Aktuellt inom Kommunrevisionen

Hand som håller i en penna och skriver på ett papper.
Granskningsrapporter och skrivelser

Se resultatet av kommunrevisionens granskningar.

Det senaste

Se alla

Här hittar du datum för kommunrevisionens möten. Kommunrevisionens möteshandlingar är inte offentliga. Protokoll skrivs endast när kommunrevisionen fattar förvaltningsbeslut, några gånger per år.

Nästa möte:

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Revisorerna har till uppgift att granska att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna har också uppgiften att granska verksamheten i kommunens aktiebolag, i uppdraget som lekmannarevisor. Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige utse revisorer. En kommunrevisor är precis som andra politiker valda. De blir nominerade av sitt politiska parti, däremot är de politiskt oberoende i sina granskningar. Till sin hjälp ska de förtroendevalda revisorerna anlita yrkesrevisorer, som de själva väljer. Från och med 1 januari 2020 biträds Uppsala kommun av PwC (PricewaterhouseCoopers AB). På Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) webbplats finns mer information om revisionen och dess uppdrag.

Läs mer om vad vi gör

Styrdokument

  • Arbetsordning för kommunrevisionen

    Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommunen samt pröva ansvarstagandet. Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på fullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt också för medborgarna. Med sin granskning och prövning bidrar revisorerna till en effektiv verksamhet samt till att värna demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet.

  • Internkontrollplan 2024 för kommunrevisionen

    Kommunfullmäktige i Uppsala kommun antog den 28 februari 2022 § 63 ett reviderat reglemente för internkontroll i Uppsala kommun och dess helägda bolag.

  • Revisionsreglemente för Uppsala kommun

    De förtroendevalda revisorerna (i bolagen benämnda lekmannarevisorerna) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och bolag.

Se alla styrdokument

Förtroendevalda i Kommunrevisionen

Kommunrevisionen har 11 ledamöter och 0 suppleanter. Visa alla förtroendevalda

Kontakta kommunrevisionen

Telefon:
018-727 11 32 (Maria Grothérus, koordinator, kansli)
Besöksadress:
Stadshusgatan 2, 753 21 Uppsala
Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala