Kommunrevisionens arbete

Revisorerna ska enligt kommunallagen granska och pröva enligt god revisionssed. SKL uttolkar och dokumentera seden. Det är Revisionsdelegationen inom SKL som beslutar om den goda seden.

God revisionssed är de föredömliga och goda principer samt tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna där revision utförs. God revisionssed formas och utvecklas successivt i revisorernas arbete. Skriften uppdateras vart fjärde år och fastställs av Revisionsdelegationen.

Läs om god revisionssed på skl.se.

Granskningsrapporter från kommunrevisionen

Revisorerna granskar verksamheten och prövar de förtroendevaldas ansvarstagande. Resultatet av av granskningarna presenteras i deras granskningsrapporter och skrivelser. 

Läs granskningsrapporter och skrivelser från 2017

Läs granskningsrapporter och skrivelser från 2016

Läs granskningsrapporter och skrivelser från 2015

Läs granskningsrapporter och skrivelser från 2014