Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret stödjer kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och valnämnden. Kontoret fungerar som en länk mellan de förtroendevalda och kommunens olika verksamheter. En viktig uppgift för kontoret är också att följa upp att de förtroendevaldas beslut genomförs.

Styrdokument

 • Energiprogram 2050

  Energiprogram 2050 är ett kommunövergripande styrdokument som beskriver Uppsala kommuns vision för den långsiktiga utvecklingen av energisystemet i Uppsala. Energiprogrammet är en hörnsten i arbetet med att göra Uppsala fossilfritt och förnybart år 2030 och klimatpositivt år 2050.

 • Handlingsplan för överenskommelsen mellan kommun och föreningsliv

  Uppsala kommun har tillsammans med stadens föreningsliv kommit överens om ett antal principer och åtaganden för Uppsalas gemensamma samhällsutveckling. För att säkerställa genomförande av överenskommelsens åtaganden har en handlingsplan tagits fram.

 • Handlingsplan för trygghet och säkerhet

  Handlingsplanen ska stärka kommunens arbete för ökad trygghet och säkerhet. Planen innehåller målområden och åtgärder för att samordna och styra hela kommunkoncernens arbete.

 • Riktlinjer för markanvändning inom Uppsala- och Vattholmaåsarnas tillrinningsområde ur grundvattensynpunkt

  Uppsala kommun vill säkerställa skyddet av grundvattenförekomsterna inom Uppsala- och Vattholmaåsarnas tillrinningsområde vid nuvarande markanvändning och framtida exploatering. Riktlinjen syftar till att få en långsiktig och mer hållbar markanvändning ur grundvattensynpunkt.

 • Handlingsplan – Gottsunda/Valsätra

  Handlingsplanen ska användas för att samordna det kortsiktiga och det långsiktiga arbetet för ett socialt hållbart Gottsunda och Valsätra.

Se alla styrdokument

Publikationer

Kontakta kommunledningskontoret

Öppettider reception, Stationsgatan 12

Måndag–fredag 7.45–17.00.
Dag före helgdag 8.00–12.00. 

Telefon (kommunens växel)
Besöksadress

Största delen av kommunledningskontoret finns på Stationsgatan 12.

Postadress

Uppsala kommun

kommunledningskontoret

753 75 Uppsala

Fakturaadress

Uppsala kommun

UPK 7500

Box 1023

751 40 Uppsala