Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. Se vägarbeten på karta

  Kartan visar pågående och planerade grävarbeten och avstängningar inom en tvåårsperiod. Kartan visar inte akuta grävarbeten och avstängningar. 

  Se vägarbeten, ombyggnationer och avstängningar på karta

  Förklaring av färgmarkeringar i kartan

  Rosa: pågående arbeten
  Blå: planerade arbeten

  Klicka på de färgmarkerade områdena i kartan för att läsa mer om arbetet på den aktuella platsen.

 2. Lista över vägarbeten i kommunen

  Kommunen genomför varje år ett antal vägarbeten för att skapa bättre framkomlighet och trafiksäkerhet på våra vägar. Här kan du se några av de vägarbeten och avstängningar som är aktuella och som pågår under en längre tid.

  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen om du har frågor.

  Läs om pågående arbeten för vatten, avlopp och avfall på Uppsala Vattens webbplats.

  Börjegatan - planskild korsning 

  Åtgärd: Trafikverket bygger om plankorsningen mellan järnvägen och Börjegatan. Trafikverket planerar att bygga en planskild korsning för att förbättra säkerheten. Den kommer också att skapa bättre framkomlighet, både för tågen och för annan trafik. Just nu genomförs provborrning i väg och spår.

  Läs mer om arbetet på Trafikverkets webbplats

  Dragarbrunnsgatan/Vretgränd

  Åtgärd: I maj 2021 påbörjar Vattenfall fjärrvärmearbete på Dragarbrunnsgatan mellan Bäverns gränd och Vretgränd. Arbetet utförs även på vardera sida om Dragarbrunnsgatan in på Vretgränd. Under arbetet kommer Dragarbrunnsgatan mellan Bäverns gränd och Vretgränd att vara avstängd för fordonstrafik. Gående kommer att kunna ta sig fram på en sida av gatan i alla riktningar.

  Beräknat slutdatum: November 2021.

  Dragarbrunnsgatan_karta_beskuren liten.jpg

  Klicka på kartan för en större version.

  Fyrislundsgatan

  Trafiken på Fyrislundsgatan påverkas av arbetet med nybyggnationer i området.
  Se aktuella vägarbeten på ostrasalabacke.uppsala.se.

  Gränbyleden

  Åtgärd: I slutet av november 2020 påbörjas arbetet med etapp 1 av den nya Gränbyleden. Leden breddas, får ny beläggning och ny belysning. Syftet är att skapa bättre framkomlighet för cyklister och gående. Första etappen går mellan Kvarntorget/Torkelsgatan och Tycho hedens väg och beräknas vara klart våren/sommaren 2021. Totalt delas arbetet in i fyra etapper. Under arbetet kommer vi att stänga av leden i vissa perioder. Alternativ väg skyltas och markeras ut.

  Beräknat slutdatum: hösten/vintern 2021

  Johannesbäcksgatan

  Trafiken på Johannesbäcksgatan påverkas av arbetet med nybyggnationer i området.
  Se aktuella vägarbeten på ostrasalabacke.uppsala.se.  

  Kapellgärdet/Ljusbärargatan (intill järnvägen)

  Åtgärd: En del av området i Kapellgärdet är avstängt med en barriär. Barriären står på kanten längs med gång- och cykelleden och minskar bredden under cirka 5 meter.

  Detta är ett krav från Räddningstjänsten för att uppfylla kraven på inflyttning på Ljusbärargatan. Barriären tas bort när det planerade skydds- och bullerplanket längs järnvägen finns på plats. Upphandling av projektering och entreprenad för skydds- och bullerplanket pågår under hösten 2020.

  Beräknat slutdatum: Arbetet beräknas vara färdigt vid årsskiftet 2021/2022.

  Kungsgatan/Vaksalagatan (Stadshuset)

  Åtgärd: I samband med ombyggnationen av Stadshuset påverkas framkomligheten i området. Trottoaren mot Kungsgatan är helt avstängd. Trottoaren längs Vaksalagatan är öppen, men mycket smalare på grund av byggplanket. Den fil som leder trafiken från Kungsgatan söderifrån till Vaksalagatan kommer att ha begränsad framkomlighet under en tid eftersom vi måste göra plats för materialleveranser till bygget.

  Den ordinarie gång- och cykelbanan över Vaksalagatan förbi Stadshuset öppnas återigen 1 september 2021. Samma kväll stängs den tillfälliga gång- och cykelbron av.

  Trottoaren vid Stadshuset stängs av. Vi hänvisar gående till andra sidan av Vaksalagatan. 
  Läs mer om den avstängda trottoaren och hur du tar dig till busshållplatsen på bygg.uppsala.se

  Alla parkeringsplatser vid Stadshusets innergård är avstängda. Parkera istället din bil i något av parkeringshusen i närområdet. Stadshusgatan är helt stängd för personbilstrafik (gäller ej fordon i linjetrafik, taxi, byggtrafik, varutransporter, transport av rörelsehindrad samt boende på Kungsgatan 46).

  Läs mer om hur Stadshuset byggs om

  Beräknat slutdatum: Färdigbyggt för inflyttning 2021

  Kungsängsleden (vid reningsverket)

  Åtgärd: SH Bygg utför arbete åt Uppsala Vatten. Körfältet i östlig riktning kommer att stängas av. Trafiken leds över till andra sidan refugen och vägen breddas tillfälligt. Stor risk för köbildning. Gång- och cykeltrafik leds förbi arbetsområdet i eget körfält.

  Beräknar slutdatum: 16 september

  Lindsbergsgatan och Karlsrogatan

  Åtgärd: Uppsala vatten gräver för vatten och avlopp. Lindsbergsgatans körbana stängs av helt i etapper under en period. Vid korsningen av Karlsrogatan och Lindsbergsgatan stängs samtliga körbanor av helt under en period. Det är tidvis begränsad framkomlighet till ingen framkomlighet på gång- och cykelbanor på Lindsbergsgatan. Gående hänvisas till andra sidan.

  Beräknat slutdatum: 19 november 2021.

  Norbyvägen

  Åtgärd: Vattenfall byter ut en fjärrvärmekulvert från 1970-talet i området. Arbetet påverkar framkomligheten på Norbyvägen. Ett körfält kommer alltid att hållas öppet under tiden arbetet pågår. Busstrafiken kommer att gå som vanligt.

  Arbetet är uppdelat i två etapper. Under etapp 1 kommer körplåtar att placeras över grävschakten så att boende på västra sidan, med utfart mot Norbyvägen, kan köra till och från den egna fastigheten. I takt med att arbetet fortsätter söderut, återfylls schakten och körplåtarna tas bort. 

  Beräknat slutdatum: December 2021. 

  Nordengatan

  Åtgärd: Med start i början av maj 2021 byggs Nordengatan om mellan Flogstavägen och Vänortsgatan. Målet är att öka tillgängligheten och trafiksäkerheten för gående längs gatan och att säkerställa busstrafikens framkomlighet. I arbetet ingår bland annat en breddning av gångbanan på gatans norra sida, anpassning av busshållplatserna från fickor till rak gatukant, ombyggnad av nuvarande avsmalning till en upphöjd cykelöverfart och förbättrad belysning.

  Arbetet kommer att delas in i etapper så att det alltid finns minst en tillgänglig väg in i området för såväl boende som transporter och sophämtning. En gångbana på 1,5 meter är öppen för gående och cyklister hela tiden.

  Etapp 1, början av maj till början av juni: Nordengatan mellan Vänortsgatan och Köpenhamnsgatan.

  Etapp 2, början av augusti till början av september: Nordengatan mellan Köpenhamnsgatan och Oslogatan

  Etapp 3, början av september till mitten av oktober: Nordengatan mellan Oslogatan och Flogstavägen.

  Under byggtiden kommer busstrafiken att ledas om via Flogstavägen.

  Beräknat slutdatum: Nordengatan beräknas vara färdigbyggd hösten 2021.

  Skölsta

  Åtgärd: I samband med utbyggnaden av Skölsta bygger kommunen gator, cykel- och gångvägar, lekplatser och parker. Arbetet startade hösten 2017. Uppsala Vatten börjar samtidigt lägga ner ledningar för vatten och avlopp för att säkerställa vattenförsörjningen och avloppshanteringen inom Skölsta.
  Läs mer om utbyggnaden av Skölsta på bygg.uppsala.se

  Beräknat slutdatum: Den nya utbyggnaden startade 2017 och kommer att ske etappvis och pågå under flera år.

  Stadshusgatan

  Stadshusgatan är stängd på grund av ombyggnation av stadshuset.
  Läs mer om trafikstörningar i samband med ombyggnationen av stadshuset på bygg.uppsala.se.

  Studenternas – Sjukhusvägen och Ulleråkersvägen

  Åtgärd: Östra sidan av Sjukhusvägen som går utmed byggområdet är avstängd för gång- och cykeltrafik på grund av trafiksäkerhet. Gång- och cykeltrafik passerar därför på den västra sidan av Sjukhusvägen.

  Busshållplatsen vid byggområdet är flyttad och den provisoriska busshållplatsen finns kvar på den östra sidan längre upp i backen på Sjukhusvägen.

  Beräknat slutdatum: Den östra gång- och cykelvägen öppnas i oktober 2021.

  Studenternas – mellan Sjukhusvägen och åpromenaden

  Åtgärd: Ombyggnation. Gång- och cykeltrafiken avstängd mellan Studenternas och Stadsträdgården.

  Beräknat slutdatum: Oktober 2021.

  Ulva kvarn - ny gång- och cykelväg

  Åtgärd: Kommunen byggt en gång- och cykelväg mellan väg 600 och Ulva kvarn. Det är en tre meter bred grusväg som går längs Fyrisån.

  Det som återstår är att länka ihop vägen med den gång- och cykelväg mellan Uppsala och Björklinge som Trafikverket ska börja bygga längs med väg 600 (gamla E4:an) under 2021.
  Läs mer om cykelvägen mellan Uppsala och Björklinge på trafikverket.se.

  Vaksalagatan mellan Kungsgatan och Stora Torget 

  Åtgärd: Från 1 mars 2021 inleds den tredje etappen av paradgatan. Det innebär att vi renoverar Vaksalagatan på sträckan mellan Stora Torget och Kungsgatan. När renoveringen är klar kommer busshållplatserna att flyttas från Stora torget till Vaksalagatan. 
   
  Beräknat slutdatum: november 2021.

  Vårdsätravägen – Torgny Segerstedts Allé

  Åtgärd: 20 september 2021 startar Sh bygg arbete med att justera gatan och utföra vatten- och avloppsarbete åt Uppsala Kommun. All trafik i norrgående riktning kommer att ledas om till nuvarande bussfil. Det blir tillfälliga trafiksignaler i korsningen. Det är stor risk för köbildning i under arbetets gång.

  Gång- och cykeltrafik påverkas troligen inte av arbetet.

  Beräknat slutdatum: 1 oktober 2021.

  Ärentunavägen

  Åtgärd: Vi bygger om en del av Ärentunavägen. Arbetet omfattar rivning av gångbanan som ska asfalteras om och få ny kantsten. Arbetet utförs i etapper för att minimera trafikstörningar. Biltrafiken regleras med trafiksignaler. På Vängelinsvägen, i anslutning till korsningen Ärentunavägen, får inte fordon åka från 9 september till 17 september 2021.

  Gående hänvisas till andra sidan av gatan.

  Beräknat slutdatum: 30 oktober 2021.

  Östra Sala Backe

  Trafiken på flera gator i Östra Sala Backe påverkas av arbetet med nybyggnationer i området.
  Se aktuella vägarbeten på ostrasalabacke.uppsala.se.  

  Östra Ågatans södra del

  Åtgärd: I den första etappen, från Islandsbron fram till den planerade Tullgarnsbron, gör vi gatan smalare och breddar trottoarerna längs bostadskvarteret. Den befintliga cykelväg som löper parallellt med gatan, längs Tullgarnsparken och Fyrisån, kommer att rustas upp. De flesta korsningarna blir upphöjda ytor för säker passage av gång och cykel.

  Beräknat slutdatum: September 2021.

  Läs om Tullgarnsbron

 3. Gatuavstängningar under evenemang

  I samband med en del större evenemang stänger vi av gator i Uppsala. Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen om du har frågor.

 4. Vägarbeten och trafik på Europavägar, riksvägar och länsvägar

  Trafikverket ansvarar för alla Europavägar, riksvägar och länsvägar. 
  Pågående vägarbeten i Uppsala län – trafikverket.se.

  Läs om Trafikverkets arbete med att lägga asfalt i Uppsala län på  trafikverket.se/asfalt-uppsala

  Läget i trafiken på Europavägar, riksvägar och länsvägar – trafikverket.se.

 5. Kontakt

  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

  Öppettider reception Stationsgatan 12
  Måndag–fredag 7.45–16.00.
  Dag före helgdag 8.00–12.00.

  Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på stadsbyggnadsförvaltningen. 

  Telefon:
  Kontaktcenter 018-727 00 00

  E-post:
  stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se

  Vill du rapportera fel eller lämna synpunkter ska du göra det via kommunens felanmälan.
  Rapportera fel eller lämna synpunkter via kommunens felanmälan

  Besöksadress:
  Stationsgatan 12
  Postadress:
  Uppsala kommun
  Stadsbyggnadsförvaltningen
  753 75 Uppsala

Nyheter om trafiksäkerhet och underhåll

 • Dags att klippa häcken

  Som fastighetsägare har du ett ansvar att hålla efter häckar, buskar eller träd som växer ut från din tomt, så att de inte skymmer sikten för trafikanter. Om det skulle hända en olycka på grund av att du glömt beskära dina växter, kan det innebära att du hålls ansvarig.

Kampanjer

 • Dialog om handlingsplan för mobilitet och trafik

  Handlingsplanen för mobilitet och trafik är en beskrivning för hur vi ska arbeta med hållbart resande, cykel, trafiksäkerhet och tillgänglighet bland annat. Planen gäller från det datum den beslutas fram till 2030.

 • I sommar har vi plats-utvecklat Stora torget

 • Har du TrafiQ?

  Att ha TrafiQ innebär att vara en smart trafikant. Det handlar om att kunna trafikregler, men också förstå vikten av att samspela med andra trafikanter och anpassa sitt förhållningssätt efter trafiksituationen. Att vara en trafikant med hjärna och hjärta helt enkelt.

Så arbetar vi med trafiksäkerhet och underhåll

 • Så arbetar vi med:

  Äldrevänlig kommun

  Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.

 • Så arbetar vi med:

  Trafiksäkerhet

  Uppsala kommun utgår från Nollvisionen. Ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken i Uppsala. Det är en grundförutsättning när vi planerar, bygger och driftar vår kommun. Trafiksäkerhet är en viktig folkhälsoaspekt likväl som en viktig del av stadens kvalitet och utveckling.