Pågående dialog

Detaljplan för Ångkvarnen - samråd

Dialogen avslutas

16 oktober 2019, 23:59

Sammanfattning

Planens syfte är att möjliggöra nya innerstadskvarter som binder samman Kungsängen med stadskärnan och Åstråket. Med park, torg, stråk och gator i strategiska lägen skapas en struktur som har goda kopplingar med sin omgivning. Syftet är att skapa en tät kvartersstruktur med en blandning av bostäder, förskolor och verksamheter. Till planförslaget hör en miljökonsekvensbeskrivning.

Så här gör du

Beskrivning

Planområdet ligger utmed Östra Ågatan i stadsdelen Kungsängen,
söder om stadskärnan. Planområdet avgränsas av Islandsgatan i
norr, Ångkvarnsgatan och Sågargatan i öster, Industrigatan i söder
och Östra Ågatan i väster.

Läs planbeskrivningen och andra relaterade dokument på bygg.uppsala.se