Aktuellt inom Socialförvaltningen

Ungdomar går på en grusgång
Socialt stöd till unga

Läs mer om hur vi arbetar med socialt stöd till barn och unga.

Kvinna med händerna i knät.
Avhopparverksamhet

Uppsala kommun har tillsammans med polisen en avhopparverksamhet för den som vill lämna kriminalitet.

Händer på tangentbord
Lediga jobb

Se våra lediga tjänster inom socialförvaltningen.

Socialförvaltningen stödjer socialnämnden genom att ta fram underlag och genom att följa upp och verkställa beslut. Vi ansvarar för individ- och familjeomsorg enligt socialtjänstlagen. Vi samordnar frågor kring våld i nära relation och bostadssociala frågor och vi ansvarar för socialjoursverksamhet. Vi har uppgifter enligt lagarna Särskilda bestämmelser om vård av unga och Vård av missbrukare i vissa fall. Vi ansvarar för barnrättsfrågor och vissa familjerättsliga frågor. Vi ansvarar för mottagning av ensamkommande barn och flyktingar. Om missbruk finns i kombination med psykisk funktionsnedsättning ansvarar vi för att hjälpa individer eller familjer där missbruk, beroende eller våld i nära relation är det huvudsakliga problemet. Vi ansvarar också för öppenvård och råd och stöd till barn, unga och vuxna samt hem för vård eller boende för barn, unga och vuxna. Vi arbetar med romers rättigheter och att romer ska inkluderas i samhället.

Styrdokument

 • Bostads- och lokalförsörjningsplan för sociala ändamål 2024–2033

  Bostads- och lokalförsörjningsplan för sociala ändamål 2024–2033. Bostads- och lokalförsörjningsplan för sociala ändamål är kommunens planering för bostäder och lokaler inom socialnämndens verksamhetsområde.

 • Verksamhetsplan och budget för socialnämnden

  Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg i alla åldrar (inte ekonomiskt bistånd). Det inkluderar stöd till barn, ungdomar och deras föräldrar, samt stöd till personer med missbruks- eller annan beroendeproblematik. Nämnden ansvarar också för bostadssociala frågor, mottagande av ensamkommande barn, socialt utsatta EU-medborgare, familjerättsliga frågor samt insatser för den nationella minoriteten romer. Socialnämnden ansvarar även för förebyggande ANDTS-arbete.

 • Delegations- och arbetsordning för socialnämnden

  Enligt kommunallagen (2017:725) kan en nämnd överlåta rätten att ta beslut i vissa frågor till någon annan. Den här delegations- och arbetsordningen anger vilken beslutanderätt som socialnämnden har överlåtit och vilka villkor som gäller för sådana beslut samt hur fördelningen av vissa arbetsuppgifter ser ut. Relevanta paragrafer ur kommunallagen är samlade sist i dokumentet. Nämnders ansvar och behörighet definieras främst i Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uppsala kommun. Andra styrdokument som reglerar nämndens ansvar finns under rubriken Relaterade dokument.

 • Bostads- och lokalförsörjningsplan för sociala ändamål 2023–2027 med utblick till 2032

 • Riktlinje handläggning av ärenden bostadssociala insatser

  Denna riktlinje har tagits fram som ett stöd till handläggning och beslut för bostadssociala insatser.

Se alla styrdokument

Kontakta socialförvaltningen

Kontaktcenter i Stadshuset
Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på socialförvaltningen.
Se öppettider och få mer information om Kontaktcenter

Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Besöksadress:
Stadshusgatan 2
Postadress:
Uppsala kommun, Socialnämnden, 753 75 Uppsala
Fakturaadress:
Uppsala kommun
UPK2300
Box 1023
751 40 Uppsala