Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Ökad andel återbruk i byggprojekt

En kvinnlig och manlig byggarbetare på en byggarbetsplats

Varför:

Uppsala kommun ser stora klimatvinster och ett växande intresse för återbruk vid byggnation, men kunskapen saknas och bilden av att bygglovsprocessen innebär hinder är utbredd. För byggaktörerna innebär återbruk ofta att byggnadens utformning bestäms relativt sent i processen, samtidigt som plan- och bygglagstiftningen ställer krav på en detaljerad redovisning och fastställd utformning redan i bygglovsskedet. Återbruk innebär också utmaningar med att säkerställa att återbrukade byggnadsdelar och material uppfyller lagstiftningens tekniska egenskapskrav. 
 
Att möjliggöra för byggaktörer att tillämpa återbruk i sina byggprojekt är en liten men viktig pusselbit i klimatomställningen i Uppsala kommun. Målet för arbetet i stort är att skapa en marknad på egna ben som bidrar till en ekonomiskt och klimatmässigt hållbar resursanvändning för alla branschens aktörer. Byggbranschen har länge önskat en mer flexibel hantering i många frågor, och en ökad kompetens inom förvaltningen och nya arbetssätt kommer göra det möjligt att skapa bättre förutsättningar för återbruk.

Vad:

Genom ett utforskande arbete i samverkan med berörda aktörer vill enheten för bygglov utveckla den etablerade bygglovsprocessen. De vill testa hur de inom ramen för gällande lagstiftning kan möjliggöra och skapa bättre förutsättningar för att öka andelen återbruk vid byggnation. Detta genom att bland annat fokusera på krav på redovisning, utformning av byggnationer och tekniska krav på material.

Hur:

Initiativet bygger samskapande och konstruktiv dialog mellan kommunen och olika byggaktörer för att skapa kunskap och insikt kring möjligheten att utveckla en process som möter behoven hos byggaktörerna samtidigt som den följer plan- och bygglagstiftningens syften. Då frågan är relativt ny i kommunala sammanhang kommer resultatet kunna spridas och bidra till andra kommuners arbete med klimatomställning inom samhällsbyggandet.

Initiativet är delvis finansierat av Innovationslabbets idécheck, och får genom sitt deltagande i idéchecksprocessen möjlighet till coachning inom exempelvis innovativa arbetssätt, lärande och spridning.

Innovationslabbets idécheck 

Stadsbyggnadsförvaltningen, Bygglov

Testas

Bygga och bo – Samhällsbyggnad och planering

Mer inspiration

Läs om fler initiativ