Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda och samordna kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. I Uppsala består kommunstyrelsen av 15 ledamöter och 11 ersättare.

Aktuellt inom Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har möte 11 december

På agendan står bland annat samarbete kring en forskarmiljö med fokus på hållbar social samhällsutveckling och riktlinje för kriskommunikation.

Det senaste

Få uppdateringar från denna lista

Se alla

Kommunstyrelsen sammanträder 13.00, om det inte står något annat i kallelsen. Läs kallelse, handlingar och protokoll genom att klicka på länken för respektive möte. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet med kommunens övergripande mål, riktlinjer och styrning av den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen förbereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs. Dessutom har kommunstyrelsen ett särskilt ansvar för näringslivsfrågor, kommunens ekonomi och övergripande arbetsgivarfrågor. Som kommunens arkivmyndighet har vi övergripande ansvar för kommunens arkivfrågor. 

Styrdokument

 • Program för Uppsala kommuns barn- och ungdomspolitik

  Kommunfullmäktige har antagit Program för Uppsala kommuns barn- och ungdomspolitik för att tydliggöra inriktningen för Uppsala kommuns politik riktad till barn och unga, 0–20 år, fram till år 2031.

 • Handlingsplan för Uppsala kommuns barn- och ungdomspolitik

  Kommunfullmäktige har antagit Program för Uppsala kommuns barn- och ungdomspolitik för att tydliggöra inriktningen för Uppsala kommuns politik riktad till barn och unga, 0–20 år. Programmets målsättningar gäller alla kommunens förvaltningar och bolag.

 • Riktlinje för internkommunikation

  Riktlinjen ger en bild av vad internkommunikation inom Uppsala kommun innebär, och vilka värden som ska prägla kommunens internkommunikation.

 • Riktlinje för kriskommunikation

  Kriskommunikation är en viktig del av kommunens krishantering och är avgörande för hur kommunen klarar av att hantera en allvarlig störning. Kommunikation är nödvändig för att viktiga samhällsfunktioner ska kunna fungera, för att upprätthålla allmänhetens förtroende och för att motverka rykten och desinformation.

 • Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2020-2022

  Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2020–2022. Kommunstyrelsen följer upp sin verksamhetsplan och budget i samband med kommunens gemensamma uppföljning per april, delårsbokslutet per augusti och årsbokslutet. Nämnden ansvarar för att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom sina respektive verksamhetsområden.

Se alla styrdokument

Nyheter och pressmeddelanden

Förtroendevalda i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har 15 ledamöter och 11 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta kommunsstyrelsen

Telefon (kommunens växel)
Fax
018-727 00 01