Från och med 30 juli råder eldningsförbud i Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. I korthet

  De senaste tre åren har närmare 300 000 personer sökt uppehållstillstånd i Sverige. De personer som beviljas uppehållstillstånd och anvisas till Uppsala behöver hjälp att bosätta och etablera sig i vår kommun och sitt nya hemland.

  Det övergripande målet är att underlätta och skapa förutsättningar för en snabb integration för alla nyanlända. Varje person har olika förutsättningar och kan behöva mer eller mindre stöd med till exempel svenskundervisning, boende och arbetsintroduktion. 

 2. Så fungerar flyktingmottagandet

  Så här fungerar flyktingmottagandet:

  1. Flyktingar anländer till Sverige och söker asyl

  2. Flyktingarna väntar på besked om uppehållstillstånd
   Flyktingarna är inskrivna hos Migrationsverket under asyltiden. Det innebär att de bor i något av Migrationsverkets boenden eller i eget boende, exempelvis hos släktingar eller vänner, i väntan på ett eventuellt uppehållstillstånd.

  3. Migrationsverket beslutar om uppehållstillstånd
   Migrationsverket beslutar om personen får uppehållstillstånd eller inte. Om personen nekas uppehållstillstånd betyder det att hen måste åka tillbaka till sitt hemland. Om personen beviljas uppehållstillstånd betyder det att hen får stanna i Sverige och får stöd och hjälp med exempelvis bostad.

   Det är länsstyrelserna som gör överenskommelser med kommunerna om hur många personer med uppehållstillstånd som kan anvisas till varje kommun.

   Nyanlända med uppehållstillstånd har samma rättigheter och skyldigheter som övriga medborgare. 

  4. Arbetsförmedlingen samordnar och ansvarar för etableringen
   Arbetsförmedlingen gör en individuell etableringsplan för att den nyanlända lättare och snabbare ska etableras i samhället.

  5. Uppsala kommuns ansvar under etableringsperioden
   Kommunen ska erbjuda den nyanlända svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering, bostadsförsörjning, försörjningsstöd och vid behov andra insatser i kommunens regi. Nyanlända barn ska erbjudas plats i förskola och skola. 
 3. Olika myndigheters ansvar

  Sveriges kommuner

  Kommunerna i Sverige ansvarar för

  • mottagande av nyanlända flyktingar som fått uppehållstillstånd i Sverige
  • praktisk hjälp i samband med bosättning
  • undervisning i svenska för invandrare
  • samhällsorientering
  • utbetalning av försörjningsstöd innan eller som komplement till etableringsersättning
  • förskola, skola och fritidshem
  • socialt stöd och service.

  Vad Uppsala kommun har åtagit sig att göra 

  Enligt det kommuntal för mottagande av nyanlända som regeringen har fastställt ska Uppsala kommun ta emot 331 nyanlända personer under 2018. För 2017 var motsvarande siffra 561 personer och för 2016 616 personer. 

  Hur många personer en kommun ska ta emot beror bland annat på kommunens storlek, arbetsmarknadsläget och hur många nyanlända och ensamkommande man tidigare tagit emot.

  Från det att migrationsverket fattat ett beslut om anvisning har kommunen två månader på sig att ordna en bostad och ta emot den nyanlände. Kommunen får bland annat en viss andel bostäder från bostadsbolag i Uppsala. 

  Uppsala kommun arbetar för att integrationsinsatser kommer igång så snabbt som möjligt och håller en god kvalitet, så att språkinlärning och kunskap om det svenska samhället underlättar en tidig etablering i arbetsliv och samhällsliv. Kommunen har också ett brett samarbete med ideella organisationer som stödjer integration och etablering i kommunen.

  Migrationsverket

  Migrationsverket ansvarar för

  • uppehälle och boende för flyktingar som kommer till Sverige och söker asyl.

  Läs mer på migrationsverket.se . Här finns bland annat statistik och allmän information om den aktuella flyktingsituationen i Sverige.

  Arbetsförmedlingen

  Arbetsförmedlingen ansvarar för att

  • samordna de insatser till vuxna som behövs för att de ska kunna etablera sig i landet
  • ta beslut om etableringsersättning till den nyanlände.

  Läs mer på arbetsformedlingen.se.  

 4. Ensamkommande asylsökande barn

  Så här fungerar mottagandet av ensamkommande barn: 

  1. Ett ensamt flyktingbarn anländer till Uppsala
   Barnet anländer via någon av Migrationsverkets mottagningsenheter, eller på egen hand.

  2. Uppsala kommun ansvarar för att ta hand om barnet
   Socialtjänstens enhet för ensamkommande barn möter och registrerar barnet.

  3. Socialtjänsten ordnar boende och praktisk hjälp
   Socialtjänsten ger barnet trygghet genom att ordna tillfälligt boende till exempel i ett HVB-hem, mat, hjälp med praktiska saker och myndighetskontakter.

  4. Barnet söker asyl i Sverige
   Om barnet väljer att söka asyl i Sverige hjälper Socialtjänsten till med kontakterna med Migrationsverket.

  5. Migrationsverket registrerar och startar asylprocessen
   Migrationsverket registrerar barnets ansökan och startar asylprocessen. Efter några dagar bestämmer Migrationsverket vilken kommun barnet ska bo i. Små barn får alltid bo i ett familjehem.

  6. Barnet får boende och stöd
   Migrationsverket utreder barnets behov. Därefter får barnet ett godkänt boende, antingen i Uppsala eller i någon närliggande kommun.

   Om barnet placeras i Uppsala ordnar Uppsala kommun med god man, barnsomsorg eller skola med mera. Kommunen har även ansvar att följa upp barnet.

  Kommunernas ansvar

  Sveriges kommuner ansvarar för ensamkommande barns mottagande, omsorg och boende. Ansvaret gäller både asylsökande barn och barn som har fått uppehållstillstånd i Sverige. Vid årsskiftet 2016-2017 hade Uppsala kommun drygt 800 asylsökande barn och unga som kommit till Sverige utan vårdnadshavare.

  Kommunen ska sörja för god kvalitet i boenden – både i familjehem och hem för vård eller boende. Det är viktigt att barnen och ungdomarna tas väl om hand och får ett gott liv i gemenskap med andra. Även asylsökande barn och ungdomar har rätt att gå i förskola, grundskola och gymnasieskola.  Viktiga faktorer för att främja integrering och god hälsa är att snabbt få del av skolundervisning, introduktion i det omkringliggande samhället och hjälp att komma igång med fritidssysselsättningar.

  Läs om introduktion för flyktingbarn, flyktingar och invandrare.

  Kontakta socialförvaltningen.

  Läs om ensamkommande barn och ungdomar på migrationsverket.se.  

 5. Introduktion i skola och förskola

  Den som är nyanländ och vill söka plats på skola eller förskola ska vända sig till mottagningen för nyanlända.

  Läs om hur det går till att börja i skolan och förskolan.

 6. Kontakt

  Kontakta arbetsmarknadsförvaltningen

  Öppettider reception Stationsgatan 12
  Måndag–fredag 7.45–16.00.
  Dag före helgdag 8.00–12.00.

  Synpunkter och klagomål

  Lämna dina synpunkter

  Telefon (kommunens kontaktcenter):
  018-727 00 00
  Besöksadress:
  Stationsgatan 12
  Postadress:
  Uppsala kommun, arbetsmarknadsförvaltningen, 753 75 Uppsala

Nyheter om integration

 • Ny webbplats hjälper internationella talanger i Uppsala

  Uppsalas arbetsgivare rekryterar varje år tusentals internationella talanger med olika spetskompetenser. Men många väljer att flytta vidare, vilket är en stor förlust för både samhället och arbetsgivarna. Därför startar nu universiteten, regionen, kommunen och Handelskammaren ett helt nytt initiativ – Uppsala International Hub – för att behålla talangerna i regionen.

 • Så kommer pandemin prägla jämställdhetsarbetet framöver

  Motverka hinder för utsatta grupper att komma i egenförsörjning, intensifiera det förebyggande arbetet med att tidigt upptäcka våld i nära relationer och prioritera insatser för att förbättra ungas, framförallt tjejers och hbtq-personers, hälsa och välmående. Det är några av medskicken i Uppsala kommuns jämställdhetsbokslut för 2020.

 • Nu släpps biljetterna till Mänskliga Rättighetsdagarna

  Mycket kommer vara annorlunda på de digitala Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala. Men som vanligt är arrangemanget till för dig som vill ha fortbildning i mänskliga rättigheter.

Se fler nyheter

Så arbetar vi med integration

 • Så arbetar vi med:

  Mänskliga rättigheter

  Uppsala kommun ska vara en öppen och inkluderande kommun där lika rättigheter och möjligheter för varje människa är den rådande normen. Här kan du läsa mer om hur kommunen arbetar med mänskliga rättigheter.