Plan- och byggnadsnämnden

Plan- och byggnadsnämnden sammanträder 15.00 om det inte står något annat i kallelsen. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten. Läs kallelse genom att klicka på länken för respektive möte. Vi publicerar inte protokollen på uppsala.se på grund av att de kan innehålla personuppgifter. Vill du ta del av ett justerat protokoll kan du begära ut det genom att mejla plan-byggnadsnamnden@uppsala.se.

Nästa möte: torsdag 22 mars 2018

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Vi ansvarar för uppgifter enligt plan- och bygglagen, inklusive de lagar och andra föreskrifter som hör till denna lag, med undantag för översiktsplanering. Andra lagar och föreskrifter är exempelvis lagen om byggfelsförsäkring och energideklaration för byggnader. Vi planerar för, och ger förslag till, inrättande av områdesskydd såsom natur- och kulturreservat. Ansvaret omfattar även planering och utveckling av övriga friluftsområden.

Styrdokument

 • Planprogram för Eriksberg och Ekebydalen

  Planprogrammet för Eriksberg och Ekebydalen godkändes av plan- och byggnadsnämnden 23 november 2017. Planprogrammet visar hur Eriksberg kan utvecklas med ny bebyggelse, hur stadsdelens parker, platser och gator kan utvecklas samt hur offentlig service så som till exempel förskolor kan säkerställas. Ekebydalen ska utvecklas för idrott och rekreation. Programmet innehåller strategier och strukturförslag som fungerar som vägledning för kommande detaljplanering inom stadsdelen.

 • Verksamhetsplan och budget plan- och byggnadsnämnden

  Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2017–2019.

 • Parkeringstal för Uppsala

  Parkeringstal är riktvärden för parkering på kvartersmark.

 • Taxebestämmelser för plan- och byggnadsnämndens verksamhet

  Taxebestämmelser för plan- och byggnadsnämndens verksamhet, beslutade av kommunfullmäktige. Taxan gäller från och med 1 januari 2018.

 • Delegationsordning plan- och byggnadsnämnden

  Delegationsordning för plan- och byggnadsnämnden reviderades 22 juni 2016.

Se alla styrdokument

Publikationer

Förtroendevalda i plan- och byggnadsnämnden

Plan- och byggnadsnämnden har 11 ledamöter och 7 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta plan- och byggnadsnämnden

På stadsbyggnadsförvaltningen arbetar de tjänstemän som stödjer plan- och byggnadsnämndens arbete. 

Fakturaadress

Plan och byggnadsnämnden
Uppsala kommun
UPK 5100
Box 1023
751 40 Uppsala