Samhällets krisberedskap

 1. I korthet


  En kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Det kan till exempel handla om stormar, översvämningar, större bränder, omfattande el- och värmeavbrott, störningar i datakommunikation eller förorenat dricksvatten. Krisen uppstår ofta oväntat och utan förvarning och det är därför viktigt att vara förberedd på att hantera krisen. 

  Här kan du läsa om hur du får hjälp och information vid en kris, vad du kan göra för att förbereda dig och hur kommunen arbetar med sin krisberedskap.

  Fäll ihop
 2. Hur du förbereder dig för en krissituation


  Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon störning eller kris i samhället behöver du vara beredd att själv ordna vatten, värme och något att äta. Packa en krislåda med saker som är bra att ha. Planera för att kunna klara dig på din egen mat och ditt eget vatten i minst 72 timmar.

  dinsäkerhet.se finns checklistor, instruktionsfilmer, poddradio och generella råd och tips på hur du kan förbereda dig för en samhällskris.

  Se gärna Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps filmer med tips för att skaffa en beredskap för hushållet inom olika områden.

  Fäll ihop
 3. Håll dig informerad under krisen


  Vid en kris i Uppsala kommun kan du hämta information i dessa kanaler:

  Viktigt meddelande till allmänheten – VMA

  När det inträffar en stor olycka som myndigheterna behöver informera om, används utomhussirener som sänder ut signalen viktigt meddelande till allmänheten.

  När du hör sirenerna, bör du söka mer information på ett av dessa sätt:

  • Ring telefonnummer 113 13, där du kan få information om vad som står på eller själv komma med upplysningar.
  • Besök webbsidan www.krisinformation.se.
  • Gå in på text-tv – sidan 599.
  • Slå på radion och lyssna efter meddelanden.

  Så låter larmet

  Signalen hörs i 7 sekunder i taget med 14 sekunders tystnad emellan. När faran är över hörs en annan längre signal. Signalerna provas 15.00 första helgfria måndag i mars, juni, september och december. Vid prov får du också information via radio.

  På krisinformation.se kan du läsa mer om VMA

  Fäll ihop
 4. Samhällets krisberedskap


  Samhällets krisberedskap går ut på att arbeta förebyggande för att minska riskerna och att förbereda sig för att kunna hantera det som ändå inträffar.

  Om viktiga funktioner skulle slås ut av till exempel en naturkatastrof, terrorattack eller IT-attack utsätts samhället för påfrestningar som påverkar många människors vardag.

  För att klara av stora påfrestningar behöver vi kunna använda alla resurser i samhället och göra alla delaktiga i att förebygga och hantera kriser. Myndigheter, kommuner, landsting, näringsliv, organisationer och privatpersoner har alla ett ansvar.

  Krishantering i Sverige

  Krishanteringen i Sverige bygger på tre grundprinciper:

  1. Ansvarsprincipen innebär att den myndighet som i normala fall ansvarar för en verksamhet ska göra det också i en krissituation.
  2. Likhetsprincipen innebär att en verksamhet vid en kris ska fungera på samma sätt som vid normala förhållanden, så långt det är möjligt.
  3. Närhetsprincipen innebär att varje kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga. Det är i första hand kommun och region som har ansvaret när något inträffar i deras område.

  Läs mer på krisinformation.se om vad olika delar av samhället gör vid en kris.

  Läs om vilka lagar och förordningar som gäller vid en kris på krisinformation.se. 

  Kommunens krisberedskap

  Uppsala kommun samverkar med lokala, regionala och centrala aktörer för att skapa ett tryggt och säkert samhälle.

  Som kommun har vi ett geografiskt områdesansvar. Det innebär att vi ska samordna planerings-, förberedelse- och krishanteringsarbetet inom kommunens gränser. Vi ska också samordna information till allmänheten.

  Vid större kriser, så kallade extraordinära händelser, kan kommunens krisledningsnämnd ta över det politiska ansvaret från andra nämnder om det skulle behövas. 

  Fäll ihop
 5. Lokala risker


  Kommunen arbetar med risk- och sårbarhetsanalyser för att minska sårbarheten i samhället och öka förmågan att hantera kriser. Vi ska vara förberedda om det inträffar en olycka eller kris. Här kan du läsa om några av de lokala riskerna. 

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram kartor som visar hur Uppsala kan drabbas av höga vattenflöden i Fyrisån.
  Se kartor över riskområden på msb.se.

  Fastighetsägarens ansvar vid en översvämning

  Om du har lokaler i ett riskområde nära vatten är det viktigt att vara förberedd för eventuella höjningar av vattennivån. I Länsstyrelsens broschyr om översvämningar kan du läsa om vilket ansvar du har och få råd och tips om vad du kan göra vid en eventuell översvämning.

  Länsstyrelsens broschyr om fastighetsägarens ansvar vid översvämningar (PDF, 83 KB)

  Håll koll på nederbördsmängder, prognoser och förhöjda vattenflöden via SMHI:s vattenwebb.

  Kommunens ansvar

  Uppsala kommun ansvarar för att minska konsekvenserna vid höga vattennivåer i och längs med Fyrisån. Det innebär att vi förbereder insatser för att minska risken för översvämning av Fyrisån, till exempel med hjälp av barriärer. 

  Om du drabbas av översvämning

  Om du drabbas av en akut översvämning kan du vända dig till brandförsvaret. De gör i första hand räddningsinsatser när det finns fara för liv eller när det är risk för stora skador på egendom. Det är inte säkert att de rycker ut om det bara är ett eller några hus som riskerar vattenskador.

  På uppsalavatten.se kan du läsa om vad du ska göra om din fastighet blir översvämmad

  Dagvattenhantering och kommunalt dricksvatten och avlopp kan också påverkas vid en översvämning. 

  Det finns vissa industrier i Uppsala kommun som hanterar brandfarliga, giftiga och explosiva ämnen. De omfattas av reglerna i den så kallade sevesolagstiftningen. Lagen innebär att verksamheterna måste arbeta förebyggande med att begränsa följderna om det skulle ske en allvarlig kemikalieolycka i form av kemikalieutsläpp, brand eller explosion.

  Se vilka farliga verksamheter (sevesoverksamheter) som finns på uppsalabrandforsvar.se.

  Läs om sevesolagstiftningen på msb.se.

  Om det inträffar en olycka vid någon av verksamheterna ska det gå ut en varning till allmänheten genom VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten)

   

  Fäll ihop