Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

  1. Om bostadsanpassningsbidrag

    Bostadsanpassningsbidrag är ett kommunalt bidrag som regleras av Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. Med bidraget kan du som har en funktionsnedsättning göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du ska kunna bo kvar i din bostad och få ditt dagliga liv att fungera.

  2. Ansök om bostadsanpassningsbidrag

    Ansök digitalt

    Du kan ansöka digitalt med hjälp av ditt Bank-ID. Din ansökan kommer då direkt till vårt ärendehanteringssystem och därför får du identifiera dig för "G Widergren ärendehantering AB". Kom ihåg att du behöver bifoga intyg från sakkunnig till din ansökan. Äger du inte din bostad kan du även behöva godkännande av fastighetsägaren eller av den som står på bostadskontraktet.

    Blankett medgivande från nyttjanderättshavare (PDF, 197 KB)

    Ansök per post

    Du kan även ansöka genom att fylla i ansökningsblanketten och skicka in med vanlig post, postadress finns angiven på blanketten. Kom ihåg att bifoga intyg från sakkunnig till din ansökan.

    Ansökningsblankett (PDF, 253 KB)

  3. Bostadsanpassningsbidrag - så fungerar det

    Personer med funktionsnedsättning kan ansöka om bidraget

    Bostadsanpassningsbidrag riktar sig till dig som har en bestående funktionsnedsättning oavsett ålder. Det måste finnas en klar koppling mellan funktionsnedsättningen och åtgärderna som du ansöker om. Du kan ansöka om bidrag för att anpassa den bostad där du är folkbokförd.

    Hur du ansöker

    Stadsbyggnadsförvaltningen är den kommunala förvaltning i Uppsala som handlägger bostadsanpassningsbidrag.

    Du ansöker genom att skicka in en ansökningsblankett tillsammans med ett intyg från en sakkunnig person som styrker behovet av anpassningen. En sakkunnig är till exempel en arbetsterapeut, fysioterapeut eller läkare.

    Vid omfattande åtgärder kan du bifoga en kopia av offert eller kostnadsberäkning till din ansökan. Det är ditt sätt att redovisa hur mycket pengar som behövs för att betala åtgärderna i ansökan.

    Om du inte själv äger din bostad behöver din fastighetsägare godkänna att anpassningarna får utföras. Det gäller även om någon annan står på hyreskontraktet eller äger bostaden tillsammans med dig. För en snabbare handläggning be fastighetsägaren fylla i sitt medgivande direkt på blanketten.

    Det här kan du få bidrag för

    Bostadsanpassningsbidrag lämnas för att anpassa och komplettera fasta funktioner i eller i anslutning till bostaden. Fasta funktioner är sådant som du normalt inte tar med när du flyttar. Du kan inte få bostadsanpassningsbidrag om ditt behov av anpassning kan tillgodoses med hjälpmedel som erbjuds av landstinget eller kommunen enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

    Exempel på anpassningar

    • trösklar
    • stödhandtag eller ledstänger
    • spisvakt
    • duschplats
    • bredda dörröppningar
    • kök
    • belysning
    • hiss eller ramp
    • dörrautomatik
    • spol- och torkanläggning

    Om din anpassning kräver bygglov eller att en bygganmälan görs så kan du få bidrag även för den kostnaden.

    Att ansöka i efterhand

    Om du redan har utfört anpassningen kan du söka om bidrag i efterhand. Du behöver då bifoga ett intyg som styrker att behovet av anpassningen var nödvändig då den gjordes. Du behöver även skicka med faktura eller kvitto som visar vilka kostnader du haft för anpassningen. I vissa fall kan du också behöva visa hur bostaden såg ut innan anpassningen utfördes till exempel genom att fotografera före och efter. Om handläggaren inte kan utreda om anpassningen var nödvändig kan det innebära att bidrag inte beviljas.

    Så här fungerar det att ansöka om bostadsanpassningsbidrag: 

    1. Ansökan
      För att ansöka om bostadsanpassningsbidrag behöver du skicka in en ansökan och ett intyg (se ovan).

      Se till att fylla i ansökningsblanketten så fullständigt som möjligt – då sparar du tid. Om information saknas behöver vi begära in kompletterande uppgifter vilket förlänger handläggningen. 

      Du alltid välkommen att kontakta oss för rådgivning på vår servicetelefon 018 – 727 44 26.

    2. Intyg
      Till ansökan behöver du bifoga ett intyg från en arbetsterapeut, eller annan sakkunnig, som har kunskap om din funktionsnedsättning. För att komma i kontakt med kommunens arbetsterapeuter kan du ringa kommunens växel 018 – 727 00 00.

    3. Ansökan inkommer
      När ansökan med tillhörande intyg inkommit till oss anses den vara komplett och ett bekräftelsebrev skickas till dig. Ärendet placeras i kö och handläggs i turordning efter ankomstdatum. Du har samma handläggare genom hela handläggningsprocessen.

    4. Utredningen påbörjas
      Ditt ärende prövas mot lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. Din handläggare granskar ansökan och intyg och tar vid behov kontakt med dig för att boka in ett hembesök eller för att ta in kompletterande uppgifter. Medgivande från fastighetsägaren kan behövas liksom offerter från entreprenörer.

    5. Beslut
      Du kan få bifall eller avslag på din ansökan. Beslutet skickas till dig per post. 

      Om du blir beviljad bostadsanpassningsbidrag så står bidragsbeloppet på ditt beslut, din handläggare har bedömt det beloppet som skäligt  för att kunna utföra de åtgärder som du beviljats bidrag för. 

      Om ansökan inte kan beviljas så kontaktar vi alltid dig så du får möjlighet att yttra dig före beslutet. Om du får avslag på din ansökan så slutar processen här. Du har alltid möjlighet att överklaga ditt beslut. Information om detta finns alltid på beslutet som skickas till dig.

    6. Beställa åtgärderna
      Det finns två vägar att gå när det kommer till att utföra åtgärderna. Antingen beställer du själv beviljad åtgärd direkt från en entreprenör som innehar F-skattsedel och behörighet inom aktuellt område. 

      Om du inte själv kan beställa arbetet så kan du ge handläggaren en fullmakt att beställa i ditt namn. Mer information om det kommer med beslutet.

    7. Utbetalning av bidrag
      Har du själv beställt och betalat för anpassningen skickar du fakturakopia och ditt kontonummer till din handläggare. Handläggaren måste göra ett hembesök för att godkänna att anpassningen är korrekt utförd innan utbetalning genomförs.

      Om vi fått fullmakt från dig så beställer vi åtgärderna från entreprenören som står angiven på beslutet. Beställningen sker i ditt namn och därmed gäller konsumenttjänstlagen. Faktura skickas sedan direkt till kommunen för betalning.

      Viktigt att du hör av dig om det är något som inte blev bra.

    8.  Nu är anpassningen klar!

  4. Reparation av anpassning

    Bidrag till reparation av anpassning

    Om du fått bostadsanpassningsbidrag till en anpassning av tekniskt slag, till exempel en hiss eller dörrautomatik, så kan du vara berättigad att få bidrag för eventuella reparationer och besiktningar. Om en anpassning skadats genom slitage som beror på din funktionsnedsättning kan du få bidrag till reparation av skadan även om anpassningen inte är teknisk utrustning. Hör av dig till oss så kan vi berätta mer. 

    Vad du kan jag göra om dörrautomatiken inte fungerar

    1. Kontrollera handsändaren. Gör så här: tryck på knappen, om röd lampa blinkar på ena kortsidan fungerar handsändaren. Om lampan inte lyser eller om den blinkar med svagt rött sken byt batteri. Egen kostnad.

    2. Har någon stängt av strömbrytaren till dörrautomatiken (är oftast placerad i närheten av dörrautomatiken, högt upp)? Vrid denna så att den står på 1. Om du själv inte kan göra detta kontakta fastighetsskötaren.

    3. Har det fastnat grus under dörren? Sopa bort gruset eller kontakta fastighetsskötaren.
    4. Går dörren helt igen eller står den på glänt? Om dörren står på glänt kan slutblecket i låset behöva rengöras och smörjas. Kontakta fastighetsskötaren.

    5. Har dörren hängt sig? Är den skev? Gångjärnen kan ha gått sönder. Kontakta fastighetsskötaren.

  5. Information – intygsskrivare

    Varför behövs intyg? 

    Intyget behövs för att styrka behovet av bostadsanpassning. Till lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag har Boverket tagit fram föreskrifter kring hur lagen ska tolkas. I föreskrifterna framgår att intyg behövs för att visa att de åtgärder sökande ansöker om är nödvändiga med hänsyn till dennes funktionsnedsättning.

    Bostadsanpassningsbidrag eller hjälpmedel?

    Det går inte att få bostadsanpassningsbidrag om behovet av anpassning kan tillgodoses med hjälpmedel som erbjuds av regionen eller kommunen enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Det är viktigt att det framgår av intyget om det varit aktuellt att prova med hjälpmedel. Till exempel behöver det utvärderas om trösklar kan utjämnas med kilar som förskrivs som hjälpmedel eller om det fungerar för sökande att använda badkarsbräda istället för att ta bort badkaret. 

    Vad ska intyget innehålla?

    På Socialstyrelsens hemsida hittar du föreskrifter gällande vad ett intyg ska innehålla (Socialstyrelsens föreskrifter om att utfärda intyg i hälso- och sjukvården, HSLF-FS 2018:54).

    Det måste finnas en klar koppling mellan den sökandes funktionsnedsättning och sökt åtgärd. Därför är det viktigt att beskriva hur det fungerar för den sökande att utföra aktiviteter i den fysiska miljön som önskas anpassas. Använd gärna Uppsala kommuns intygsmallar vid utfärdande av intyg. Dessa är utformade för att enkelt hjälpa dig som intygsskrivare att få med alla viktiga delar i intyget. 

    Mallar

    Åtgärdsförlag

    Du kan vid behov bifoga ett separat åtgärdsförslag. I Uppsala kommun önskar vi att åtgärdsförslag bifogas när ansökan handlar om stödhandtag, trösklar och spisvakt. Detta för att förenkla och därmed påskynda handläggningen av dessa ärenden. 

    Mallar

    Ny som intygsskrivare?

    Hör av dig till oss om du önskar få mer information kring bostadsanpassningsbidrag och vad du behöver tänka på som intygsskrivare. Vi håller kontinuerligt utbildningar i intygsskrivning där även granskning av intyg ingår. Då går vi också igenom handläggarens, intygsskrivarens och sökandes olika roller samt informerar om hur handläggningsprocessen ser ut och hur den påverkar er och den sökande.

    Mejla eller ring och anmäl dig så hör vi av oss när ett tillfälle för detta dyker upp! Vi lägger även ut här på hemsidan när ett tillfälle är inbokat.

  6. Information – fastighetsägare (återställningsbidrag)

    Ägarmedgivande

    För att ansökan om bostadsanpassningsbidrag ska kunna beviljas krävs att den som äger bostaden går med på att anpassningen utförs. Den som äger bostaden får inte kräva ersättning av sökanden eller annan som innehar nyttjanderätten till bostaden för att återställa anpassningsåtgärderna.

    Under utredningen kontaktar handläggaren fastighetsägaren för att inhämta ett skriftligt ägarmedgivande om det inte redan finns i ansökan.

    Den som beviljas bostadsanpassningsbidrag får ett skäligt belopp för att själv anpassa sin bostad. Innan bidraget betalas ut kontrolleras att anpassningen som utförts är tillgänglig för den sökande.

    Den sökande har möjlighet att lämna en fullmakt till handläggaren som då är behjälplig med kontakter med olika entreprenörer. Men det sker då alltid på uppdrag av den sökande.

    Fastighetsägaren kan överta rätten till bidrag från den sökande 

    Bostadsanpassningsbidraget beviljas till en enskild person. Om du som fastighetsägare vill passa på att göra fastigheten tillgänglig för alla boende och samtidigt påverka utformningen så finns möjlighet att överta den sökandes bidrag.

    Möjlighet att överta rätten till bidraget omfattar beviljade åtgärder i anslutning till den sökandes lägenhet om denna innehas med hyres- eller bostadsrätt. Den sökande och fastighetsägaren behöver vara överens om överlåtelsen och skicka in ett skriftligt avtal till bostadsanpassningen.

    Överenskommelsen gäller under förutsättning att ägaren åtar sig att utföra de åtgärder som bidrag har beviljats för. Utbetalning av bidraget sker efter kontroll av att den utförda anpassningen är tillgänglig för den sökande.

    När fastighetsägaren övertagit rätten till bidrag blir denne ägare till anpassningen med ansvar för tillkommande underhåll och reparationer. 

    Återställningsbidrag

    Fastighetsägare kan ansöka om återställningsbidrag för att återställa anpassningar som gjorts i fastigheten med stöd av bostadsanpassningsbidrag. Det gäller anpassningar i allmänna utrymmen som inte används längre och som är till nackdel för andra boende.  

    Mer om återställningsbidrag (hos Boverket)

    Ansökan om återställningsbidrag (PDF, 218 KB) (blankett)

  7. Information – utförare

    Vill du som entreprenör bidra till att skapa möjlighet för personer med funktionsnedsättning att bo kvar i sin bostad? Ta gärna kontakt med enheten för bostadsanpassningsbidrag och berätta vilka tjänster ditt företag kan erbjuda.

    Som utförare av anpassningar kan du komma i kontakt med enheten för bostadsanpassningsbidrag i olika situationer. Det handlar då oftast om:

    • offertförfrågan
    • att diskutera vilka åtgärder som skulle kunna utföras
    • att utföra de anpassningar som bidrag beviljats för

    Du som utförare av anpassningen kan bli kontaktad av en sökande eller av kommunens handläggare. I de fall kommunens handläggare beställer åtgärder sker det på uppdrag av den sökande. Handläggaren företräder då den sökande genom fullmakt. Vi har inga upphandlade avtal med entreprenörer.

    Enheten för bostadsanpassningsbidrag skiljer sig från övrig verksamhet i kommunen. Det är därför viktigt att fakturan innehåller mervärdesskatt och är ställd till den sökande men med kommunens adress. Med den sökandes namn först och en c/o adress så blir det inte kommunen som blir fakturerad rent skattetekniskt.

    Fakturaadress:  

    Sökandes namn, c/o Uppsala kommun, UPK 5100, Box 1023, 751 40 Uppsala

    leverantorsfaktura.uppsalakommun@uppsala.se

  8. Kontakt

    Kontakta enheten för bostadsanpassningsbidrag

    Telefontid
    Måndag–torsdag: 9–11 samt 13–15
    Fredag: 13–15

    Telefon:
    018-727 44 26
    Besöksadress:
    Stadshuset, Stadshusgatan 2.
    Postadress:
    Uppsala kommun
    Stadsbyggnadsförvaltningen
    Enheten för bostadsanpassningsbidrag
    753 75 UPPSALA

Nyheter om funktionsnedsättning

  • Nästa år finns möjlighet att sommarjobba som samhällsutvecklare

    Uppsala kommun har tecknat avtal med två leverantörer av sommarjobbsplatser för ungdomar 14-20 år. Det berör tre olika typer av sommarjobb. Nytt för sommaren 2022 är möjligheten att sommarjobba som samhällsutvecklare där ungdomarna med sitt perspektiv utvecklar idéer för att hjälpa kommunen framåt. Ungdomar med särskilda behov kommer kunna få extra stöd inför och under sitt sommarjobb och, som tidigare år, kommer det finnas möjlighet att starta och driva eget företag.

Kampanjer
  • Bli en av oss

    Vi satsar på hög kompetens, systematisk utveckling och innovation.

Så arbetar vi med funktionsnedsättning

  • Så arbetar vi med:

    Full delaktighet

    Uppsala kommuns verksamheter ska vara tillgängliga för alla människor. I dag finns det olika hinder som gör det svårt för personer med funktionsnedsättningar att delta i samhället på lika villkor som andra. Därför höjer Uppsala kommun nu sin ambitionsnivå och ska se till att kommunen är tillgänglig för alla som bor här eller besöker kommunen.