Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. I korthet

  Du som fastighetsägare ska ha kunskap om ditt enskilda avlopp och se till att det är tillräckligt bra. Miljöförvaltningen bedriver tillsyn av avloppen. Syftet är att se till att anläggningarna klarar dagens miljö- och hälsoskyddskrav.

  Fram till och med 2019 har miljöförvaltningen gjort tillsyn på avloppsanläggningar som endast har slamavskiljare för omhändertagande av avloppsvatten, men där efterföljande rening saknas. 2020 börjar bland annat tillsynen av gamla infiltrationer och markbäddar.

  Se foldern Dags för tillsyn av ditt avlopp. (PDF, 127 KB)

 2. Berörda av tillsynen

  Du berörs av tillsynen om du har en infiltration eller markbädd som är anlagd, eller har tillstånd från, 1999 eller tidigare. Dessa anläggningar är mellan 20 och 50 år gamla och följer ofta inte dagens krav på rening.

 3. När och var tillsynen görs

  Tillsynen sker områdesvis mellan 2020 och 2027.

  Miljöförvaltningen har använt avrinningsområden som avgränsning för tillsynen. Det betyder att alla fastigheter inom samma avrinningsområde får besök ungefär samtidigt.

  Vi börjar i de avrinningsområden

  • där de små avloppsanläggningarna påverkar vattendrag och sjöar mest
  • där det finns flest avlopp
  • som ligger inom vattenskyddsområden.

  Det betyder att tillsynen sker i den ordning där en uppgradering av avloppen har störst effekt. I kartan ser du preliminärt när vi kommer till de olika områdena.

  Karta med avrinningsområden

 4. Så går tillsynen till

  KliFlödeschema över hur tillsynen av avloppen går till. Klicka på bilden för en större version.

  Du får ett brev

  Ungefär 6-12 månader innan det planerade tillsynsbesöket får du som är berörd av tillsynen ett informationsbrev från miljöförvaltningen.

  Fyll i frågeformuläret

  I brevet ber vi dig att fylla i ett frågeformulär. Formuläret skickas till dig med post, men du kan också fylla i det digitalt och signera med Bank-ID. 

  Delar du avlopp med din granne ska ni båda skriva under varsitt frågeformulär.

  Fyll i frågeformuläret om din avloppsanläggning (markbädd och infiltration).

  Bestäm om besök är nödvändigt

  När du besvarar formuläret behöver du ta ställning till om du redan nu kan och vill döma ut ditt avlopp och därmed avstå från ett tillsynsbesök. Dömer du ut ditt avlopp får du en mindre avgift än om vi skulle besöka din fastighet.

  Läs om hur du bedömer din anläggning.

  Du som bedömer att anläggningen inte klarar dagens krav

  Om du bedömer att din avloppsanläggning inte uppfyller kraven fyller du i det i formuläret. Då gör vi inget tillsynsbesök och du betalar en mindre avgift än om vi skulle besöka din fastighet. Du får en bekräftelse och därefter ett beslut på att du inte får använda anläggningen efter ett visst datum cirka 2 år framåt i tiden.

  Du som bedömer att anläggningen klarar dagens krav, med eller utan brister

  Om du bedömer att din anläggning uppfyller kraven, med eller utan brister, får du ett brev med information om dag och tid för tillsynsbesöket. Brevet skickas ut cirka tre veckor i förväg.

  Vi kommer till dig och kontrollerar avloppsanläggningen. Du behöver inte vara hemma vid besöket.

  Efter besöket skickas en inspektionsrapport till dig. Den fungerar som en preliminär bedömning av din anläggning. Du har sedan cirka tre veckor på dig att lämna synpunkter eller ytterligare uppgifter.

  Därefter skickas ett beslut för din avloppsanläggning.

  Slutligen får du ett beslut för din avloppsanläggning. Du får även en faktura för tillsynskostnaden.

  Läs om kostnad för tillsyn.

 5. Om beslutet

  Beroende på vad som framkommer under tillsynsbesöket fattar miljöförvaltningen ett beslut om din anläggning. Det finns tre olika varianter av beslut.

  • Anläggningen uppfyller kraven.
  • Anläggningen uppfyller kraven men har brister.
  • Anläggningen uppfyller inte kraven.

  Anläggningen uppfyller kraven, med eller utan brister

  Om vi bedömer att din anläggning uppfyller kraven men har brister får du rekommendationer på vad du kan göra. Om det är större brister kan det bli ett föreläggande om att du måste åtgärda något. Det kan till exempel vara att du måste byta ut delar i anläggningen eller spola igenom spridarrören.

  Anläggningen uppfyller inte kraven

  Om vi bedömer att anläggningen inte uppfyller kraven kan du få ett förbud. Det betyder att du inte får ha en vattentoalett kopplad till avloppsanläggningen efter ett visst datum, cirka 2 år framåt i tiden. Det blir samma datum vare sig du dömer ut ditt avlopp själv eller om du väljer ett tillsynsbesök. Du måste byta ut din anläggning under den tiden. Men först måste du ansöka om tillstånd och få ett tillstånd innan du anlägger det.

  Ett annat alternativ är att montera bort vattentoaletterna och installera torrtoalett. Det behöver du anmäla till miljöförvaltningen.

  Läs om hur du söker tillstånd för enskilt avlopp.

  Läs om torra toalettlösningar och latrinkompostering.

 6. Kostnad för tillsyn

  Tillsynen är delvis skattefinansierad, men till största delen är det du som ägare till avloppet som betalar för den. 2019 är avgiften per timme är 1 150 kronor. Avgiften kan ändras 2020.

  Tillsynsavgifter för varje bostadshus som är ansluten till en avloppsanläggning:

  • Utan tillsynsbesök betalar du för 1,5 timme, 1 725 kronor
  • Med tillsynsbesök betalar du för 3,5 timmar, 4 025 kronor.

  Utgångspunkten är att du betalar för den tid som ärendet tar. Har du flera hus med enskilda avlopp får du ett beslut per hus. Om det är flera hus som är anslutna till samma avloppsanläggning kan avgiften bli lägre per hus.

 7. Syftet med tillsynen

  1999 kom en ny miljölagstiftning, miljöbalken. Ett avlopp som är anlagt före 1999 följer ofta inte dagens standard och reningen är också sämre jämfört med i en nyare anläggning.

  Orenat avloppsvatten påverkar miljö och hälsa

  Orenat avloppsvatten innehåller näringsämnen som bidrar till övergödning av sjöar och vattendrag. Det innehåller även smittämnen, läkemedelsrester och hushållskemikalier. Utsläpp av avloppsvatten påverkar den ekologiska statusen i sjöar och vattendrag, vilket kan försämra miljön för både djur och växter. Utsläppen kan även påverka människors hälsa genom en sämre kvalitet på dricksvatten och större risk för smittor vid badplatser.

  Nationella mål för miljön

  Sverige har 16 nationella miljökvalitetsmål varav tre mål påverkas direkt av små avlopp:

  • Ingen övergödning
  • Levande sjöar och vattendrag
  • Grundvatten av god kvalitet

  En åtgärd för att bidra till att uppnå miljökvalitetsmålen är att bedriva tillsyn av små avloppsanläggningar.

 8. Kontakt

  Kontakta miljöförvaltningen

  Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in handlingar till miljöförvaltningen är välkommen till Kontaktcenter på Stationsgatan 12, entréplan. Du som vill begära ut handlingar kan kontakta miljöförvaltningen per telefon eller e-post.

  Telefon:
  018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
  Postadress:
  Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala

Nyheter om vatten och avlopp

 • Dagvattenpark ska rena Hågaåns vatten

  Nu anlägger vi en ny dagvattenpark mellan Gottsundavägen och Vårdsätravägen. Dagvattenparken kommer att rena dagvattnet från Gottsunda innan det leds ut i Hågaån. Den kommer även att bidra till att öka den biologiska mångfalden i området.

Kampanjer

 • Algblomning, bakterier och badklåda

  Vid kraftig algblomning färgas vattnet grönt, blågrönt eller gulaktigt. Vattnet är tydligt grumligt eller fyllt av små tråd- eller prickformade växtplankton.

Så arbetar vi med vatten och avlopp

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Det miljö- och klimatprogram vi tagit fram fokuserar på två av vår tids största utmaningar: klimatpåverkan och giftfri miljö.