Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda och samordna kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. I Uppsala består kommunstyrelsen av 15 ledamöter och 11 ersättare.

Kommunstyrelsen sammanträder 13.00, om det inte står något annat i kallelsen. Läs kallelse, handlingar och protokoll genom att klicka på länken för respektive möte. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Nästa möte: onsdag 30 augusti 2017

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet med kommunens övergripande mål, riktlinjer och styrning av den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen förbereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs. Dessutom har kommunstyrelsen ett särskilt ansvar för näringslivsfrågor, kommunens ekonomi och övergripande arbetsgivarfrågor. Som kommunens arkivmyndighet har vi övergripande ansvar för kommunens arkivfrågor. 

Styrdokument

 • Handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter 2017–2019

  Syftet med handlingsplanen är att vägleda nämnder och bolagsstyrelser i arbetet att säkerställa respekten för mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism.

 • Översiktsplan 2016 – kortversion

  Översiktsplan 2016 för Uppsala kommun visar hur bebyggelse, transportsystem och grönområden bör utvecklas fram till 2050. Kommunfullmäktige antog översiktsplanen 12 december 2016. Här kan du läsa en kortversion av översiktsplanen.

 • Verksamhetsplan och budget kommunstyrelsen

  Verksamhetsplanen visar vilka beslut kommunstyrelsen behöver fatta för att förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget.

 • Riktlinje för sociala investeringar

  Syftet med denna riktlinje är att skapa enhetlighet i hanteringen av framtagande och genomförande av sociala investeringar. Den beskriver hur Uppsala kommun ska ta fram, besluta och realisera genomförandet av sociala investeringar.

 • Riktlinjer för styrdokument

  Syftet med riktlinjerna för styrdokument är att skapa en enhetlighet i hanteringen av styrdokument och göra det lättare att genomföra och följa upp politiska beslut.

Se alla styrdokument

Förtroendevalda i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har 15 ledamöter och 11 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta kommunsstyrelsen

Telefon (kommunens växel)
Fax
018-727 00 01