Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Kvalitetsrapport förskola och pedagogisk omsorg 2023

I följande rapport redovisas och analyseras den kommunala förskolans och kommunala pedagogiska omsorgens resultat och effekter av insatser 2023. I rapporten avser pedagogisk omsorg familjedaghem. Syftet är att bedöma huruvida insatserna leder utbildningens kvalitet i avsedd riktning samt identifiera behov av insatser för 2024.

Sammanfattning

Kommunal förskolas totalresultat gällande kartläggning i förskoleklass har ökat i såväl språk som matematik. Skillnaden i resultat mellan flickor och pojkar har minskat i språk. Gällande matematik har pojkarna idag ett högre resultat än flickor, vilket är en förändring sedan föregående år. Resultatet visar vidare att klyftan mellan den första och tredje kvartilen har minskat sedan föregående år. Den positiva resultatutvecklingen bedöms vara en effekt av ett medvetet, brett och långsiktigt utvecklingsarbete på förskolorna. Uthållighet, systematik och uppföljning vid centrala insatser är framgångsfaktorer. Utvecklingsarbetet behöver fortsätta med fokus på fonologisk medvetenhet samt kommunicera och resonera. Förskolors strukturella förutsättningar behöver beaktas vid planering och prioritering.

Det totala medelvärdet för andel positiva svar för samtliga frågor i förskoleenkäten har ökat. En ökning har skett inom såväl första som tredje kvartilen. Den största ökningen har skett inom den tredje kvartilen och skillnaden mellan grupperna har minskat under det senaste året. Analysen visar att tydliga och medvetet valda arbetssätt gällande bemötande och kommunikation med vårdnadshavare är en framgångsfaktor. Slutsatsen är att det finns skillnader mellan förskolor, men att gruppen med lägst resultat inte är statisk.

Resultatet i medarbetarundersökningen är genomgående högt över tid och samtliga delindex är lika eller ökar jämfört med föregående år. Styrning är det delindex som har högst resultat. Analysen visar att nära ledarskap, samordnad uppföljning och långsiktighet är framgångsrika strategier i arbetet med att skapa en god arbetsmiljö. Arbetssituation är det delindex som över tid har haft lägst resultat och spridningen mellan förskolor gällande arbetssituation är stor och ökar. Därmed behövs fortsatta insatser med fokus på att hinna med sina arbetsuppgifter, stresshantering och återhämtning samt riktade insatser för att minska skillnader i resultat mellan enheter.

En sammanfattande slutsats är att förskolans resultat visar en genomgående positiv utveckling, vilket kan ses i såväl kartläggning förskoleklass, förskoleenkät som medarbetarundersökning. Bedömningen är att ett långsiktigt kvalitetsarbete med ett stort handlingsutrymme för enskilda enheter att göra prioriteringar i val av utvecklingsinsatser har skapat arbetsro i organisationen. En variation av utvecklingsinsatser baserade på enheters uttryckta behov har erbjudits och funnits att tillgå.