Äldrenämnden sammanträder 13.00 om det inte står något annat i kallelsen. Läs kallelse, handlingar och protokoll genom att klicka på länken för respektive möte. Ärenden som innehåller sekretessbelagda uppgifter, personuppgifter eller andra känsliga uppgifter publiceras inte på uppsala.se. Sammanträdena är delvis öppna för allmänheten i den mån sammanträdeslokalen tillåter. Det framgår av kallelsen i vilken utsträckning sammanträdet är öppet.

Nästa möte:

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Vi ser till att de som är 65 år och äldre får det stöd och den vård de behöver. Vi ansvarar för träffpunkter för äldre, seniorrestauranger, stöd till närstående, hemtjänst, hemsjukvård, korttidsvård och vård- och omsorgsboende. Vi deltar också i samhällsplaneringen utifrån ett seniorperspektiv och ansvarar för myndighetsutövning för personer över 65 år.

Styrdokument

 • Delegations- och arbetsordning för äldrenämnden

  Delegations- och arbetsordning för äldrenämnden beslutades 12 juni 2024.

 • Äldrenämndens riktlinje för föreningsbidrag

  Äldrenämndens riktlinje för föreningsbidrag beslutades 12 juni 2024 av äldrenämnden. Äldrenämndens riktlinje utgår från policy för samverkan med föreningslivet och det fria kulturlivet, samt kommunövergripande riktlinje för föreningsbidrag. Dessa dokument skapar en samlad styrning för kommunens samverkan med aktörer i föreningslivet/fria kulturlivet. En samlad styrning ger förutsättningar att ta steg mot ökad kvalitet och effektivitet i hantering av föreningsbidrag samt ökad transparens och en bedömning utifrån likvärdiga kriterier. En ambition som Uppsala kommun uttryckt i lokal överenskommelse med aktörer i föreningslivet/fria kulturlivet.

 • Bostads- och lokalförsörjningsplan för vård- och omsorg av äldre 2024–2033

  Bostads- och lokalförsörjningsplan för vård- och omsorg av äldre 2024–2033. Bostad- och lokalförsörjningsplan för vård- och omsorg av äldre är kommunens planering för bostäder och lokaler inom äldrenämndens verksamhetsområde.

 • Internkontrollplan för äldrenämnden

  Internkontrollplan och analys enligt reglemente för äldrenämnden. Ett redovisande och aktiverande dokument som äldrenämnden fattar beslut om.

 • Verksamhetsplan och budget för äldrenämnden

  Nämndens verksamhetsplan och budget beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget.

Se alla styrdokument

Förtroendevalda i äldrenämnden

Äldrenämnden har 13 ledamöter och 9 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta äldrenämnden

På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar de tjänstemän som stödjer äldrenämnden i deras arbete.

Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Besöksadress:
Stadshuset, Stadshusgatan 2
Postadress:
Uppsala kommun
äldreförvaltningen
753 75 Uppsala