Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Förändringar i detaljplaneförslaget för kapacitetsstark kollektivtrafik, delsträcka A-C efter samrådet

Våren 2021 var det första detaljplaneförslaget för en ny kollektivtrafiksträcka ute på samråd. Vi fick in totalt 331 synpunkter gällande framför allt linjesträckningen, grönstruktur, natur och rekreation samt bron över Fyrisån mellan Ultuna och Nåntuna. Alla synpunkter sammanställs och bemöts i en samrådsredogörelse, som ligger till grund för de revideringar vi gjorde av förslaget inför granskningen i juni–augusti 2023.

Det omarbetade planförslaget ställdes ut på granskning 8 juni–11 augusti 2023. 

Ta del av förslaget till detaljplan för delsträcka A-C

Synpunkter om linjesträckningen, grönområden och bro

Av de 331 synpunkter som kom in våren 2021 hade cirka 180 ett liknande innehåll. De flesta gällde linjesträckningen, grönstruktur, natur och rekreation samt bron över Fyrisån mellan Ultuna och Nåntuna. Vi fick även in synpunkter på miljö, buller och den fördjupade översiktsplanen för de Sydöstra stadsdelarna.

Under samrådstiden höll kommunen flera digitala möten där du som var intresserad kunde ställa frågor och chatta med kommunens representanter. Förutom boende inom eller i närheten av planområdet, var det även myndigheter, organisationer, remissinstanser och fastighetsägare som tog del av detaljplanen för kapacitetsstark kollektivtrafik.

Linjesträckning

Sträckan delas upp i fyra delsträckor. Delsträcka A går från Uppsala centralstation till Exercisfältet där kollektivtrafikstråket förgrenas i en östlig respektive en västlig sträckning. Delsträcka B går genom Rosendal, Vårdsätravägen och Gottsunda. Delsträcka C går från Ångströmlaboratoriet genom Ulleråker och Ultuna. En sträcka i Ulleråker och Rosendal (delar av Torgny Segerstedts allé) är redan planlagda för spår och ingår därför inte i planområdet (streckade grå linjer).

Se nedan bild i större format

Spårvägssträckning_karta_800.jpg

Bilden ovan visar:

Delsträcka A - Uppsala centralstation, Studenternas, Akademiska sjukhuset, Exercisfältet.

Delsträcka B - Rosendal, Norby, Valsätra, Gottsunda.

Delsträcka C - Ångströms, Ulleråker, Ultuna.

Delsträcka D – Ultuna, Sydöstra stadsdelarna. Ett förslag till detaljplan för delsträcka D var ute på samråd 8 juni–8 september 2023.

Läs mer om delsträcka D

Den ursprungliga detaljplanen för kapacitetsstark kollektivtrafik har delats upp i två planer. Delsträcka A-C och delsträcka D, som hanteras i en separat detaljplan.

Att planen delades upp i två beror på att delsträcka D har mer komplicerade frågor som kvarstår. Men också för att det redan fanns ett stadsmiljöavtal för delsträcka D och att planprocessen behövde komma vidare för att kunna söka och få stadsmiljöavtal även för delsträcka A-C. 

Största förändringarna efter samrådet 2021

Om du är intresserad av vilka förändringar som har gjorts i detaljplaneförslaget efter samrådet 2021, har alla synpunkter sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse. Du kan ta del av den via länken nedan.

Ta del av samrådsredogörelsen för delsträcka A-C

De största förändringarna i detaljplanen efter samrådet är följande:

  • I Gottsunda fanns i samrådet två alternativ till kollektivtrafiksträckning. Inför granskningen har alternativet längs Hugo Alfvéns väg valts.
  • Intrånget i Stadsträdgården har minskats genom att gatan smalnas av.
  • Nya lokaliseringar av likriktarstationer. Till exempel har likriktarstationen vid Ångströmlaboratoriet tagits bort och likriktarstationen vid Statens Veterinärmedicinska anstalt har fått en ny placering.
  • Sträckan Bäverns gränd har försetts med en planbestämmelse om att kontaktledning inte får finnas. Detta för att ta hänsyn till riksintresse för kulturmiljövården Uppsala stad (siktlinje mot Uppsala slott) och räddningstjänstens möjlighet att utrymma intilliggande byggnader vid brand.
  • Bestämmelse om passage för grodor på Vårdsätravägen har lagts till på plankartan.
  • Ytterligare utredningar har tagits fram och miljökonsekvensbeskrivningen har fördjupats.

Vill du veta mer om den demokratiska processen med att ta fram en detaljplan, kan du läsa här:

Så tas en detaljplan fram

Kontakt

Om du vill veta mer om arbetet med projektet Uppsala spårväg är du välkommen att kontakta Uppsala kommun och Region Uppsala.

Uppsala kommun

Telefon: 018-727 00 00
E-post: sparvag@uppsala.se

Region Uppsala

Telefon: 018–611 00 00
E-post: registrator.ktf@regionuppsala.se

Projektledare Uppsala kommun

Camilla Hanke Sönnerqvist
Mario Rivera

Projektledare Region Uppsala

Fredrik Landstorp
Maria Andér