Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Detaljplan för Flogstaskolan

Detaljplanen är ute på granskning under perioden 2 september–23 september 2022.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en grundskola inklusive tillagningskök, matsal och en idrottshall på den befintliga skolfastigheten för Flogstaskolan. Planens syftar även till bevarandet av två byggnaders kulturhistoriska värde. Genom att möjliggöra en mer mångsidig markanvändning för villafastigheterna ökar flexibiliteten i den framtida förvaltningen.

Planområdet ligger i Flogsta-Ekeby och omfattar Flogstaskolan. Området avgränsas av Flogstavägen i norr och öster samt i söder och väster av gång- och cykelvägar. Avståndet till Resecentrum är cirka tre kilometer.

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 23 september 2022 till: Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen, Ta del av alla granskningshandlingar och lämna synpunkter på Detaljplan för Flogstaskolan

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 2 september 2022
Plan- och byggnadsnämnden