Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda och samordna kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. I Uppsala består kommunstyrelsen av 15 ledamöter och 11 ersättare.

Kommunstyrelsen sammanträder 13.00, om det inte står något annat i kallelsen. Läs kallelse, handlingar och protokoll genom att klicka på länken för respektive möte. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Nästa möte: onsdag 30 maj 2018

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet med kommunens övergripande mål, riktlinjer och styrning av den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen förbereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs. Dessutom har kommunstyrelsen ett särskilt ansvar för näringslivsfrågor, kommunens ekonomi och övergripande arbetsgivarfrågor. Som kommunens arkivmyndighet har vi övergripande ansvar för kommunens arkivfrågor. 

Styrdokument

 • Handlingsplan – Gottsunda/Valsätra

  Handlingsplanen ska användas för att samordna det kortsiktiga och det långsiktiga arbetet för ett socialt hållbart Gottsunda och Valsätra.

 • Medborgarlöfte 2018-2019 för Uppsala resecentrum

  Uppsala kommun och polisen har sedan flera år ett lokalt samverkansavtal med syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten. För att förstärka och utveckla samverkan har medborgarlöften gällande resecentrum tagits fram mellan parterna. Medborgarlöftet förnyades senast i kommunstyrelsen i januari 2018.

 • Riktlinje för kvalitetspris

  Uppsala kommun möter dagligen invånare, besökare, myndigheter, näringsliv och föreningsliv. Kommunen ger service, stöd och möjligheter för enskilda och arbetar för att samhället ska utvecklas hållbart. Ett systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för att kommunens verksamhet ska lyckas i uppdraget. Att uppmuntra enskilda medarbetare och grupper genom att dela ut priser och utnämningar kan både vara ett sätt att ge erkännanden och uppmärksamma goda initiativ och insatser i förbättringsarbetet samt att lyfta goda exempel.

 • Riktlinje för synpunktshantering, felanmälan, avvikelser och servicemätning

  Invånare, medarbetare och intressenter utvecklar tillsammans kommunens service. Därför uppmuntrar den kommunala verksamheten alla som möter och arbetar i den att komma med synpunkter kring den upplevda kvaliteten.

 • Handlingsplan för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik

  Handlingsplanen är ett verktyg för att tydliggöra och samlat planera för de insatser som ska ske inom arbetsmarknadspolitikens område.

Se alla styrdokument

Förtroendevalda i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har 15 ledamöter och 11 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta kommunsstyrelsen

Telefon (kommunens växel)
Fax
018-727 00 01