsprocessen för dig som söker bygglov eller gör en anmälan för att installera solenergi.
  • inte ta ut någon avgift för de som ändå måste ansöka om bygglov eller göra en anmälan för att installera solenergi.

  Läs mer om hur Uppsala kommun arbetar mot målet 100 megawatt solenergi.

 10. Du kan få kostnadsfri rådgivning hos kommunen om solenergi

  Om du vill veta mer om solceller och solfångare och om dina förutsättningar för att installera solenergi, kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare. Rådgivningen är oberoende och kostnadsfri.

  Kontakta Energi- och klimatrådgivarna.

  Vill du veta mer om hur du ska gå tillväga för att söka bygglov kan du ringa eller mejla till kommunens kontaktcenter som svarar på allmänna bygglovsfrågor och hjälper dig att hitta till rätt information.

  Här hittar du kontaktinformation till Kontaktcenter.

 11. Riktlinje för installation av solceller och solfångare

  Texten på ovan på denna sida sammanfattar vad vår riktlinje innehåller. Vill du läsa riktlinjen i sin helhet kan du göra det via länken nedan. Riktlinjerna är beslutade av plan- och byggnadsnämnden 2020-11-09.

  Här kan du läsa om kommunens riktlinjer för installation av solceller och solfångare.

  Mer information hos Boverket

  Boverket har också information om bygglov när det gäller solceller och solfångare. Här kan du läsa mer om när det behövs bygglov och inte.

  Mer information om bygglov för solceller och solfångare på boverket.se

Aktuellt inom bygga, riva och installera

Bygglovhjälpen

Det kan kännas krångligt och svårt att söka bygglov, särskilt när du gör det för första gången. Bygglovhjälpen är en digital guide som leder dig till rätt information och berättar vad du behöver få med dig när du skickar in en ansökan. Du är alltid välkommen att höra av dig till någon av våra bygglovhandläggare så reder vi ut ditt ärende tillsammans!

Nyheter om bygga, riva och installera

Kampanjer
 • Uppsnack

  Uppsnack är ett samtal där du har chansen att berätta om hur du vill ha det i framtidens Uppsala, där de goda liven får ta plats.

Så arbetar vi med bygga, riva och installera

 • Så arbetar vi med:

  Tillsyn inom plan- och bygglagen

  Det är viktigt att vår bebyggda miljö är säker, hälsosam och tillgänglig. Tillsyn är ett viktigt verktyg för att uppnå detta.