Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Du som fastighetsägare ska ha kunskap om din avloppsanläggning och se till att den är tillräckligt bra. Miljöförvaltningen bedriver tillsyn av små avloppsanläggningar. Syftet är att se till att anläggningarna klarar dagens miljö- och hälsoskyddskrav.

  Fram till och med 2019 har miljöförvaltningen gjort tillsyn på avloppsanläggningar som endast har slamavskiljare för omhändertagande av avloppsvatten och där efterföljande rening saknas. Sedan 2020  pågår tillsyn av äldre infiltrationer och markbäddar samt små reningsverk.

  Se foldern Dags för tillsyn av ditt avlopp. (PDF, 139 KB)

  Checklista som stöd i din egna bedömning av ditt enskilda avlopp (PDF, 149 KB)

 2. Berörda av tillsynen

  Du berörs av tillsynen om du har en infiltration eller markbädd som är anlagd, eller har tillstånd från1998 eller tidigare. Dessa anläggningar är mellan 20 och 50 år gamla och följer ofta inte dagens krav på rening. Du berörs också av tillsynen om din avloppsanläggning saknar tillstånd.

 3. När och var tillsynen görs

  Tillsynen sker områdesvis mellan 2020 och 2027 och i den ordning där en uppgradering av avloppsanläggningar har störst effekt.

  Avgränsningen är gjord utifrån avrinningsområden, dvs samma vattendrag eller sjö.

  Vi börjar i de avrinningsområden

  • där de små avloppsanläggningarna påverkar vattendrag och sjöar mest
  • där det finns flest avloppsanläggningar
  • som ligger inom vattenskyddsområden.

  Det betyder att tillsynen sker i den ordning där en uppgradering av avloppen har störst effekt. Här nedanför hittar du preliminära årtal när vi planerar att komma till de olika områdena.

  Karta över Uppsala där åren för undersökningen är markerade per geografiskt område.

  2020-2021: Området centralt i kommunen som sträcker sig mellan Björklinge i norr och Gunsta i söder, Jumkils-Ubby i väst och Storvreta i öst.

  2022: Sydvästa delarna av kommunen från Fyrisånsmynning till kommungräns mot Enköping.

  2023: Sydvästa delarna av kommunen mellan Sävja och Vänge.

  2024: Norra delarna av kommunen i närheten av Viksta och Skyttorp.

  2025: Området från Lagga och Funbo i söder upp via Gåvsta och norrut. Området sträcker sig också mellan Storvreta i väst och Skeberga i öst.

  2026: Västra delen av kommunen vid Östfora och Järlåsa.

  2027: Området mellan Almunge och Knutby.

 4. Så går tillsynen till

  Du får ett brev

  Ungefär 6-12 månader innan den planerade inspektionen får du som är berörd av tillsynen ett informationsbrev från miljöförvaltningen.

  Fyll i frågeformuläret

  I brevet ber vi dig att fylla i ett frågeformulär. Formuläret skickas till dig med post, men du kan också fylla i det digitalt och signera med Bank-ID. 

  Fyll i frågeformuläret om din avloppsanläggning (markbädd och infiltration).

  Bestäm om inspektion är nödvändigt

  När du besvarar formuläret behöver du ta ställning till om du redan nu kan och vill döma ut din avloppsanläggning och därmed avstå från inspektionen.. Dömer du ut din anläggning får du en mindre tillsynsavgift än om vi skulle inspektera din avloppsanläggning. Dömer du ut din anläggning själv får du betala en administrativ avgift för kontroll, registervård och beslut. Om vi inspekterar sin avloppsanläggning betalar du oftast för ytterligare två timmar, vilket inkluderar inläsning, planering av besök, inspektion, inspektionsrapport och beslut.

  Läs om hur du bedömer din anläggning.

  Du som bedömer att anläggningen inte klarar dagens krav

  Om du bedömer att din avloppsanläggning inte uppfyller kraven fyller du i det i formuläret.  Du får en bekräftelse och därefter ett beslut på att du inte får använda anläggningen efter ett visst datum cirka 2 år framåt i tiden, samma tidsfrist som om din anläggning blivit utdömd vid en inspektion.

  Du som bedömer att anläggningen klarar dagens krav, med eller utan brister

  Om du bedömer att din anläggning kanske uppfyller kravenfår du ett brev med information om dag och tid för inspektionen. Brevet skickas ut cirka tre veckor i förväg.

  Vi kommer till dig och kontrollerar avloppsanläggningen. Du behöver inte vara hemma vid besöket.

  Efter besöket skickas en inspektionsrapport till dig. Den fungerar som en preliminär bedömning av din anläggning. Du har sedan cirka tre veckor på dig att lämna synpunkter eller ytterligare uppgifter.

  Slutligen får du ett beslut för din avloppsanläggning. Du får även en faktura för tillsynskostnaden.

  Läs om kostnad för tillsyn.

 5. Om beslutet

  Beroende på vad som framkommer under inspektionen fattar miljöförvaltningen ett beslut om din anläggning. Det finns tre olika varianter av beslut.

  • Anläggningen uppfyller kraven.
  • Anläggningen uppfyller kraven men har brister.
  • Anläggningen uppfyller inte kraven.

  Anläggningen uppfyller kraven men har brister

  Om vi bedömer att din anläggning uppfyller kraven men har tydliga brister får du rekommendationer på vad du kan göra. Det kan t ex vara att installera ett grundvattenrör, spola igenom spridarrören eller tömma fördelningsbrunnen. Det kan bli aktuellt med uppföljande inspektion efter 5 år för att se om avloppet fortfarande fungerar. Ofta kan det då vara dags att anlägga en ny avloppsanläggning.

  Anläggningen uppfyller inte kraven

  Om vi bedömer att anläggningen inte uppfyller kraven kan du få ett förbud. Det betyder att du inte får ha en vattentoalett kopplad till avloppsanläggningen efter ett visst datum, cirka 2 år framåt i tiden. Det blir samma datum vare sig du dömer ut din avloppsanläggning själv eller om du får en inspektion. Du måste byta ut din anläggning under den tiden. Men först måste du ansöka om tillstånd och få ett tillstånd innan du anlägger  den nya avloppsanläggningen.

  Ett annat alternativ är att montera bort vattentoaletterna och installera torrtoalett. Det behöver du anmäla till miljöförvaltningen.

  Läs om hur du söker tillstånd för enskilt avlopp.

  Läs om torra toalettlösningar och latrinkompostering.

 6. Kostnad för tillsyn

  Tillsynen är delvis skattefinansierad, men till största delen är det du som ägare till avloppet som betalar för den. Avgiften per timme är 1 395 kronor.

  Tillsynsavgifter för varje bostadshus som är ansluten till en avloppsanläggning:

  • Utan tillsynsbesök betalar du vanligen för en och en halv timme
  • Med tillsynsbesök betalar du vanligen för tre och en halv timme

  Utgångspunkten är att du betalar för den tid som ärendet tar. Har du flera hus med enskilda avlopp får du ett beslut per hus. Om det är flera hus som är anslutna till samma avloppsanläggning kan avgiften bli lägre per hus.

 7. Syftet med tillsynen

  Tillsynen behövs för att avgöra vilka avloppsanläggningar som måste bytas ut. Det är alltid du som fastighetsägare som har ansvaret att se till att din avloppsanläggning klarar kraven.

  1999 kom en ny miljölagstiftning, miljöbalken. En avloppsanläggning som är anlagd före 1999 har tillstånd enligt hälsoskyddslagen. Beslutet då gällde endast att få bygga avloppsanläggningen. Reningen och driften av anläggningen var inte i fokus som det är idag. 1987 kom de allmänna råden om hur ett enskilt avlopp ska anläggas.

  Än idag gäller de råden med vissa justeringar. Även om du har en avloppsanläggning som är anlagd efter 1987 och har alla komponenter som krävs så blir  markbäddar och infiltrationer mättade med tiden. Efter 20 år renar en avloppsanläggning sämre och behöver oftast åtgärdas.

  Orenat avloppsvatten påverkar miljö och hälsa

  Orenat avloppsvatten innehåller näringsämnen som bidrar till övergödning av sjöar och vattendrag. Det innehåller även smittämnen, läkemedelsrester och hushållskemikalier. Utsläpp av avloppsvatten påverkar den ekologiska statusen i sjöar och vattendrag, vilket kan försämra miljön för både djur och växter. Utsläppen kan även påverka människors hälsa genom en sämre kvalitet på dricksvatten och större risk för smittor vid badplatser.

  Nationella mål för miljön

  Sverige har 16 nationella miljökvalitetsmål varav tre mål påverkas direkt av små avlopp:

  • Ingen övergödning
  • Levande sjöar och vattendrag
  • Grundvatten av god kvalitet

  En åtgärd för att bidra till att uppnå miljökvalitetsmålen är att bedriva tillsyn av små avloppsanläggningar.

 8. Kontakt

  Kontakta miljöförvaltningen

  Telefon:
  018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
  Postadress:
  Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 21 Uppsala

Nyheter om vatten och avlopp

Kampanjer
 • Algblomning, bakterier och badklåda

  Vid kraftig algblomning färgas vattnet grönt, blågrönt eller gulaktigt. Vattnet är tydligt grumligt eller fyllt av små tråd- eller prickformade växtplankton.

Så arbetar vi med vatten och avlopp

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Här kan du läsa mer om centrala styrdokument, hur du kan följa utvecklingen och specifika satsningar för att nå kommunens miljö- och klimatmål.