Kommunrevisionens arbete

Kommunrevisionens arbete präglas av integritet och oberoende. Revisorerna avgör självständigt vad som ska granskas och hur granskningen ska genomföras. Samtidigt strävar revisorerna efter största möjliga öppenhet och tillgänglighet i sin granskning.

Revisorerna ska enligt kommunallagen granska och pröva enligt god revisionssed. God revisionssed är de principer och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna där revision utförs. God revisionssed utvecklas successivt och uppdateras vart fjärde år av Revisionsdelegationen, som är en del av Sveriges kommuner och landsting.
Läs om god revisionssed på skl.se.

Lämna synpunkter och förslag

Du kan ställa frågor, lämna synpunkter eller förslag till kommunrevisionen. De synpunkter och förslag som lämnas leder inte automatiskt till att en granskning genomförs. Information som inkommer till revisionen och de enskilda revisorerna i form av exempelvis brev och e-post är en allmän handling som diarieförs. Tänk därför på att det du skickar in till kommunrevisionen eller enskilda revisorer kan bli offentligt och kan komma att lämnas ut om någon begär det. 
Läs om hur Uppsala kommun och kommunrevisionen behandlar personuppgifter.

Granskningsrapporter från kommunrevisionen

Revisorerna granskar verksamheten och prövar de förtroendevaldas ansvarstagande. Resultatet av av granskningarna presenteras i deras granskningsrapporter och skrivelser.

Läs granskningsrapporter och skrivelser från 2019 

Läs granskningsrapporter och skrivelser från 2018

Läs granskningsrapporter och skrivelser från 2017

Läs granskningsrapporter och skrivelser från 2016

Läs granskningsrapporter och skrivelser från 2015

Läs granskningsrapporter och skrivelser från 2014