Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  De personer som beviljas uppehållstillstånd och anvisas till Uppsala behöver hjälp att bosätta och etablera sig i vår kommun och sitt nya hemland.

  Det övergripande målet är att underlätta och skapa förutsättningar för en snabb integration för alla nyanlända. Varje person har olika förutsättningar och kan behöva mer eller mindre stöd med till exempel svenskundervisning, boende och arbetsintroduktion. 

  För personer som flytt med anledning av Rysslands invasion av Ukraina och beviljas uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet gäller särskilda regler och andra möjligheter till stöd från samhället. Även vilka frågor som kommuner och myndigheter ansvarar för kan skilja sig åt från det övriga flyktingmottagandet.

 2. Så fungerar mottagandet av flyktingar från Ukraina

  2001 införde EU det så kallade massflyktsdirektivet som kan aktiveras vid en stor tillströmning av fördrivna personer från länder utanför EU. Den 3 mars 2022 beslutade EU-länderna att aktivera direktivet med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Det innebär att personer som flyr från Ukraina kan få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd med tillfälligt skydd.

  Personer som har beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet omfattas av lagen om mottagande av asylsökande (LMA). Det innebär att de har rätt till skola för barn, vård som inte kan vänta, arbete och visst ekonomiskt stöd. Utöver det finns det skillnader i vilka rättigheter och möjligheter som finns jämfört med andra flyktingar som har beviljats uppehållstillstånd.

  På Migrationsverkets webbplats finns mer information om vilka rättigheter och möjligheter som gäller för personer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet

  Kommunen ansvarar för placering av barn i skola och förskola. Vi ansvarar för boende och omsorg för ensamkommande barn och överförmyndare förordnar god man till ensamkommande barn.

  Mer information om kommunens arbete med anledning av kriget i Ukraina

 3. Så fungerar flyktingmottagandet

  Så här fungerar flyktingmottagandet för dem som inte omfattas av massflyktsdirektivet:

  1. Flyktingar anländer till Sverige och söker asyl

  2. Flyktingarna väntar på besked om uppehållstillstånd
   Flyktingarna är inskrivna hos Migrationsverket under asyltiden. Det innebär att de bor i något av Migrationsverkets boenden eller i eget boende, exempelvis hos släktingar eller vänner, i väntan på ett eventuellt uppehållstillstånd.

  3. Migrationsverket beslutar om uppehållstillstånd
   Migrationsverket beslutar om personen får uppehållstillstånd eller inte. Om personen nekas uppehållstillstånd betyder det att hen måste åka tillbaka till sitt hemland. Om personen beviljas uppehållstillstånd betyder det att hen får stanna i Sverige och får stöd och hjälp med exempelvis bostad.

   Det är länsstyrelserna som gör överenskommelser med kommunerna om hur många personer med uppehållstillstånd som kan anvisas till varje kommun.

   Nyanlända med uppehållstillstånd har samma rättigheter och skyldigheter som övriga medborgare. 

  4. Arbetsförmedlingen samordnar och ansvarar för etableringen
   Arbetsförmedlingen gör en individuell etableringsplan för att den nyanlända lättare och snabbare ska etableras i samhället.

  5. Uppsala kommuns ansvar under etableringsperioden
   Kommunen ska erbjuda den nyanlända svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering, bostadsförsörjning, försörjningsstöd och vid behov andra insatser i kommunens regi. Nyanlända barn ska erbjudas plats i förskola och skola. 
 4. Olika myndigheters ansvar

  Sveriges kommuner

  Kommunerna i Sverige ansvarar för

  • mottagande av nyanlända flyktingar som fått uppehållstillstånd i Sverige
  • praktisk hjälp i samband med bosättning
  • undervisning i svenska för invandrare
  • samhällsorientering
  • utbetalning av försörjningsstöd innan eller som komplement till etableringsersättning
  • förskola, skola och fritidshem
  • socialt stöd och service.

  Vad Uppsala kommun har åtagit sig att göra 

  Enligt det kommuntal för mottagande av nyanlända som regeringen har fastställt ska Uppsala kommun ta emot 139 nyanlända personer under 2022. För 2016 var motsvarande siffra 616 personer. 

  Hur många personer en kommun ska ta emot beror bland annat på kommunens storlek, arbetsmarknadsläget och hur många nyanlända och ensamkommande man tidigare tagit emot.

  Från det att migrationsverket fattat ett beslut om anvisning har kommunen två månader på sig att ordna en bostad och ta emot den nyanlände. Kommunen får bland annat en viss andel bostäder från bostadsbolag i Uppsala. 

  Uppsala kommun arbetar för att integrationsinsatser kommer igång så snabbt som möjligt och håller en god kvalitet, så att språkinlärning och kunskap om det svenska samhället underlättar en tidig etablering i arbetsliv och samhällsliv. Kommunen har också ett brett samarbete med ideella organisationer som stödjer integration och etablering i kommunen.

  Migrationsverket

  Migrationsverket ansvarar för

  • uppehälle och boende för flyktingar som kommer till Sverige och söker asyl.

  Läs mer på migrationsverket.se  Här finns bland annat statistik och allmän information om den aktuella flyktingsituationen i Sverige.

  Arbetsförmedlingen

  Arbetsförmedlingen ansvarar för att

  • samordna de insatser till vuxna som behövs för att de ska kunna etablera sig i landet
  • ta beslut om etableringsersättning till den nyanlände.

  Läs mer på arbetsformedlingen.se

 5. Ensamkommande asylsökande barn

  Så här fungerar mottagandet av ensamkommande barn: 

  1. Ett ensamt flyktingbarn anländer till Uppsala
   Barnet anländer via någon av Migrationsverkets mottagningsenheter, eller på egen hand.

  2. Uppsala kommun ansvarar för att ta hand om barnet
   Socialtjänsten möter och registrerar barnet.

  3. Socialtjänsten ordnar boende och praktisk hjälp
   Socialtjänsten ger barnet trygghet genom att ordna boende till exempel i ett familjehem eller HVB-hem och hjälp med myndighetskontakter.

  4. Barnet söker asyl i Sverige
   Om barnet väljer att söka asyl i Sverige hjälper Socialtjänsten till med kontakterna med Migrationsverket.

  5. Migrationsverket registrerar och startar asylprocessen
   Migrationsverket registrerar barnets ansökan och startar asylprocessen. Efter några dagar bestämmer Migrationsverket vilken kommun barnet ska bo i. Små barn får alltid bo i ett familjehem.

  6. Barnet får boende och stöd
   Migrationsverket utreder barnets behov. Därefter får barnet ett godkänt boende, antingen i Uppsala eller i någon närliggande kommun.

   Om barnet placeras i Uppsala ordnar Uppsala kommun med god man, barnsomsorg eller skola med mera. Kommunen har även ansvar att följa upp barnet.

  Kommunernas ansvar

  Sveriges kommuner ansvarar för ensamkommande barns mottagande, omsorg och boende. Ansvaret gäller både asylsökande barn och barn som har fått uppehållstillstånd i Sverige. Vid årsskiftet 2016-2017 hade Uppsala kommun drygt 800 asylsökande barn och unga som kommit till Sverige utan vårdnadshavare.

  Kommunen ska sörja för god kvalitet i boenden – både i familjehem och hem för vård eller boende. Det är viktigt att barnen och ungdomarna tas väl om hand och får ett gott liv i gemenskap med andra. Även asylsökande barn och ungdomar har rätt att gå i förskola, grundskola och gymnasieskola.  Viktiga faktorer för att främja integrering och god hälsa är att snabbt få del av skolundervisning, introduktion i det omkringliggande samhället och hjälp att komma igång med fritidssysselsättningar.

  Läs om introduktion för flyktingbarn, flyktingar och invandrare

  Kontakta socialförvaltningen

  Läs om ensamkommande barn och ungdomar på migrationsverket.se

 6. Introduktion i skola och förskola

  Den som är nyanländ och vill söka plats på skola eller förskola ska vända sig till mottagningen för nyanlända.

  Läs om hur det går till att börja i skolan och förskolan

 7. Kontakt

  Kontakta arbetsmarknadsförvaltningen

  Kontaktcenter i Stadshuset
  Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på arbetsmarknadsförvaltningen.
  Se öppettider och få mer information om Kontaktcenter

  Synpunkter och klagomål
  Lämna dina synpunkter

  Telefon (kommunens kontaktcenter):
  018-727 00 00
  Besöksadress:
  Stadshuset, Stadshusgatan 2
  Postadress:
  Uppsala kommun, arbetsmarknadsförvaltningen, 753 75 Uppsala

Så arbetar vi med integration

 • Så arbetar vi med:

  Mänskliga rättigheter

  Uppsala kommun ska vara en öppen och inkluderande kommun där lika rättigheter och möjligheter för varje människa är den rådande normen. Här kan du läsa mer om hur kommunen arbetar med mänskliga rättigheter.