Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Så styrs Uppsala

Uppsala kommuns organisation och styrning ska stärka den kommunala demokratin utifrån kommunfullmäktiges prioriteringar. Den ska erbjuda invånarna kvalitet i välfärden, hållbar landsbygds- och stadsutveckling och ordning och reda i den kommunala ekonomin.

Styrning och ledning i Uppsala kommunkoncern innefattar kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens uppdrag och behoven hos de som lever, verkar, och vistas i Uppsala.

10488_Visualisering av styrmodellen_900x600.png

Uppsala kommuns styrmodell

Principer för styrning i Uppsala kommunkoncern

Medborgarfokus

All verksamhet ska bedrivas utifrån ett medborgarperspektiv. Kommunen ska uppfattas som tydlig och logisk för invånare och andra som har med kommunen att göra. För att främja kvalitet och effektivitet och för att skapa förtroende ska styrningen fokusera på verksamhetens syfte, det vill säga utfall som skapar resultat och värde för medborgarna.

Samspel och samverkan

Kommunens styrning bygger på ett förtroendefullt samspel och samarbete mellan förtroendevalda och tjänstepersoner, mellan chef och medarbetare och mellan kommunkoncernen och dess invånare, företag och organisationer. Genom samverkan och samspel blir vi bättre på att ta tillvara möjligheter och lösa utmaningar tillsammans.

Gemensamma prioriteringar

Planering och uppföljning av kommunens budget och verksamhet möjliggör för dialog om prioriteringar och tydliga mål för verksamheten på alla nivåer. Förtroende och handlingsutrymme följs av ansvar för att följa de politiska prioriteringarna, för att uppnå mål och för att utveckla verksamheten.

Effekter och lärande

Systematisk uppföljning, verksamhetsnära kunskap och synpunkter från medarbetare och medborgare används till att utveckla arbetssätt och styrning. Nytänkande och omprövning, utvecklad kvalitet och god resurshushållning uppnås genom att använda kunskap om vad som fungerar och genom att lära av dem som presterar bättre.

Ett Uppsala - en kommun

Uppsala kommun arbetar efter devisen "Ett Uppsala - en kommun". Det innebär bland annat att nämnder och kommunala bolag arbetar för att gemensamt ta tillvara kompetens och erfarenheter genom dialog och gemensam beredning. På så sätt kan kommunen erbjuda bästa möjliga service och tjänster utefter de förutsättningar som ges.

Den gemensamma beredningen innebär att ta tillvara fler perspektiv och att höja kvaliteten i beslutsunderlagen. Uppsala ska arbeta som en kommun och den gemensamma beredningen ska leda till gemensamma lösningar utifrån det bästa för kommunen som helhet. Detta arbetssätt svarar mot kommunallagens krav att ett ärende ska beredas av den nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör.

Uppsala kommuns politiska styrning

Den politiska styrningen

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige beslutar i ärenden av stor vikt för kommunen, som till exempel mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor. Fullmäktige beslutar också om nämndernas organisation och verksamhetsformer, val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar samt val av revisorer. 

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter. I detta ligger bland annat att följa och utveckla arbetet med ekonomi- och verksamhetsstyrning och utfärda regler, riktlinjer och rutinbeskrivningar för detta. Kommunstyrelsen ansvarar särskilt för att leda processen för Mål och budget med tillhörande affärs- och verksamhetsplaner, månadsuppföljning, delårs- och årsredovisning samt intern kontroll.

Nämnder

Nämnderna beslutar i frågor som rör den löpande förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om. Nämnderna beslutar också i frågor som fullmäktige har delegerat till dem.

Bolagsstyrelser

De kommunala bolagsstyrelserna ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges styrdokument, och regleras via beslutad ägarpolicy, bolagsordning och ägaridé eller ägardirektiv.

Mer om kommunens styrning

Läs om den politiska mandatfördelningen, hur beslut fattas, ansvar och lagar med mera