Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda och samordna kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. I Uppsala består kommunstyrelsen av 15 ledamöter och 11 ersättare.

Aktuellt inom Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har extra möte 23 april

På agendan står ett ärende: Begäran om förklaring med anledning av kommunrevisionens anmärkning inom exploateringsverksamheten.

Det senaste

Få uppdateringar från denna lista RSS

Kopiera och klistra in länken i din rss-läsare

Se alla

Kommunstyrelsen sammanträder 13.00, om det inte står något annat i kallelsen. Läs kallelse, handlingar och protokoll genom att klicka på länken för respektive möte. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet med kommunens övergripande mål, riktlinjer och styrning av den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen förbereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs. Dessutom har kommunstyrelsen ett särskilt ansvar för näringslivsfrågor, kommunens ekonomi och övergripande arbetsgivarfrågor. Som kommunens arkivmyndighet har vi övergripande ansvar för kommunens arkivfrågor. 

Styrdokument

 • Planprogram för Gottsundaområdet

  Planprogrammet beskriver en omfattande stadsutveckling i Gottsundaområdet med minst 5 000 nya bostäder, nya arbetsplatser, parker och torg samt ett nytt stadsstråk med spårväg. Centrumområdet i Gottsunda ska utvecklas till en stadsnod för södra Uppsala - en levande och trivsam centrummiljö för såväl boende som besökare.

 • Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2019

  Verksamhetsplanen beskriver nämndens ansvarsområden och ekonomiska förutsättningar. Den visar vilka åtgärder nämnden kommer att genomföra för att uppfylla inriktningsmål och uppdrag från kommunfullmäktiges Mål och budget 2019–2021.

 • Riktlinjer för representation och gåvor

  Ett normerande styrdokument som kommunstyrelsen beslutade om 2019-02-06 Se även Policy för representation och gåvor

 • Policy för representation och gåvor

  Ett normerande styrdokument som kommunfullmäktige beslutade om 2019-02-25 Se även Riktlinjer för representation och gåvor

 • Riktlinje för samhällskommunikation

  Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om den 22 november 2017

Se alla styrdokument

Nyheter och pressmeddelanden

Förtroendevalda i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har 15 ledamöter och 10 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta kommunsstyrelsen

Telefon (kommunens växel)
Fax
018-727 00 01