Arbetsmarknadsförvaltningen

Vi stödjer arbetsmarknadsnämnden genom att ta fram underlag, följa upp och verkställa beslut. Vi arbetar med arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd, vuxenutbildning, introduktion av nyanlända och konsumentfrågor. Vi arbetar nära näringslivet och arbetslivets parter för att öka möjligheten för personer att etablera sig på arbetsmarknaden. Vägledande för vårt arbete är att alla ska erbjudas möjlighet till egen försörjning.

Styrdokument

  • Verksamhetsplan och budget arbetsmarknadsnämnden

    Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2018–2020. Nämndens budget visar hur nämnden fördelar de ekonomiska resurser som den tilldelats i Mål och budget 2018–2020.

  • Handlingsplan för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik

    Handlingsplanen är ett verktyg för att tydliggöra och samlat planera för de insatser som ska ske inom arbetsmarknadspolitikens område.

  • Program för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik

    Programmet för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik sätter ramarna för och prioriterar hur kommunens arbetsmarknadspolitik ska stärkas, utvecklas och ännu bättre komplettera statens övergripande ansvar för arbetsmarknad och sysselsättningspolitik. Programmet gäller för kommunens alla nämnder och bolagsstyrelser, om inget annat anges.

Se alla styrdokument

Kontakta arbetsmarknadsförvaltningen

Öppettider reception

Måndag–fredag 7.45–17.00.
Dag före helgdag 8.00–12.00.

Synpunkter och klagomål
Lämna dina synpunkter

Telefon (kommunens växel)
Besöksadress

Stationsgatan 12

Postadress

Uppsala kommun

arbetsmarknadsförvaltningen

753 75 Uppsala