Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. Se vägarbeten på karta

  Kartan visar pågående och planerade grävarbeten och avstängningar inom en tvåårsperiod. Kartan visar inte akuta grävarbeten och avstängningar. 

  Se vägarbeten, ombyggnationer och avstängningar på karta

  Förklaring av färgmarkeringar i kartan

  Rosa: pågående arbeten
  Blå: planerade arbeten

  Klicka på de färgmarkerade områdena i kartan för att läsa mer om arbetet på den aktuella platsen.

 2. Lista över vägarbeten i kommunen

  Kommunen genomför varje år ett antal vägarbeten för att skapa bättre framkomlighet och trafiksäkerhet på våra vägar. Här kan du se några av de vägarbeten och avstängningar som är aktuella och som pågår under en längre tid.

  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen om du har frågor.

  Läs om pågående arbeten för vatten, avlopp och avfall på Uppsala Vattens webbplats.

  Bäverns gränd

  Åtgärd: Ett fjärrvärmearbete som sker på Dragarbrunnsgatan i anslutning till Bäverns gränd samt längs Bäverns gränd mellan Dragarbrunnsgatan och Kungsängsgatan samt även på vardera sida om Bäverns gränd in på Kungsängsgatan. Det kommer att bli omfattande avstängningar och sträckan längs Bäverns gränd kommer att bli avstängd för allmän trafik, endast busstrafik, taxi, boende och leveranser kommer att kunna föras på denna sträcka.

  Beräknat slutdatum: 30 november 2020.

  Börjegatan - planskild korsning 

  Åtgärd: Trafikverket bygger om plankorsningen mellan järnvägen och Börjegatan. Trafikverket planerar att bygga en planskild korsning för att förbättra säkerheten. Den kommer också att skapa bättre framkomlighet, både för tågen och för annan trafik. Just nu genomförs provborrning i väg och spår.

  Läs mer om arbetet på Trafikverkets webbplats

  Dag Hammarskjölds väg

  Åtgärd: Vecka 37 (7-13 september) tar vi ned träd längs Dag Hammarskjölds allé. Träden mår dåligt på grund av torka, kompakt lerjord och hög trafikbelastning. Vi kommer att fälla träd längs sträckan mellan Grindstugan och Sjukhusvägen. Under arbetet kan vi behöva stänga av delar av vägbanan tillfälligt, med försämrad framkomlighet som följd.

  Beräknat slutdatum: 13 september 2020.

  Fyrislundsgatan

  Trafiken på Fyrislundsgatan påverkas av arbetet med nybyggnationer i området.
  Se aktuella vägarbeten på ostrasalabacke.uppsala.se.

  Gamla Uppsalagatan

  Åtgärd: I mars påbörjar vi, i samverkan med Uppsala Vatten, arbetet med att lägga om vatten- och avloppsledningar för de hus som byggs i Kvarngärdet och Norra Kapellgärdet. Gamla Uppsalagatan kommer att få begränsad framkomlighet för biltrafik mellan Vattholmavägen och Tycho Hedéns väg. Delar av gatan kommer att stängas av. Gång- och cykeltrafik kommer att ledas om. Arbetet kommer att vara som mest intensivt under dagtid 7–19. Vissa arbeten kan komma att göras på natten för att förenkla framkomligheten för trafiken.

  Följ projektet på uppsala.se/gamlauppsalagatan

  Beräknat slutdatum: Arbetet beräknas vara färdigt juni 2020.

  Gamla Uppsalagatan/Iduns väg

  Åtgärd: Vi breddar en del av Gamla Uppsalagatan och bygger en ny cykelbana.

  Beräknat slutdatum: Augusti 2020.

  Johannesbäcksgatan

  Trafiken på Johannesbäcksgatan påverkas av arbetet med nybyggnationer i området.
  Se aktuella vägarbeten på ostrasalabacke.uppsala.se.

  Kapellgärdet/Ljusbärargatan (intill järnvägen)

  Åtgärd: En del av området i Kapellgärdet är avstängt med en barriär. Barriären står på kanten längs med gång- och cykelleden och minskar bredden under cirka 50 meter.

  Detta är ett krav från Räddningstjänsten för att uppfylla kraven på inflyttning på Ljusbärargatan. Barriären tas bort när det planerade skydds- och bullerplanket längs järnvägen finns på plats. Upphandling av projektering och entreprenad för skydds- och bullerplanket pågår under hösten 2020.

  Beräknat slutdatum: Arbetet beräknas vara färdigt vid årsskiftet 2021/2022.

  Klostergatan/Österplan

  Åtgärd: Vattenfall AB lägger om ledningar för fjärrvärme. På halva södra delen av Österplan stängs parkeringen av. Antalet parkeringsplatser blir därför färre på Österplan under arbetet. Du som ska till Österplan 13-17 kan åka via S:t Persgatan.

  Beräknat slutdatum: Augusti 2020.

  Kungsgatan/Vaksalagatan (Stadshuset)

  Åtgärd: I samband med ombyggnationen av Stadshuset påverkas framkomligheten i området. Trottoaren mot Kungsgatan är helt avstängd. Trottoaren längs Vaksalagatan är öppen, men mycket smalare på grund av byggplanket. Den fil som leder trafiken från Kungsgatan söderifrån till Vaksalagatan kommer att ha begränsad framkomlighet under en tid eftersom vi måste göra plats för materialleveranser till bygget.

  Trottoaren vid Stadshuset stängs av. Vi hänvisar gående till andra sidan av Vaksalagatan. 
  Läs mer om den avstängda trottoaren och hur du tar dig till busshållplatsen på bygg.uppsala.se

  Under byggtiden finns en tillfällig gång- och cykelbro över Vaksalagatan så att gående och cyklister enkelt kan passera Stadshuset. Den ordinarie gång- och cykelbanan över Vaksalagatan förbi Stadshuset är avstängd fram till 2021.

  Alla parkeringsplatser vid Stadshusets innergård är avstängda. Parkera istället din bil i något av parkeringshusen i närområdet. Stadshusgatan är helt stängd för personbilstrafik (gäller ej fordon i linjetrafik, taxi, byggtrafik, varutransporter, transport av rörelsehindrad samt boende på Kungsgatan 46).

  Läs mer om hur Stadshuset byggs om

  Beräknat slutdatum: Färdigbyggt för inflyttning 2021

  Kungsgatan/Vaksalagatan - korsningen

  Åtgärd: Söndag 14 juni börjar vi bygga om korsningen vid Kungsgatan och Vaksalagatan. 

  Trafiksignalen kommer att stängas av så länge arbetet pågår vilket begränsar framkomligheten för alla trafikanter.

  De förändringar som kommer att gälla i korsningen efter arbetet är att

  • det blir förbjudet att svänga vänster in mot stora torget
  • ett nytt busskörfält anläggs i korsningens södra tillfart
  • det södra övergångstället kortas ner.

  I samband med ombyggnationen trimmar vi trafiksignalen för att minska väntetiderna i korsningen.

  Ombyggnationen är en del i arbetet att förbättra framkomligheten för kollektivtrafiken och syftar till att minska fördröjningarna för busstrafiken. Samtidigt ska tillgängligheten förbättras för gående som korsar Kungsgatan.

  Beräknat slutdatum: Arbetet beräknas pågå under 4 veckor.

  Norbyvägen

  Åtgärd: Vattenfall byter ut en fjärrvärmekulvert från 1970-talet i området. Arbetet påverkar framkomligheten på Norbyvägen. Ett körfält kommer alltid att hållas öppet under tiden arbetet pågår. Busstrafiken kommer att gå som vanligt.

  Arbetet är uppdelat i två etapper. Under etapp 1 kommer körplåtar att placeras över grävschakten så att boende på västra sidan, med utfart mot Norbyvägen, kan köra till och från den egna fastigheten. I takt med att arbetet fortsätter söderut, återfylls schakten och körplåtarna tas bort. 

  Beräknat slutdatum: December 2021.

  Råbyvägen

  Åtgärd: Från och med 5 mars 2018 sker ombyggnationen av Råbyvägen etapp 3 mellan Tycho Hedéns väg och Albert Engströmsgatan.
  Läs om utvecklingen av Råbyvägen på bygg.uppsala.se.

  Beräknat slutdatum: juni 2020.

  Skölsta

  Åtgärd: I samband med utbyggnaden av Skölsta bygger kommunen gator, cykel- och gångvägar, lekplatser och parker. Arbetet startade hösten 2017. Uppsala Vatten börjar samtidigt lägga ner ledningar för vatten och avlopp för att säkerställa vattenförsörjningen och avloppshanteringen inom Skölsta.
  Läs mer om utbyggnaden av Skölsta på bygg.uppsala.se

  Beräknat slutdatum: Den nya utbyggnaden startade 2017 och kommer att ske etappvis och pågå under flera år.

  S:t Olofsgatan/Kungsgatan

  Åtgärd: Vattenfall AB lägger om ledningar för fjärrvärme. Det är två filer öppna för trafik förbi arbetsområdet. Arbetet påverkar busstrafiken och busshållplatser, se mer information på ul.se .

  Beräknat slutdatum: Juni 2020.

  S:t Persgatan

  Åtgärd: S:t Persgatan är delvis avstängd för biltrafik mellan järnvägen och Kungsgatan på grund av husbygge. Du som kör bil och ska till en fastighet i området kan köra över järnvägsövergången. Gång- och cykeltrafik kan passera arbetsplatsen på ena sidan av gatan.

  Beräknat slutdatum: Juli 2021

  Stadshusgatan

  Stadshusgatan är stängd på grund av ombyggnation av stadshuset.
  Läs mer om trafikstörningar i samband med ombyggnationen av stadshuset på bygg.uppsala.se.

  Studenternas – Sjukhusvägen och Ulleråkersvägen

  Åtgärd: Östra sidan av Sjukhusvägen som går utmed byggområdet är avstängd för gång- och cykeltrafik på grund av trafiksäkerhet. Gång- och cykeltrafik passerar därför på den västra sidan av Sjukhusvägen.

  Busshållplatsen vid byggområdet är flyttad och den provisoriska busshållplatsen finns kvar på den östra sidan längre upp i backen på Sjukhusvägen.

  Läs mer om nya Studenternas på bygg.uppsala.se

  Beräknat slutdatum: Den östra gång- och cykelvägen öppnas i oktober 2021.

  Studenternas – mellan Sjukhusvägen och åpromenaden

  Åtgärd: Ombyggnation. Gång- och cykeltrafiken avstängd mellan Studenternas och Stadsträdgården.

  Beräknat slutdatum: Oktober 2021.

  Ulva kvarn - ny gång- och cykelväg

  Åtgärd: Kommunen byggt en gång- och cykelväg mellan väg 600 och Ulva kvarn. Det är en tre meter bred grusväg som går längs Fyrisån.

  Det som återstår är att länka ihop vägen med den gång- och cykelväg mellan Uppsala och Björklinge som Trafikverket ska börja bygga längs med väg 600 (gamla E4:an) under våren 2019.
  Läs mer om cykelvägen mellan Uppsala och Björklinge på trafikverket.se.

  Väg 55

  Åtgärd: Trafikverket asfalterar nu om väg 55 mellan trafikplats Husbyborg och trafikplats Svartbäcken mellan 22-26 juli. Arbetet medför begränsad framkomlighet.

  Beräknat slutdatum: 26 juli.

  Läs mer om arbetet på Trafikverkets webbplats

  Östra Sala Backe

  Trafiken på flera gator i Östra Sala Backe påverkas av arbetet med nybyggnationer i området.
  Se aktuella vägarbeten på ostrasalabacke.uppsala.se.  

  Östra Ågatans södra del

  Åtgärd: I den första etappen, från Islandsbron fram till den planerade Tullgarnsbron, gör vi gatan smalare och breddar trottoarerna längs bostadskvarteret. Den befintliga cykelväg som löper parallellt med gatan, längs Tullgarnsparken och Fyrisån, kommer att rustas upp. De flesta korsningarna blir upphöjda ytor för säker passage av gång och cykel.

  Beräknat slutdatum: Våren 2021.

  Läs om Tullgarnsbron

 3. Gatuavstängningar under evenemang

  I samband med en del större evenemang stänger vi av gator i Uppsala. Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen om du har frågor.

 4. Vägarbeten och trafik på Europavägar, riksvägar och länsvägar

  Trafikverket ansvarar för alla Europavägar, riksvägar och länsvägar. 
  Pågående vägarbeten i Uppsala län – trafikverket.se.

  Läs om Trafikverkets arbete med att lägga asfalt i Uppsala län på  trafikverket.se/asfalt-uppsala

  Läget i trafiken på Europavägar, riksvägar och länsvägar – trafikverket.se.

 5. Kontakt

  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

  Öppettider reception:
  Måndag–torsdag 7.45–17.00
  Fredag 7.45–16.00
  Dag före helgdag 8.00–12.00

  Telefon:
  Kontaktcenter 018-727 00 00
  Besöksadress:
  Stationsgatan 12
  Postadress:

  Uppsala kommun
  Stadsbyggnadsförvaltningen
  753 75 Uppsala

Nyheter om trafiksäkerhet och underhåll

 • Sommargatan avvecklas

  Från och med idag torsdag 20 augusti börjar sommargatan att avvecklas. Arbetet med att ta bort möbler, planteringar och temporära cykelställ pågår under två dagar. På måndag 24 augusti tas de tillfälliga vägmärkena bort, vilket innebär att trafiken därefter kan löpa på som vanligt.

 • Begränsad framkomlighet i korsningen Kungsgatan-Vaksalagatan i sommar

  På kvällen söndag 14 juni börjar vi bygga om korsningen vid Kungsgatan och Vaksalagatan. Arbetet beräknas pågå under 4 veckor.

 • Sommargata

  Nu på fredag 22 maj öppnas Uppsalas första sommargata, som blir en del av Östra Ågatan. Mellan Klostergatan i norr och Bangårdsgatan i söder prioriteras gående och vistelse i en av Uppsalas finaste stadsmiljöer.

Se fler nyheter

Kampanjer

 • I sommar platsutvecklar vi Stora torget

 • Har du TrafiQ?

  Att ha TrafiQ innebär att vara en smart trafikant. Det handlar om att kunna trafikregler, men också förstå vikten av att samspela med andra trafikanter och anpassa sitt förhållningssätt efter trafiksituationen. Att vara en trafikant med hjärna och hjärta helt enkelt.

Så arbetar vi med trafiksäkerhet och underhåll

 • Så arbetar vi med:

  Äldrevänlig kommun

  Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.

 • Så arbetar vi med:

  Trafiksäkerhet

  Uppsala kommun står bakom Nollvisionen. Ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken i Uppsala. Det är en grundförutsättning när vi planerar, bygger och driftar vår kommun. Trafiksäkerhet är en viktig folkhälsoaspekt likväl som en viktig del av stadens kvalitet och utveckling.