Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. I korthet

  En kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Det kan till exempel handla om stormar, översvämningar, större bränder, omfattande el- och värmeavbrott, störningar i datakommunikation eller förorenat dricksvatten. Krisen uppstår ofta oväntat och utan förvarning och det är därför viktigt att vara förberedd på att hantera krisen. 

  Här kan du läsa om hur du får hjälp och information vid en kris, vad du kan göra för att förbereda dig och hur kommunen arbetar med sin krisberedskap.

 2. Hur du förbereder dig för en krissituation

  Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon störning eller kris i samhället behöver du vara beredd att själv ordna vatten, värme och något att äta. Packa en krislåda med saker som är bra att ha. Planera för att kunna klara dig på din egen mat och ditt eget vatten i minst 72 timmar och uppåt en vecka.

  På webbplatsen DinSäkerhet.se finns information om risker och säkerhet för dig som privatperson. Där finns checklistor, instruktionsfilmer, poddradio och generella råd och tips på hur du kan förbereda dig för en samhällskris.

  Se gärna Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps filmer med tips för att skaffa en beredskap för hushållet inom olika områden.

  Se en film om hemberedskap, med tips om att ordna med mat 

  Se en film om hemberedskap, om att ordna värme och att skydda dig mot brand

  Se en film om hemberedskap, om att ordna med vatten för egen förbrukning

  Se en film om hemberedskap, om kommunikation och att hålla dig informerad under krisen

 3. Håll dig informerad under krisen

   Vid en kris i Uppsala kommun kan du hämta information i dessa kanaler:

  • Sveriges Radio P4
  • krisinformation.se – sammanställer och förmedlar myndigheters information om till exempel elavbrott, extremt väder, naturolyckor och hot mot livsmedelsförsörjningen.
  • Ring 113 13 – det nationella informationsnumret. Du kan ringa 113 13 för att både få och lämna information om allvarliga kriser. Numret är tillgängligt dygnet runt årets alla dagar.
  • uppsala.se
  • Uppsala kommuns officiella Facebooksida
  • Kontaktcenter, Stationsgatan 12

  Viktigt meddelande till allmänheten – VMA

  När det inträffar en stor olycka eller en allvarlig störning som myndigheterna behöver informera om, används utomhussirener som sänder ut signalen viktigt meddelande till allmänheten.

  När du hör sirenerna är det viktigt att du:

  • Går inomhus
  • Stänger fönster, dörrar och ventilation
  • Lyssnar på Sveriges Radio P4 för mer information om vad du ska göra

  Du kan också söka mer information genom att du:

  • Ringer telefonnummer 113 13, där du kan få information om vad som står på eller själv komma med upplysningar.
  • Besöker webbsidan www.krisinformation.se.
  • Läser på text-tv – sidan 599.

  Så låter larmet

  Signalen hörs i 7 sekunder i taget med 14 sekunders tystnad emellan. Detta upprepas 6 gånger. När faran är över hörs en annan ihållande signal i 30 sekunder. Signalerna provas 15.00 första helgfria måndag i mars, juni, september och december. Vid prov får du också information via radio.

  På krisinformation.se kan du läsa mer om VMA

 4. Samhällets krisberedskap

  Samhällets krisberedskap går ut på att arbeta förebyggande för att minska riskerna och att förbereda sig för att kunna hantera det som ändå inträffar.

  Om viktiga funktioner skulle slås ut av till exempel en naturkatastrof, terrorattack eller IT-attack utsätts samhället för påfrestningar som påverkar många människors vardag.

  För att klara av stora påfrestningar behöver vi kunna använda alla resurser i samhället och göra alla delaktiga i att förebygga och hantera kriser. Myndigheter, kommuner, landsting, näringsliv, organisationer och privatpersoner har alla ett ansvar.

  Krishantering i Sverige

  Krishanteringen i Sverige bygger på tre grundprinciper:

  1. Ansvarsprincipen innebär att den myndighet som i normala fall ansvarar för en verksamhet ska göra det också i en krissituation.
  2. Likhetsprincipen innebär att en verksamhet vid en kris ska fungera på samma sätt som vid normala förhållanden, så långt det är möjligt.
  3. Närhetsprincipen innebär att varje kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga. Det är i första hand kommun och region som har ansvaret när något inträffar i deras område.

  Läs mer på krisinformation.se om vad olika delar av samhället gör vid en kris.

  Läs om vilka lagar och förordningar som gäller vid en kris på krisinformation.se.  

  Kommunens krisberedskap

  Uppsala kommun samverkar med lokala, regionala och centrala aktörer för att skapa ett tryggt och säkert samhälle.

  Som kommun har vi ett geografiskt områdesansvar. Det innebär att vi ska samordna planerings-, förberedelse- och krishanteringsarbetet inom kommunens gränser. Vi ska också samordna information till allmänheten.

  Vid större kriser, så kallade extraordinära händelser, kan kommunens krisledningsnämnd ta över det politiska ansvaret från andra nämnder om det skulle behövas. 

  Risk- och sårbarhetsanalyser

  Grunden för krishanteringsplanerna utgörs av risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) som genomförs såväl övergripande för kommunen, som för respektive förvaltning och bolag. Detta arbete syftar till att kontinuerligt ta fram åtgärder för att minska risken och sårbarheten för kriser och extraordinära händelser.

 5. Lokala risker

  Kommunen arbetar med risk- och sårbarhetsanalyser för att minska sårbarheten i samhället och öka förmågan att hantera kriser. Vi ska vara förberedda om det inträffar en olycka eller kris. Här kan du läsa om några av de lokala riskerna. 

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram kartor som visar hur Uppsala kan drabbas av höga vattenflöden i Fyrisån.
  Se kartor över riskområden på msb.se.

  Fastighetsägarens ansvar vid en översvämning

  Om du har lokaler i ett riskområde nära vatten är det viktigt att vara förberedd för eventuella höjningar av vattennivån. I Länsstyrelsens broschyr om översvämningar kan du läsa om vilket ansvar du har och få råd och tips om vad du kan göra vid en eventuell översvämning.

  Länsstyrelsens broschyr om fastighetsägarens ansvar vid översvämningar (PDF, 83 KB)

  Håll koll på nederbördsmängder, prognoser och förhöjda vattenflöden via SMHI:s vattenwebb.

  Kommunens ansvar

  Uppsala kommun ansvarar för att minska konsekvenserna vid höga vattennivåer i och längs med Fyrisån. Det innebär att vi förbereder insatser för att minska risken för översvämning av Fyrisån, till exempel med hjälp av barriärer. 

  Om du drabbas av översvämning

  Om du drabbas av en akut översvämning kan du vända dig till brandförsvaret. De gör i första hand räddningsinsatser när det finns fara för liv eller när det är risk för stora skador på egendom. Det är inte säkert att de rycker ut om det bara är ett eller några hus som riskerar vattenskador.

  På uppsalavatten.se kan du läsa om vad du ska göra om din fastighet blir översvämmad

  Dagvattenhantering och kommunalt dricksvatten och avlopp kan också påverkas vid en översvämning. 

  Nödvattenplanering är en del av samhällets krisberedskap och för att minimera konsekvenserna vid en eventuell störning i dricksvattenförsörjningen krävs planering och samverkan. Uppsala kommun och Uppsala Vatten och Avfall har tillsammans tagit fram en plan för nödvattenförsörjning.

  Om det inträffar något som gör att kommunens dricksvattenförsörjning inte fungerar kan Uppsala Vatten och Avfall placera ut tillfälligt vatten eller nödvatten. Det kan även hända att du behöver koka ditt dricksvatten.

  På uppsalavatten.se kan du läsa om vad du ska göra vid en störning i dricksvattenförsörjningen.

  Uppsala vatten  –  Information om störning av dricksvattenförsörjning

  Det finns vissa industrier i Uppsala kommun som hanterar brandfarliga, giftiga och explosiva ämnen. De omfattas av reglerna i den så kallade sevesolagstiftningen. Lagen innebär att verksamheterna måste arbeta förebyggande med att begränsa följderna om det skulle ske en allvarlig kemikalieolycka i form av kemikalieutsläpp, brand eller explosion.

  Se vilka farliga verksamheter (sevesoverksamheter) som finns på uppsalabrandforsvar.se.

  Läs om sevesolagstiftningen på msb.se.

  Om det inträffar en olycka vid någon av verksamheterna ska det gå ut en varning till allmänheten genom VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten)

  Kärnenergiberedskap

  Enligt lag ska de län där det finns ett kärnkraftverk arbeta med kärnenergiberedskap. I arbetet ingår bland annat att arbeta fram beredskapsplaner och att ha en beredskapsorganisation för att hantera en olycka med utsläpp av radioaktivitet eller med risk för utsläpp.

  Länsstyrelsen i Uppsala län har ett huvudansvar vid en olycka hos Forsmarks kärnkraftverk.

Nyheter om trygghet, kris och säkerhet

 • Nu reviderar Uppsala kommun de lokala ordningsföreskrifterna

  Uppsala kommuns lokala ordningsföreskrifter ses nu över och revideras. Förra gången en översyn av de lokala ordningsföreskrifterna gjordes var 2013. Ordningslagen beskriver regler om allmän ordning som gäller i hela Sverige. De lokala ordningsföreskrifterna innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Uppsala kommun ska upprätthållas.

 • Förstärkt skolsamarbete ska skydda unga från kriminalitet

  Uppsala kommun förstärker nu insatserna för att tidigt identifiera barn och unga i riskzonen för socialt nedbrytande beteende. Dels anställs fler socialarbetare i prioriterade skolor, dels utökas samarbetet mellan socialtjänst, skola, polis och fritid (SSPF) till att omfatta utvalda mellanstadieskolor.

 • Gränby på G!

  Det börjar hända positiva saker i Gränby och Kvarngärdet. Redan förra året klubbades handlingsplanen igenom, med syfte att stärka säkerheten och tryggheten och nu börjar vi se resultat tack vare en god samverkan mellan samtliga förvaltningar, fastighetsbolag och civilsamhället.

Se fler nyheter

Kampanjer

 • Minskad smittspridning är ditt ansvar

  Minskad smittspridning är ditt ansvar. De val du gör kan både rädda liv och göra så att vi snabbare kan återgå till ett vanligt liv. Men det går att hitta på massa roliga aktiviteter som kan utföras på ett omtänksamt sätt. Håll avstånd, vänd om det är för mycket folk på platsen och följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Tillsammans minskar vi smittspridningen.

 • Håll avstånd på restaurangen

  Tillsammans minskar vi smittspridningen

 • Prisregn över Uppsala

  Prisregnet över Uppsala verkar aldrig ta slut. Det är vi stolta över och hoppas att du firar med oss. Och även om vi är bäst så arbetar vi hela tiden vidare mot nya mål. Här finns ett axplock av våra priser och sidan fylls på med jämna mellanrum.

Så arbetar vi med trygghet, kris och säkerhet

 • Så arbetar vi med:

  Gränby och Kvarngärdet

  Gränby och Kvarngärdet är viktiga fokusområden för Uppsala kommun. Här kan du se vad kommunen tillsammans med de som bor och arbetar i stadsdelarna gör för att skapa en trygg och trivsam miljö.

 • Så arbetar vi med:

  Gränby och Kvarngärdet

  Gränby och Kvarngärdet är viktiga fokusområden för Uppsala kommun. Här kan du se vad kommunen tillsammans med de som bor och arbetar i stadsdelarna gör för att skapa en trygg och trivsam miljö.

 • Så arbetar vi med:

  Trygghet och säkerhet

  I Uppsala ska trygghet vara en rättighet för alla - inte ett privilegium för några få. För att Uppsala ska vara en attraktiv kommun att leva, verka och vistas i behöver vi arbeta förebyggande med trygghet och säkerhet.