Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Tre detaljplaner har vunnit laga kraft


Plan- och byggnadsnämnden beslutade 2020-08-27 att anta förslag till detaljplan för:

  • Detaljplan för del av kvarteret Sofielund
    (diarienummer 2016-002577)
  • Detaljplan för Bälinge skola m.fl
    (2015-000306)
  • Upphävande av tomtindelning Berthåga 20:6
    (2019-002910)

Beslutet om antagande vann laga kraft 2020-09-24

Detaljplanerna finns tillgänglig på kommunens webbplats:
www.uppsala.se/stadsplanering

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Uppsala 23 oktober 2020
Plan- och byggnadsnämnden