Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. Se vägarbeten på karta

  Kartan visar pågående och planerade grävarbeten och avstängningar inom en tvåårsperiod. Kartan visar inte akuta grävarbeten och avstängningar. 

  Se vägarbeten, ombyggnationer och avstängningar på karta

  Förklaring av färgmarkeringar i kartan

  Rosa: pågående arbeten
  Blå: planerade arbeten

  Klicka på de färgmarkerade områdena i kartan för att läsa mer om arbetet på den aktuella platsen.

 2. Lista över vägarbeten i kommunen

  Kommunen genomför varje år ett antal vägarbeten för att skapa bättre framkomlighet och trafiksäkerhet på våra vägar. Här kan du se några av de vägarbeten och avstängningar som är aktuella och som pågår under en längre tid.

  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen om du har frågor.

  Läs om pågående arbeten för vatten, avlopp och avfall på Uppsala Vattens webbplats.

  Bäcklösa 

  Åtgärd: Vi färdigställer gatorna i Södra Bäcklösa. Vi ska bland annat att bygga gångbanor längs Vivelvägen, Dykarvägen och Ekoxevägen, och bygga tillgängliga cykelövergångsställen längs Gottsunda allé. Vi bygger farthinder inne i området för att skapa en trygg trafikmiljö. Entréer kommer att vara tillgängliga men framkomligheten på gatorna och parkeringsmöjligheter kan bli begränsade kortare tider.

  Beräknas klart: tidig höst 2022.

  Fyrislundsgatan

  Trafiken på Fyrislundsgatan påverkas av arbetet med nybyggnationer i området.
  Se aktuella vägarbeten på ostrasalabacke.uppsala.se.

  Granebergsvägen, Mälarvägen och Sandavägen i Sunnersta

  Granbergsvägen stängs av för biltrafik under hösten 2022 när Uppsala Vatten lägger en ny ledning. Under vissa delar av arbete kommer fordonstrafiken ledas om, vid korsningen Granebergsvägen-Jägarvägen, Granebergsvägen-Mälarvägen, Granebergsvägen-Sandavägen, och vid Granebergsvägen-Rosenvägen. Busstrafik påverkas. Se UL för mer information om tidtabell och berörda linjer.

  Beräknas klart: Slutet av april 2023

  Gränby Bilgata 26-28

  Åtgärd: I samband med att JM AB bygger nya flerfamiljshus vid Gränby Bilgata 26-28 kommer genomfartstrafik vara förbjuden mellan Tövädersgatan och Solskensgatan. Fordonstrafik till och från Solskensgatan samt Gränbyvägen leds om med orangea hänvisningsskyltar till en tillfällig in- och utfartsväg på Vaksalagatan.

  Framkomligheten på Tövädersgatan påverkas då ett körfält nyttjas för inhägnad av arbetsområdet.

  Gående och cyklister hänvisas att ta annan väg.

  Beräknat slutdatum: 18 augusti 2023 

  Hedensbergsvägen/Fyrisparksvägen

  Åtgärd: Ny gång- och cykelväg byggs dubbelriktad längs södra sidan av Hedensbergsvägen och Fyrisparksvägen, parallellt med Riksväg 55.

  Gång- och cykelvägen blir cirka 5 meter bred. Utbyggnaden sker delvis med breddning av gaturummet och delvis med anspråkstagande av befintlig körbana på Hedensbergsvägen. Hedensbergsvägen blir därmed enkelriktad för biltrafik på del av sträckan mellan Stenhagens centrum och Stenhagsvägen. Genomfartstrafik endast möjlig i körriktning österut mot Stenhagsvägen.

  Trafiksäker gång- och cykelpassage byggs över Stenhagsvägen. Hastighetsdämpande åtgärder utförs på Hedensbergsvägen. Mellan gång- och cykelvägen och Riksväg 55 planteras ett par trädrader.

  Beräknat slutdatum: December 2022.

  Johannesbäcksgatan

  Trafiken på Johannesbäcksgatan påverkas av arbetet med nybyggnationer i området.
  Se aktuella vägarbeten på ostrasalabacke.uppsala.se.  

  Kungsgatan

  Åtgärd: Från och med 1 januari 2022 införs påbjuden körriktning för bilister på Kungsgatan till Vaksalagatan. Förändringen innebär att om du kommer söderifrån behöver du svänga höger in på Vaksalagatan. Om du kommer norrifrån behöver du svänga vänster in på Vaksalagatan. Vägmärken visar var man ska svänga. Syftet med regleringen är att få ner den onödiga genomfartstrafiken med personbil som står för cirka 37 procent av trafiken på Kungsgatan. Dessa omfattas inte av regleringen: polis, ambulans och räddningstjänst, kollektivtrafik, taxi samt tung lastbil som på grund av höjden får fortsatt köra rakt fram.

  Mer information om trafikändringen på Kungsgatan.

  Kungsängsesplanaden

  Åtgärd: Tullgarnsbron, en ny öppningsbar bro i centrala Uppsala, ska byggas i förlängningen av Kungsängsesplanaden över Fyrisån till Studenternas idrottsplats. Markarbetet startade hösten 2021.

  Innan vi börjar bygga själva brodelen över Fyrisån måste vi utföra en rad förberedande arbeten i marken runt omkring. Hela arbetsområdet ska även stängslas in i etapper. Vi började gräva närmast ån i Kungsängsesplanaden under hösten 2021. Gatunivån i Kungsängsesplanaden kommer även att justeras i höjd och sidled för att anpassas till bron.

  Trafiken på Kungsängsesplanaden, från Sågargatan samt mellan Sågargatan och Mältargatan, kommer behöva ledas om till andra gator under arbetets gång. Vi ansvarar för att informera räddningstjänsten, näringsidkare och leverantörer till verksamheter som berörs av arbetet. Vi säkerställer också att det är möjligt att nå fram till fastigheter med leveranser. Vi ber alla trafikanter att följa skyltningen på plats.

  Beräknat slutdatum: Hösten 2023.

  Kyrkogårdsgatan

  Åtgärd: Uppsala Vatten utför ett VA-arbete på Kyrkogårdsgatan mellan Luthagsesplanaden och Geijersgatan. Sträckan mellan Luthagsesplanaden och Geijersgatan kommer att vara avstängd för fordonstrafik under arbetets gång, med undantag för boende på sträckan. 

  Mellan 24 oktober–25 november blir det även förbud mot vänstersväng från Luthagsesplanaden (i sydvästlig riktning) in på Kyrkogårdsgatan. Gående kommer att kunna ta sig fram på en sida av gatan i alla riktningar. Cykel leds om enligt skyltning.

  Beräknat slutdatum: Februari 2023.

  Luthagsesplanaden

  Åtgärd: I december 2021 startade NCC arbetet med att bygga nya bostäder vid Luthagen strand. Arbetet påverkar framkomligheten för gående och cyklister längs den nordvästra delen av Luthagsesplanaden (mellan Svartbäcksgatan och Götgatan), och längs den nordöstra delen av Götgatan (mellan Luthagsesplanaden och Fyrisskolan). Dessa delar kommer att vara inhägnade arbetsområden samt lossningszon. Det gör att du som går eller cyklar leds om för att ta dig över Fyrisån via Eddaspången. Skyltar på plats visar omledningen.

  Under arbetet kommer även början av gång- och cykelvägen som går norr ut från Götgatan (vid korsningen mot Ringgatan) att stängas av för att vara transportväg för byggtrafik. Resterande del av gång- och cykelvägen är dock öppen, men du som går eller cyklar behöver gå in på vägen via Ringgatan.

  Under senare skede när pålning utförs kommer även Fyrisspången stängas av. Bilvägen vid infarten till Götgatan från Luthagsesplanaden kommer också att stängas av. Pålningsarbetet kommer endast pågå i cirka 2 veckor under perioden.

  Beräknat slutdatum: December 2024.

  Sala backe

  Åtgärd: Uppsala kommun bygger en ny gång- och cykelbana längs Årstagatan, Apelgatan och Gröna gatan i stadsdelen Sala backe. Arbetet startar i september 2022. För att kunna bygga den cirka 1200 meter långa gång- och cykelbanan mellan Johannesbäcksgatan och Salabacksgatan kommer cirka 60 parkeringsplatser att tas bort längs sträckan.

  Längs Årstagatans norra sida, från korsningen Årstagatan-Salabacksgatan till och med korsningen Årstagatan-Verkmästargatan, sedan vidare längs Apelgatans och Gröna gatans norra sida fram till Johannesbäcksgatan ska befintlig gångbana breddas ut mot körbanan för att bli ny gång- och cykelväg. Den nya gång- och cykelvägen blir cirka 4-5 meter bred. Gatubelysningen längs sträckan ses över och förbättras. Där den nya gång- och cykelbanan korsar Hjalmar Brantingsgatan bygger vi en hastighetsbegränsad cykelöverfart. Befintliga gång- och cykelbanor som korsar Årstagatan i korsningen med Hjalmar Brantingsgatan bygger vi om till hastighetsbegränsade cykelöverfarter. Vi bygger om busshållplatser längs sträckan. Vi anlägger trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid två övergångsställen längs sträckan.

  Beräknat slutdatum: Vintern/våren 2023

  Skölsta

  Åtgärd: I samband med utbyggnaden av Skölsta bygger kommunen gator, cykel- och gångvägar, lekplatser och parker. Arbetet startade hösten 2017. Uppsala Vatten börjar samtidigt lägga ner ledningar för vatten och avlopp för att säkerställa vattenförsörjningen och avloppshanteringen inom Skölsta.
  Läs mer om utbyggnaden av Skölsta på bygg.uppsala.se

  Beräknat slutdatum: Den nya utbyggnaden startade 2017 och kommer att ske etappvis och pågå under flera år.

  Svartmangatan

  Åtgärd: Uppsala Vatten ska lägga nya vatten- och avloppsledningar i Svartmangatan och anslutande gator. Arbetet startar måndag 26 september. Under arbetet ombeds trafikanter följa tillfällig trafikskyltning. Framkomligheten för dig som kör bil kan tidvis bli begränsad. Du som cyklar eller går kommer att kunna passera arbetsområdet, men med viss begränsning för dig som cyklar. Boende med infart från Svartmangatan kommer kunna passera under hela den tid som arbetet pågår.

  Läs mer om arbetet och ta del av aktuella trafikstörningar på Uppsala Vattens webbplats: uppsalavatten.se/svartmangatan

  Beräknat slutdatum: November 2022.

  Ulva kvarn - ny gång- och cykelväg

  Åtgärd: Kommunen byggt en gång- och cykelväg mellan väg 600 och Ulva kvarn. Det är en tre meter bred grusväg som går längs Fyrisån.

  Det som återstår är att länka ihop vägen med den gång- och cykelväg mellan Uppsala och Björklinge som Trafikverket ska börja bygga längs med väg 600 (gamla E4:an) under 2021.
  Läs mer om cykelvägen mellan Uppsala och Björklinge på trafikverket.se.

  Östra Sala Backe

  Trafiken på flera gator i Östra Sala Backe påverkas av arbetet med nybyggnationer i området.
  Se aktuella vägarbeten på ostrasalabacke.uppsala.se.  

 3. Gatuavstängningar under evenemang

  I samband med en del större evenemang stänger vi av gator i Uppsala. Vid evenemang ska arrangören ge information om gatuavstängningar på sin webbsida. Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen om du har frågor.

 4. Vägarbeten och trafik på Europavägar, riksvägar och länsvägar

 5. Kontakt

  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

  Kontaktcenter i Stadshuset

  Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på stadsbyggnadsförvaltningen. 
  Se öppettider och få mer information om Kontaktcenter

  Telefon:
  Kontaktcenter 018-727 00 00

  E-post:
  stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se

  Vill du rapportera fel eller lämna synpunkter ska du göra det via kommunens felanmälan.
  Rapportera fel eller lämna synpunkter via kommunens felanmälan

  Besöksadress:
  Stadshusgatan 2
  Postadress:
  Uppsala kommun
  Stadsbyggnadsförvaltningen
  753 75 Uppsala

Nyheter om trafiksäkerhet och underhåll

 • Vattenläcka på Stationsgatan

  På grund av en vattenläcka är vattnet avstängt på Stationsgatan 21-29. Läckan har även orsakat översvämning på Strandbodkilen, som är avstängd tills vattnet är bortpumpat.

 • Trafikavstängningar under Kulturnatten

  Under Kulturnatten 10–11 september är följande sträckor avstängda under hela lördagen (lördag 07.00 till söndag 03.00). Boende som måste köra på sträckorna för att komma till eller från sin bostad är undantagna.

Kampanjer
 • Buslätt att cykla rätt

  Buslätt att cykla rätt är en cykelaktivitet där förskolebarn på ett lekfullt sätt får lära sig mer om hur de ska bete sig i trafiken. Arrangemanget ordnas vid olika tillfällen och på olika platser.

 • Trafikändring på Kungsgatan

 • Dialog om handlingsplan för mobilitet och trafik

  Handlingsplanen för mobilitet och trafik är en beskrivning för hur vi ska arbeta med hållbart resande, cykel, trafiksäkerhet och tillgänglighet bland annat. Planen gäller från det datum den beslutas fram till 2030.

Så arbetar vi med trafiksäkerhet och underhåll

 • Så arbetar vi med:

  Äldrevänlig kommun

  Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.

 • Så arbetar vi med:

  Trafiksäkerhet

  Uppsala kommun utgår från Nollvisionen. Ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken i Uppsala. Det är en grundförutsättning när vi planerar, bygger och driftar vår kommun. Trafiksäkerhet är en viktig folkhälsoaspekt likväl som en viktig del av stadens kvalitet och utveckling.