Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda och samordna kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. I Uppsala består kommunstyrelsen av 15 ledamöter och 11 ersättare.

Aktuellt inom Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har möte 11 mars

På agendan står bland annat handlingsplan för ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet 2020-2021 och idékoncepttävling för Gottsunda centrum.

Det senaste

Få uppdateringar från denna lista

Se alla

Kommunstyrelsen sammanträder 13.00, om det inte står något annat i kallelsen. Läs kallelse, handlingar och protokoll genom att klicka på länken för respektive möte. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Nästa möte:

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet med kommunens övergripande mål, riktlinjer och styrning av den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen förbereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs. Dessutom har kommunstyrelsen ett särskilt ansvar för näringslivsfrågor, kommunens ekonomi och övergripande arbetsgivarfrågor. Som kommunens arkivmyndighet har vi övergripande ansvar för kommunens arkivfrågor. 

Styrdokument

 • Riktlinje för styrdokument

  Syftet med den här riktlinjen är att det ska vara tydligt vad som är ett styrdokument, vilket slags styrdokument som styr vad, hur olika styrdokument relaterar till varandra och vem som får fatta beslut om dem.

 • Riktlinje för informationssäkerhet

  Riktlinjen ska användas för att skapa förutsättningar för ett systematiskt och integrerat arbete med informationssäkerhet samt beskriva hur detta ska bedrivas i nämnder och bolagsstyrelser i Uppsala kommun.

 • Riktlinjer för betesmark

  Riktlinjerna ska främja betesskötsel, men de är även till för att arrendatorerna ska behandlas lika så långt det är möjligt. Riktlinjerna antogs av kommunstyrelsen 12 februari 2020.

 • Riktlinjer för flaggning i Uppsala kommun

  Riktlinjerna fastställer när Uppsala kommun ska flagga samt vilka allmänna flaggregler som gäller för Uppsala kommun. Riktlinjerna för flaggning gäller hela Uppsala kommuns organisation.

 • Program för Uppsala kommuns barn- och ungdomspolitik

  Kommunfullmäktige har antagit Program för Uppsala kommuns barn- och ungdomspolitik för att tydliggöra inriktningen för Uppsala kommuns politik riktad till barn och unga, 0–20 år, fram till år 2031.

Se alla styrdokument

Förtroendevalda i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har 15 ledamöter och 11 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta kommunsstyrelsen

Telefon (kommunens kontaktcenter)
Fax
018-727 00 01