Stadsskogens naturreservat

 1. I korthet


  • En vägskylt i Stadsskogens naturrseservat.
  • Två tjejer tittar på en karta i Stadsskogens naturreservat.

  Naturreservatet Stadsskogen är lite större än en kvadratkilometer till ytan. Det ligger intill naturreservatet Hågadalen–Nåsten.

  I naturreservatet Stadsskogen kan du

  • promenera och cykla på sammanlagt 15 kilometer stigar, till exempel Linnéstigen Gottsundavandringen eller Naturstigen
  • jogga eller åka skidor i det 2,5 kilometer långa elljusspåret
  • ladda ner en app med träningsprogram för elljusspåret
  • rida på den markerade ridstigen
  • besöka smultronstället Trollskogen
  • äta din matsäck vid bord och bänkar, eller grilla vid en av eldplatserna
  • träna i Stadsskogens utegym.

  Folder om Stadsskogen med karta över området /About Stadsskogen (Swedish and English) (PDF, 1 MB)

  Fäll ihop
 2. Hitta hit


  Stadsskogens naturreservat ligger mitt inne i Uppsala mellan stadsdelarna Kåbo, Eriksberg, Norby och Rosendal. Huvudentréer finns i söder vid Rosendalsvägen, i öster vid Döbelnsgatan och i väster vid Sommarro längs Norbyvägen.

  Du kan parkera bilen vid någon av parkeringsplatserna vid Sommarro eller Kåbovägen.

   

  Se alla kommunens naturreservat och friluftsområden på karta.

  Fäll ihop
 3. Regler vid ditt besök i Stadsskogen


  I Stadsskogens naturreservat gäller särskilda regler för att skydda växter, djur och natur. Därför får du inte

  • skada mark, berg, växter och djur. Du får plocka blommor, bär och marklevande svampar till dig själv
  • rida utanför uppmärkta ridstigar
  • cykla utanför anlagda stigar samt på stig som är markerad som motionsspår, ridstig eller på stig som är markerad med cykelförbud
  • ställa upp din husvagn eller liknande på parkeringsplatserna
  • köra motorfordon
  • elda utanför iordningsställda grillplatser
  • spela musik som stör
  • affischera eller snitsla förutom vid tillfälliga arrangemang.
  Fäll ihop
 4. Stadsskogens dag


  Stadsskogens dag 2019

  Tid: Söndag 25 augusti, 11–15 (Hitta till Stadsskogen)

  Upptäck Stadsskogens träd och insekter, gå på svamputställning och åk linbana. Det blir ponnyridning, du kan prova kolbullar, gå upp i vattentornet, besöka marknadsgatan och mycket mer.

  Vattentornet

  11.00 Gudstjänst, Helga Trefaldighets församling
  12.15 Körsång, Postakademiska kammarkören
  13.00 Senior Qi-gong, Helga Trefaldighets församling
  14.00 Sångstund med barn, Helga Trefaldighets församling
  11.00–15.00 Vattentornet visas, Uppsala Vatten och avfall
  11.00–15.00 Ponnyridning, Årsta 4H

  Marknadsgatan

  11.00–15.00 Svamputställning och demonstration av svampfärgning, Uppsala svampklubb
  11.00–15.00 Linbana, Karlsro scoutkår
  11.00–15.00 Konsthantverkare och föreningar ställer ut och säljer produkter
  11.00–15.00 Information om friluftsområden och naturreservat, Uppsala kommun
  11.00–15.00 Se levande bin, Uppsala Biodlarförening
  13.00–14.00 Brandförsvaret rycker in (om de inte måste rycka ut...)

  Löfgrenska slätten

  11.00 och 14.00 Familjeguidning på temat frön. Ingen anmälan, ingen åldersgräns men man ska orka gå en halvtimme i skogen, Biotopia
  11.00–15.00 Lär känna livet i skogen och gör egna vykort av skatter från skogen. Biotopia
  11.00–15.00 Möt Uppsalas politiska partier
  11.00–15.00 Prova kolbullar och grilla korv, Uppsala kommun

  ponnyridning

  Fäll ihop
 5. Stigar och leder


  I Stadsskogen finns 15 kilometer preparerade stigar att promenera, rida, motionera och cykla på.

  Linnestigen Gottsundavandringen

  Carl von Linné besökte ofta Stadsskogen med sina studenter under exkursioner på 1700-talet. Vandringen genom Stadsskogen var en del i exkursionen till Gottsunda – Herbatio Gottsundensis. Dagens Linnéstig börjar vid Gläntan och fortsätter ner genom Hågadalen.
  Läs om Gottsundavandringen på linnestigarna.se

  Ridstig och motionsspår

  I Stadsskogen finns en markerad ridstig och ett 2,5 kilometer långt elljusspår för motion och skidåkning. 

  Fäll ihop
 6. Djur och natur


  Stadsskogen består till största delen av barrskog. Talldominerade hällmarkspartier hittar du framför allt i skogens norra del. Hela skogen har ett varierande inslag av lövträd med små ädellövbestånd. Nära Skogshall finns tolv planterade bokar som nu sprider sig. Även lärk har planterats på några ställen i skogens norra del. I skogens södra och sydvästra del finns stråk av sumpskog.

  Trollskog

  Ett område i skogen kallas Trollskogen. Det är ett område som sedan 1970 har lämnats helt orört. Kullfallna trädstammar får multna och skogen får helt forma sig själv. Insekter, trädlevande svampar, mossor och lavar trivs bra i Trollskogen.  
  Trollskogen är ett Smultronställe i naturen.

  Folder om smultronstället Trollskogen (PDF, 395 KB)

  Spår av odling och skogsbete

  Området söder om fågeldammarna var tidigare odlingsmark. Till exempel ligger Löfgrenska slätten här som är en öppen gräsyta. Eftersom marken har odlats är jorden näringsrik.

  I närliggande områden kan du se gamla åkerdiken som finns kvar från tiden då det låg åkrar här. Liksom många andra skogar har Stadsskogen också använts som bete för djur. Skogens norra del kallades Lassby backar.

  Många vilda djur

  I Stadsskogen finns fasta stammar av räv, rådjur och grävling. Här finns också gott om harar och ekorrar. Fladdermöss jagar längs skogskanten mot Kåbovägen.

  Stadsskogens fågelliv är rikt och typiskt för de naturtyper som ingår i skogen. Kattugglan brukar häcka och här kan du regelbundet se duvhök. Tre till fyra gräsandkullar per år brukar kläckas vid fågeldammarna.

  Fäll ihop
 7. Fornminnen och kultur


  Stenbrytning

  Den ljusa uppsalagraniten har under lång tid brutits i Stadsskogen. Till exempel kommer stenen till murarna vid Domkyrkoplan härifrån. De största stenbrotten är nu igenfyllda men överallt i skogen ser du spår av stenbrytningen i form av mindre hål – ofta vattenfyllda – och borthuggna hällar. 

  Militära minnen

  I skogens östra del finns flera igenfyllda skyttegravsystem. Fram till 1950-talet använde militären skogen som övningsområde. De tydligaste spåren är resterna av den gamla skjutbanan, som består av tre höga stenvallar i skogens södra del. Stenvallarna användes som kulfång. 

  Fäll ihop
 8. Historik


  Uppsala drätselkammare beslöt 1916 att avverkning av träd och stentäkt, det vill säga brytning av sten i Stadsskogen skulle ske med behörig hänsyn till att skogen ”som vore en af stadens innevånare mycket besökt promenadplats, blefve anordnad till en verklig stadspark”.

  Trots flera exploateringshot växte opinion och planeringstankar samman till ett beslut om att bilda ett naturreservat 2005. 

  Fäll ihop
 9. Kontakt


  Gör en felanmälan om du upptäcker att något är trasigt eller behöver åtgärdas i naturreservatet. Du kan också lämna synpunkter eller ställa frågor.

  Kontakta områdets förvaltare

  Gör en felanmälan om du upptäcker något som är trasigt eller behöver åtgärdas.

  Telefon: 018-727 40 45
  Fäll ihop
Visa alla Friluftsområden och naturreservat