Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. Se vägarbeten på karta

  Kartan visar pågående och planerade grävarbeten och avstängningar inom en tvåårsperiod. Kartan visar inte akuta grävarbeten och avstängningar. 

  Se vägarbeten, ombyggnationer och avstängningar på karta

  Förklaring av färgmarkeringar i kartan

  Rosa: pågående arbeten
  Blå: planerade arbeten

  Klicka på de färgmarkerade områdena i kartan för att läsa mer om arbetet på den aktuella platsen.

 2. Lista över vägarbeten i kommunen

  Kommunen genomför varje år ett antal vägarbeten för att skapa bättre framkomlighet och trafiksäkerhet på våra vägar. Här kan du se några av de vägarbeten och avstängningar som är aktuella och som pågår under en längre tid.

  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen om du har frågor.

  Läs om pågående arbeten för vatten, avlopp och avfall på Uppsala Vattens webbplats.

  Bäcklösa 

  Åtgärd: Vi färdigställer gatorna i Södra Bäcklösa. Vi ska bland annat att bygga gångbanor längs Vivelvägen, Dykarvägen och Ekoxevägen, och bygga tillgängliga cykelövergångsställen längs Gottsunda allé. Vi bygger farthinder inne i området för att skapa en trygg trafikmiljö. Entréer kommer att vara tillgängliga men framkomligheten på gatorna och parkeringsmöjligheter kan bli begränsade kortare tider.

  Beräknas klart: tidig höst 2022.

  Bäverns gränd 10-18/Dragarbrunnsgatan 52-66

  Åtgärd: Vi byter utjänta fjärrvärmeledningar mot nya. Det råder begränsad framkomlighet under arbetet som börjar 19 april 2022.

  Beräknas klart: 10 maj 2022.

  Börjegatan - planskild korsning 

  Åtgärd: Trafikverket bygger om plankorsningen mellan järnvägen och Börjegatan. Trafikverket planerar att bygga en planskild korsning för att förbättra säkerheten. Den kommer också att skapa bättre framkomlighet, både för tågen och för annan trafik. Just nu genomförs provborrning i väg och spår.

  Läs mer om arbetet på Trafikverkets webbplats

  Fyrislundsgatan

  Trafiken på Fyrislundsgatan påverkas av arbetet med nybyggnationer i området.
  Se aktuella vägarbeten på ostrasalabacke.uppsala.se.

  Gränby Bilgata 26-28

  Åtgärd: I samband med att JM AB bygger nya flerfamiljshus vid Gränby Bilgata 26-28 kommer genomfartstrafik vara förbjuden mellan Tövädersgatan och Solskensgatan. Fordonstrafik till och från Solskensgatan samt Gränbyvägen leds om med oranga hänvisningsskyltar till en tillfällig in- och utfartsväg på Vaksalagatan.

  Framkomligheten på Tövädersgatan påverkas då ett körfält nyttjas för inhägnad av arbetsområdet.

  Gående och cyklister hänvisas att ta annan väg.

  Beräknat slutdatum: 2023-08-18

  Gröna gatan/Hjalmar Brantings gata

  Åtgärd: Måndag 14 mars startar Vattenfall fjärrvärmearbeten i korsningen Gröna gatan/Hjalmar Brantings gata. Under arbetet kommer trafiksignaler att reglera trafiken i korsningen Gröna gatan/Hjalmar Brantings gata och i korsningen Skomakargatan/Hjalmar Brantinggatan. Övergången över Hjalmar Brantings gata mot Skomakargatan är avstängd under arbetet.

  Beräknat slutdatum: 20 maj 2022.

  Hedensbergsvägen/Fyrisparksvägen

  Åtgärd: Ny gång- och cykelväg byggs dubbelriktad längs södra sidan av Hedensbergsvägen och Fyrisparksvägen, parallellt med Riksväg 55.

  Gång- och cykelvägen blir cirka 5 meter bred. Utbyggnaden sker delvis med breddning av gaturummet och delvis med anspråkstagande av befintlig körbana på Hedensbergsvägen. Hedensbergsvägen blir därmed enkelriktad för biltrafik på del av sträckan mellan Stenhagens centrum och Stenhagsvägen. Genomfartstrafik endast möjlig i körriktning österut mot Stenhagsvägen.

  Trafiksäker gång- och cykelpassage byggs över Stenhagsvägen. Hastighetsdämpande åtgärder utförs på Hedensbergsvägen. Mellan gång- och cykelvägen och Riksväg 55 planteras ett par trädrader.

  Beräknat slutdatum: December 2022.

  Johannesbäcksgatan

  Trafiken på Johannesbäcksgatan påverkas av arbetet med nybyggnationer i området.
  Se aktuella vägarbeten på ostrasalabacke.uppsala.se.  

  Kapellgärdet/Ljusbärargatan (intill järnvägen)

  Åtgärd: En del av området i Kapellgärdet är avstängt med en barriär. Barriären står på kanten längs med gång- och cykelleden och minskar bredden under cirka 5 meter.

  Detta är ett krav från Räddningstjänsten för att uppfylla kraven på inflyttning på Ljusbärargatan. Barriären tas bort när det planerade skydds- och bullerplanket längs järnvägen finns på plats. Upphandling av projektering och entreprenad för skydds- och bullerplanket pågick under hösten 2020.

  Övergångsstället är klart och samma gäng håller nu på att bygga om busshållsplatserna vid samma rondell.

  Ett körfält avstängt.

  Beräknat slutdatum: 29 april 2022.

  Kungsgatan

  Åtgärd: Från och med 1 januari 2022 införs påbjuden körriktning för bilister på Kungsgatan till Vaksalagatan. Förändringen innebär att om du kommer söderifrån behöver du svänga höger in på Vaksalagatan. Om du kommer norrifrån behöver du svänga vänster in på Vaksalagatan. Vägmärken visar var man ska svänga. Syftet med regleringen är att få ner den onödiga genomfartstrafiken med personbil som står för cirka 37 procent av trafiken på Kungsgatan. Dessa omfattas inte av regleringen: polis, ambulans och räddningstjänst, kollektivtrafik, taxi samt tung lastbil som på grund av höjden får fortsatt köra rakt fram.

  Mer information om trafikändringen på Kungsgatan.

  Kungsängsesplanaden

  Åtgärd: Tullgarnsbron, en ny öppningsbar bro i centrala Uppsala, ska byggas i förlängningen av Kungsängsesplanaden över Fyrisån till Studenternas idrottsplats. Markarbetet startar i månadsskiftet oktober/november 2021.

  Innan vi börjar bygga själva brodelen över Fyrisån måste vi utföra en rad förberedande arbeten i marken runt omkring. Hela arbetsområdet ska även stängslas in i etapper. Vi börjar gräva närmast ån i Kungsängsesplanaden i månadsskiftet oktober/november 2021. Gatunivån i Kungsängsesplanaden kommer även att justeras i höjd och sidled för att anpassas till bron.

  Trafiken på Kungsängsesplanaden, från Sågargatan samt mellan Sågargatan och Mältargatan, kommer behöva ledas om till andra gator under arbetets gång. Vi ansvarar för att informera räddningstjänsten, näringsidkare och leverantörer till verksamheter som berörs av arbetet. Vi säkerställer också att det är möjligt att nå fram till fastigheter med leveranser. Vi ber alla trafikanter att följa skyltningen på plats.

  Beräknat slutdatum: Hösten 2023.

  Kungsängsesplanaden/Östra Ågatan

  Åtgärd: Måndag 29 november startar PEAB flytt av ledningar inför bygget av Tullgarnsbron. Under arbetet behöver en del av Kungsängsesplanaden och Östra Ågatan stängas av för all fordonstrafik. Fordonstrafiken leds om via Industrigatan och Skyttelgatan. Gång- och cykeltrafik kommer hela tiden kunna passera arbetsområdet. I kartan på nedan länk kan du se arbetsområdet samt hur trafiken omleds. De röda pilarna i kartan visar omledning för fordonstrafik via Industrigatan och Skyttelgatan. De blå pilarna i kartan visar omledning för gång- och cykeltrafik.

  Se avstängning och trafikomledning i karta

  Beräknat slutdatum: 30 juni 2022.

  Luthagsesplanaden

  Åtgärd: I början av december 2021 startar NCC arbetet med att bygga nya bostäder vid Luthagen strand. Arbete påverkar framkomligheten för gående och cyklister längs den nordvästra delen av Luthagsesplanaden (mellan Svartbäcksgatan och Götgatan), och längs den nordöstra delen av Götgatan (mellan Luthagsesplanaden och Fyrisskolan). Dessa delar kommer att vara inhägnade arbetsområden samt lossningszon. Det gör att du som går eller cyklar leds om för att ta dig över Fyrisån via Eddaspången. Skyltar på plats visar omledningen.

  Under arbetet kommer även början av gång- och cykelvägen som går norr ut från Götgatan (vid korsningen mot Ringgatan) att stängas av för att vara transportväg för byggtrafik. Resterande del av gång- och cykelvägen är dock öppen, men du som går eller cyklar behöver gå in på vägen via Ringgatan.

  Under senare skede när pålning utförs kommer även Fyrisspången stängas av. Bilvägen vid infarten till Götgatan från Luthagsesplanaden kommer också att stängas av. Pålningsarbetet kommer endast pågå i cirka 2 veckor under perioden.

  Beräknat slutdatum: December 2024.

  Skölsta

  Åtgärd: I samband med utbyggnaden av Skölsta bygger kommunen gator, cykel- och gångvägar, lekplatser och parker. Arbetet startade hösten 2017. Uppsala Vatten börjar samtidigt lägga ner ledningar för vatten och avlopp för att säkerställa vattenförsörjningen och avloppshanteringen inom Skölsta.
  Läs mer om utbyggnaden av Skölsta på bygg.uppsala.se

  Beräknat slutdatum: Den nya utbyggnaden startade 2017 och kommer att ske etappvis och pågå under flera år.

  Ulva kvarn - ny gång- och cykelväg

  Åtgärd: Kommunen byggt en gång- och cykelväg mellan väg 600 och Ulva kvarn. Det är en tre meter bred grusväg som går längs Fyrisån.

  Det som återstår är att länka ihop vägen med den gång- och cykelväg mellan Uppsala och Björklinge som Trafikverket ska börja bygga längs med väg 600 (gamla E4:an) under 2021.
  Läs mer om cykelvägen mellan Uppsala och Björklinge på trafikverket.se.

  Vaksalagatan (Paradgatan)

  Åtgärd: I maj och juni färdigställer vi de arbeten som har krävt att vi inväntar varmare väder. I början av juni ska vi asfaltera ytterligare ett lager mellan Dragarbrunnsgatan och Kungsgatan, vid de nya busshållplatserna. Vi ska även justera markstensbeläggningen i korsningen Vaksalagatan/Dragarbrunnsgatan då det blivit sättningar där under vintern. Vi planerar att asfaltera vecka 23. Då måste vi stänga av Vaksalagatan mellan Kungsgatan och Dragarbrunnsgatan under veckan det pågår. Vi kommer även behöva stänga av Dragarbrunnsgatan för genomfartstrafik under några dagar i taget då vi justerar markbeläggningen. Trottoarer kommer vara framkomliga hela tiden.

  Beräknat slutdatum: Sommar 2022

  Östra Sala Backe

  Trafiken på flera gator i Östra Sala Backe påverkas av arbetet med nybyggnationer i området.
  Se aktuella vägarbeten på ostrasalabacke.uppsala.se.  

 3. Gatuavstängningar under evenemang

  I samband med en del större evenemang stänger vi av gator i Uppsala. Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen om du har frågor.

 4. Vägarbeten och trafik på Europavägar, riksvägar och länsvägar

  Trafikverket ansvarar för alla Europavägar, riksvägar och länsvägar. 
  Pågående vägarbeten i Uppsala län – trafikverket.se.

  Läs om Trafikverkets arbete med att lägga asfalt i Uppsala län på  trafikverket.se/asfalt-uppsala

  Läget i trafiken på Europavägar, riksvägar och länsvägar – trafikverket.se.

 5. Kontakt

  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

  Kontaktcenter i Stadshuset

  Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på stadsbyggnadsförvaltningen. 
  Se öppettider och få mer information om Kontaktcenter

  Telefon:
  Kontaktcenter 018-727 00 00

  E-post:
  stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se

  Vill du rapportera fel eller lämna synpunkter ska du göra det via kommunens felanmälan.
  Rapportera fel eller lämna synpunkter via kommunens felanmälan

  Besöksadress:
  Stadshusgatan 2
  Postadress:
  Uppsala kommun
  Stadsbyggnadsförvaltningen
  753 75 Uppsala

Nyheter om trafiksäkerhet och underhåll

 • Ungdomsjouren samarbetar med polisen kring motorburen ungdom

  Uppsala Ungdomsjour och polisen ser en stor ökning av ungdomar som kör mopedbil och A-traktorer i Uppsala. Många av ungdomarna samlas på öppna platser med sina bilar, vilket kan skapa otrygghet hos allmänheten. Tillsammans med polisen arbetar nu Uppsala ungdomsjour för att öka hänsynen bland både ungdomar och vuxna.

 • Sandupptagning

  För att vi ska få bort all sand behöver vi din hjälp. Håll utkik efter tillfälliga vägmärken som placeras ut i förtid och kom ihåg att flytta bilen i tid.

 • Undersökning om kommunens service till tusen Uppsalabor

  Har du fått inbjudan att delta i en enkätundersökning de senaste dagarna? Då är du förmodligen en av tusen som har chansen att påverka Uppsala kommuns verksamhet framöver.

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Buslätt att cykla rätt

  Buslätt att cykla rätt är en cykelaktivitet där förskolebarn på ett lekfullt sätt får lära sig mer om hur de ska bete sig i trafiken. Arrangemanget ordnas vid olika tillfällen och på olika platser.

 • Trafikändring på Kungsgatan

 • Dialog om handlingsplan för mobilitet och trafik

  Handlingsplanen för mobilitet och trafik är en beskrivning för hur vi ska arbeta med hållbart resande, cykel, trafiksäkerhet och tillgänglighet bland annat. Planen gäller från det datum den beslutas fram till 2030.

Så arbetar vi med trafiksäkerhet och underhåll

 • Så arbetar vi med:

  Äldrevänlig kommun

  Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.

 • Så arbetar vi med:

  Trafiksäkerhet

  Uppsala kommun utgår från Nollvisionen. Ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken i Uppsala. Det är en grundförutsättning när vi planerar, bygger och driftar vår kommun. Trafiksäkerhet är en viktig folkhälsoaspekt likväl som en viktig del av stadens kvalitet och utveckling.