Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. Se vägarbeten på karta

  Kartan visar pågående och planerade grävarbeten och avstängningar inom en tvåårsperiod. Kartan visar inte akuta grävarbeten och avstängningar. 

  Se vägarbeten, ombyggnationer och avstängningar på karta

  Förklaring av färgmarkeringar i kartan

  Rosa: pågående arbeten
  Blå: planerade arbeten

  Klicka på de färgmarkerade områdena i kartan för att läsa mer om arbetet på den aktuella platsen.

 2. Lista över vägarbeten i kommunen

  Kommunen genomför varje år ett antal vägarbeten för att skapa bättre framkomlighet och trafiksäkerhet på våra vägar. Här kan du se några av de vägarbeten och avstängningar som är aktuella och som pågår under en längre tid.

  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen om du har frågor.

  Läs om pågående arbeten för vatten, avlopp och avfall på Uppsala Vattens webbplats.

  Brantingstorg

  Åtgärd: Från mitten av mars kommer arbete med upprustning av Brantingstorg att påbörjas. Upprustningen kommer bland annat innebära omläggning av gatstenar där det idag är sättningar och det samlas vatten efter regn, bättre belysning samt att torget kommer bli mer öppet med fler sittplatser och mer grönska. De gator som kommer att påverkas är Gröna gatan och Hjalmar Brantingsgatan. JR Markteknik utför arbetet på uppdrag av Uppsala kommun. Gångbanan vid torget längs Hjalmar Brantingsgatan kommer att vara avstängd under en period men gående kommer kunna ta sig fram via en gångfålla runt torget. En tillfällig parkeringsyta kommer att finnas i det södra hörnet av torget och delar av arbetsområdet kommer att nyttjas i etapper som parkering. En plats för rörelsehindrade kommer att finnas närmast gångfållan. En tillfällig busshållplats kommer att finnas i nära anslutningen till den befintliga hållplatsen på Gröna gatan.

  Beräknas klart: Hösten 2023.

  Dragarbrunnsgatan

  Åtgärd: I samverkan med Vattenfall genomför Uppsala kommun ett större omläggningsarbete av fjärrvärme. Delar av fjärrvärmenätet i Uppsala är från 60-talet och behöver bytas ut. Arbetet med detta pågår på flera ställen och nu är turen kommen till Dragarbrunnsgatan, samt i korsningarna Vretgränd och Bäverns gränd. Framkomligheten på Dragarbrunnsgatan från Bangårdsgatan ner till Vretgränd begränsas preliminärt från mitten av april till och med december 2023.
  Läs mer om arbetet på Dragarbrunnsgatan och hur trafiken påverkas

  Beräknat slutdatum: December 2023.

  Fyrislundsgatan

  Trafiken på Fyrislundsgatan påverkas av arbetet med nybyggnationer i området.
  Se aktuella vägarbeten på ostrasalabacke.uppsala.se.

  Fålhagsgatan 46–92, Hammarbygatan 36–72 samt Fålhagsleden

  Åtgärd: Uppsala Vatten AB kommer att utföra ett större grävarbete för att renovera och lägga nya ledningar för vatten och avlopp i Fålhagsgatan 46–92, Hammarbygatan 36–72 samt Fålhagsleden med beräknad start 14 augusti 2023. Arbetet kommer att utföras i kortare etapper åt gången.

  Gående, cyklister och bilister kommer att ledas om enligt skyltning på plats.
  För allas säkerhet ber vi samtliga trafikanter följa skyltningen på plats.

  Mer information finns på Uppsala Vattens hemsida: Planerade arbeten | Uppsala vatten

  Beräknat slutdatum: 31 maj 2025.

  Granebergsvägen, Mälarvägen och Sandavägen i Sunnersta

  Åtgärd: Granbergsvägen stängs av för biltrafik under hösten 2022 när Uppsala Vatten lägger en ny ledning. Under vissa delar av arbete kommer fordonstrafiken ledas om, vid korsningen Granebergsvägen-Jägarvägen, Granebergsvägen-Mälarvägen, Granebergsvägen-Sandavägen, och vid Granebergsvägen-Rosenvägen. Busstrafik påverkas. Se UL för mer information om tidtabell och berörda linjer.

  Beräknat slutdatum: 18 augusti 2023.

  Gränby Bilgata 26-28

  Åtgärd: I samband med att JM AB bygger nya flerfamiljshus vid Gränby Bilgata 26-28 kommer genomfartstrafik vara förbjuden mellan Tövädersgatan och Solskensgatan. Fordonstrafik till och från Solskensgatan samt Gränbyvägen leds om med orangea hänvisningsskyltar till en tillfällig in- och utfartsväg på Vaksalagatan.

  Framkomligheten på Tövädersgatan påverkas då ett körfält nyttjas för inhägnad av arbetsområdet.

  Gående och cyklister hänvisas att ta annan väg.

  Beräknat slutdatum: 18 augusti 2023.

  Götgatan-Vanadisgatan

  Åtgärd: Under sommaren 2023 kommer det pågå ett arbete med att lägga nya ledningar för vatten och avlopp samt fjärrvärme till de nya bostäderna på Vanadisgatan intill Fyrisskolan.

  Beräknat slutdatum: September 2023.

  Johannesbäcksgatan

  Trafiken på Johannesbäcksgatan påverkas av arbetet med nybyggnationer i området.
  Se aktuella vägarbeten på ostrasalabacke.uppsala.se.  

  Kungsgatan

  Åtgärd: Från och med 1 januari 2022 införs påbjuden körriktning för bilister på Kungsgatan till Vaksalagatan. Förändringen innebär att om du kommer söderifrån behöver du svänga höger in på Vaksalagatan. Om du kommer norrifrån behöver du svänga vänster in på Vaksalagatan. Vägmärken visar var man ska svänga. Syftet med regleringen är att få ner den onödiga genomfartstrafiken med personbil som står för cirka 37 procent av trafiken på Kungsgatan. Dessa omfattas inte av regleringen: polis, ambulans och räddningstjänst, kollektivtrafik, taxi samt tung lastbil som på grund av höjden får fortsatt köra rakt fram.

  Mer information om trafikändringen på Kungsgatan.

  Kungsängsesplanaden

  Åtgärd: Tullgarnsbron, en ny öppningsbar bro i centrala Uppsala, ska byggas i förlängningen av Kungsängsesplanaden över Fyrisån till Studenternas idrottsplats. Markarbetet startade hösten 2021.

  Innan vi börjar bygga själva brodelen över Fyrisån måste vi utföra en rad förberedande arbeten i marken runt omkring. Hela arbetsområdet ska även stängslas in i etapper. Vi började gräva närmast ån i Kungsängsesplanaden under hösten 2021. Gatunivån i Kungsängsesplanaden kommer även att justeras i höjd och sidled för att anpassas till bron.

  Trafiken på Kungsängsesplanaden, från Sågargatan samt mellan Sågargatan och Mältargatan, kommer behöva ledas om till andra gator under arbetets gång. Vi ansvarar för att informera räddningstjänsten, näringsidkare och leverantörer till verksamheter som berörs av arbetet. Vi säkerställer också att det är möjligt att nå fram till fastigheter med leveranser. Vi ber alla trafikanter att följa skyltningen på plats.

  Beräknat slutdatum: Hösten 2023.

  Librobäck, Fyrisvallsgatan/Vallongatan

  Åtgärd: 14 augusti–31 december 2023 pågår arbete på Librobäck 7:2 och 7:3, Fyrisvallsgatan/Vallongatan. Delar av perioden 14 augusti–15 oktober kommer gång- och cykelbanan längs med norra sidan av Fyrisvallsgatan vara avstängd. I samband med det kommer busshållplatsen på Fyrislundsgatan att flyttas cirka 50 meter österut. I övrigt kommer arbetet inte ha någon större påverkan på den allmänna trafiken.
   
  Beräknat slutdatum: 31 december 2023.

  Luthagsesplanaden

  Åtgärd: I december 2021 startade NCC arbetet med att bygga nya bostäder vid Luthagen strand. Arbetet påverkar framkomligheten för gående och cyklister längs den nordvästra delen av Luthagsesplanaden (mellan Svartbäcksgatan och Götgatan), och längs den nordöstra delen av Götgatan (mellan Luthagsesplanaden och Fyrisskolan). Dessa delar kommer att vara inhägnade arbetsområden samt lossningszon. Det gör att du som går eller cyklar leds om för att ta dig över Fyrisån via Eddaspången. Skyltar på plats visar omledningen.

  Under arbetet kommer även början av gång- och cykelvägen som går norr ut från Götgatan (vid korsningen mot Ringgatan) att stängas av för att vara transportväg för byggtrafik. Resterande del av gång- och cykelvägen är dock öppen, men du som går eller cyklar behöver gå in på vägen via Ringgatan.

  Under senare skede när pålning utförs kommer även Fyrisspången stängas av. Bilvägen vid infarten till Götgatan från Luthagsesplanaden kommer också att stängas av. Pålningsarbetet kommer endast pågå i cirka 2 veckor under perioden.

  Beräknat slutdatum: December 2024.

  Rapsgatan

  Åtgärd: Med start måndag 28 augusti kommer Uppsala kommun att uppföra nya busshållplatser på Rapsgatan mellan Stångjärnsgatan och Verkstadsgatan. Arbetet kommer utföras en riktning i taget och ett körfält kommer att stängas av under pågående arbete.

  Busshållplatserna kommer tillfälligt att flyttas cirka 70 meter norrut i riktning mot cirkulationsplatsen Rapsgatan/Verkstadsgatan.

  För allas säkerhet ber vi samtliga trafikanter följa skyltningen på plats.

  För mer information om hållplatsflytt se www.ul.se .

  Beräknat slutdatum: 17 november 2023.

  Sala backe

  Åtgärd: Uppsala kommun bygger en ny gång- och cykelbana längs Årstagatan, Apelgatan och Gröna gatan i stadsdelen Sala backe. Arbetet startar i september 2022. För att kunna bygga den cirka 1200 meter långa gång- och cykelbanan mellan Johannesbäcksgatan och Salabacksgatan kommer cirka 60 parkeringsplatser att tas bort längs sträckan.

  Längs Årstagatans norra sida, från korsningen Årstagatan-Salabacksgatan till och med korsningen Årstagatan-Verkmästargatan, sedan vidare längs Apelgatans och Gröna gatans norra sida fram till Johannesbäcksgatan ska befintlig gångbana breddas ut mot körbanan för att bli ny gång- och cykelväg. Den nya gång- och cykelvägen blir cirka 4-5 meter bred. Gatubelysningen längs sträckan ses över och förbättras. Där den nya gång- och cykelbanan korsar Hjalmar Brantingsgatan bygger vi en hastighetsbegränsad cykelöverfart. Befintliga gång- och cykelbanor som korsar Årstagatan i korsningen med Hjalmar Brantingsgatan bygger vi om till hastighetsbegränsade cykelöverfarter. Vi bygger om busshållplatser längs sträckan. Vi anlägger trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid två övergångsställen längs sträckan.

  Beräknat slutdatum: Juli 2023

  Skölsta

  Åtgärd: I samband med utbyggnaden av Skölsta bygger kommunen gator, cykel- och gångvägar, lekplatser och parker. Arbetet startade hösten 2017. Uppsala Vatten börjar samtidigt lägga ner ledningar för vatten och avlopp för att säkerställa vattenförsörjningen och avloppshanteringen inom Skölsta.
  Läs mer om utbyggnaden av Skölsta på bygg.uppsala.se

  Beräknat slutdatum: Den nya utbyggnaden startade 2017 och kommer att ske etappvis och pågå under flera år.

  Stadshusgatan, Bäverns gränd, Sjukhusvägen, Dag Hammarskjölds väg och Regementsvägen

  Åtgärd: Nu startar den fältgeotekniska undersökningen inför Spårvägen. Arbetet kommer innebära vissa störningar av trafiken längs sträckan: Bävernsgränd- Munkgatan- Sjukhusvägen- Dag Hammarskjölds väg- Regementsvägen. Ett körfält stängs av och trafiken kommer ledas förbi arbetsplatsen under några timmar. Några hållplatser för kollektivtrafiken kommer tillfälligt att flyttas. Mer information om detta kommer Regionen att gå ut med.

  Startdatum: 20 juni 2023.

  Svartmangatan

  Åtgärd: Uppsala Vatten lägger nya vatten- och avloppsledningar i Svartmangatan och anslutande gator. Under arbetet ombeds trafikanter följa tillfällig trafikskyltning. Framkomligheten för dig som kör bil kan tidvis bli begränsad. Du som cyklar eller går kommer att kunna passera arbetsområdet, men med viss begränsning för dig som cyklar. Boende med infart från Svartmangatan kommer kunna passera under hela den tid som arbetet pågår.

  Läs mer om arbetet och ta del av aktuella trafikstörningar på Uppsala Vattens webbplats:  uppsalavatten.se/svartmangatan

  Beräknat slutdatum: November 2023.

  Svärmgatan (del av) och park

  Åtgärd: Ombyggnation av dammen i Carlshage/Rosendal. Park och del av Svärmgatan avstängd.

  Beräknat slutdatum: 1 december 2023.

  Ulva kvarn - ny gång- och cykelväg

  Åtgärd: Kommunen byggt en gång- och cykelväg mellan väg 600 och Ulva kvarn. Det är en tre meter bred grusväg som går längs Fyrisån.

  Det som återstår är att länka ihop vägen med den gång- och cykelväg mellan Uppsala och Björklinge som Trafikverket ska börja bygga längs med väg 600 (gamla E4:an) under 2021.
  Läs mer om cykelvägen mellan Uppsala och Björklinge på trafikverket.se.

  Östra Sala Backe

  Trafiken på flera gator i Östra Sala Backe påverkas av arbetet med nybyggnationer i området.
  Se aktuella vägarbeten på ostrasalabacke.uppsala.se.  

 3. Gatuavstängningar under evenemang

  I samband med en del större evenemang stänger vi av gator i Uppsala. Vid evenemang ska arrangören ge information om gatuavstängningar på sin webbsida. Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen om du har frågor.

 4. Vägarbeten och trafik på Europavägar, riksvägar och länsvägar

 5. Kontakt

  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

  Kontaktcenter i Stadshuset

  Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på stadsbyggnadsförvaltningen. 
  Se öppettider och få mer information om Kontaktcenter

  Telefon:
  Kontaktcenter 018-727 00 00

  E-post:
  stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se

  Vill du rapportera fel eller lämna synpunkter ska du göra det via kommunens felanmälan.
  Rapportera fel eller lämna synpunkter via kommunens felanmälan

  Besöksadress:
  Stadshusgatan 2
  Postadress:
  Uppsala kommun
  Stadsbyggnadsförvaltningen
  753 75 Uppsala

Nyheter om trafiksäkerhet och underhåll

 • Gatuavstängningar under Kulturnatten

  Under Kulturnatten 9–10 september är följande sträckor avstängda under hela lördagen (lördag 08.00 till söndag 07.00). Alla parkeringar är också avstängda till 07:00 på söndagen. Boende som måste köra på sträckorna för att komma till eller från sin bostad är undantagna.

 • Kungen firar 50 år på tronen – var med och fira!

  I år firar H.M Konungen Carl XVI Gustaf 50 år på tronen och som en del av firandet besöker kungaparet Sveriges 21 län under året. Den 27 april kommer de till Uppsala.

 • Välkommen till invigning av Brunnslockspoesi

  Har du sett ett brunnslock som ser lite annorlunda ut på sista tiden? Välkommen på invigning av Uppsalas brunnslockspoesi.

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Buslätt att cykla rätt

  Buslätt att cykla rätt är en cykelaktivitet där förskolebarn på ett lekfullt sätt får lära sig mer om hur de ska bete sig i trafiken. Arrangemanget ordnas vid olika tillfällen och på olika platser.

 • Trafikändring på Kungsgatan

 • Har du TrafiQ?

  Att ha TrafiQ innebär att vara en smart trafikant. Det handlar om att kunna trafikregler, men också förstå vikten av att samspela med andra trafikanter och anpassa sitt förhållningssätt efter trafiksituationen. Att vara en trafikant med hjärna och hjärta helt enkelt.

Så arbetar vi med trafiksäkerhet och underhåll

 • Så arbetar vi med:

  Äldrevänlig kommun

  Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.

 • Så arbetar vi med:

  Trafiksäkerhet

  Uppsala kommun utgår från Nollvisionen. Ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken i Uppsala. Det är en grundförutsättning när vi planerar, bygger och driftar vår kommun. Trafiksäkerhet är en viktig folkhälsoaspekt likväl som en viktig del av stadens kvalitet och utveckling.