Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Uppsala kommuns trygghetsundersökning 2023 - 2024

Hösten 2023 fick närmare 15 000 slumpvis utvalda personer i Uppsala tätort en trygghetsundersökning hemskickad till sig. Undersökningen skickades ut av SCB (Statistiska centralbyrån) på uppdrag av Uppsala kommun.

Under hösten 2023 genomförde Uppsala kommun sin tredje trygghetsundersökning för att få en ökad kunskap om hur invånarna i Uppsala tätort upplever tryggheten i området där de bor. Undersökningen är avsedd att utgöra en grund för kommunens arbete för att skapa ett tryggare Uppsala. De två tidigare trygghetsundersökningarna genomfördes 2017 och 2020.

Frågorna i enkäten handlar till exempel om

  • de svarande varit utsatt för brott eller om de är oroliga för att bli det.
  • de svarande har begränsat sig vart eller vilken tid på dygnet de går på grund av oro.
  • hur de svarande upplever bostadsområdets sammanhållning och trivsel (till exempel nedskräpning, skadegörelse och förekomst av droger).
  • hur de svarandes förtroende är för polis, brandkår och kommun.

5552 enkätsvar

Trygghetsundersökningen genomfördes mellan oktober 2023 och januari 2024. En enkät skickades ut till 14 767 slumpmässigt utvalda personer boende i Uppsala tätort. Sammanlagt kom det in 5 552 svar. Det betyder att ungefär 38 procent av de tillfrågade valde att svara på enkäten.  

Det här kan vi se

Resultaten visar att det finns en oförändrad eller viss ökad känsla av trygghet i Uppsala jämfört med den tidigare trygghetsundersökning från 2020/2021. Resultaten ger bland annat en indikation om att det finns en minskad förekomst av våldsamt uppträdande, trakasserier, störande beteende, skadegörelse och nedskräpning.

Det finns även en statistiskt säkerställd betydande minskning av personer som avstår från att gå ut på kvällen eller tar omvägar på grund av oro. Även den upplevda oron för rån eller sexuella trakasserier/våldtäkt har minskat något.

Resultaten visar även att:

  • De vanligaste brotten att bli utsatt för är stöld och skadegörelse.
  • Störst andel av de svarande är oroade över cykelstölder och inbrott i förråd/garage.
  • Nästan var fjärde kvinna uppger att hon undviker tider, platser eller personer på grund av oro att utsättas för brott, medan knappt var tionde man har samma undvikandebeteende.
  • Otillåten parkering och nedskräpning är det som flest upplever som problem. Även hänsynslösa bilförare, skadegörelse och berusade eller påverkade personer urskiljer sig bland övriga svar. 
  • Över 90 % trivs ganska eller mycket bra i sitt område, och nästan lika stor andel skulle rekommendera en vän att flytta till området.

Resultaten i undersökningen bör tolkas med försiktighet eftersom antalet uteblivna svar är högt, vilket medför en förhöjd risk för ett missvisande resultat.

Lokal nivå

Det är svårt att jämföra trygghetsundersökningens resultat med andra undersökningar som också mäter trygghet. Det beror på att frågorna är formulerade på olika sätt. Uppsala kommuns trygghetsundersökning ger en detaljerad beskrivning på bostadsområdesnivå och bör därför användas och tolkas på lokal nivå.

Övergripande nivå

Resultatredovisningen har sammanställts på övergripande nivå och för varje bostadsområde – per nyckelkodsområde 4 – i Uppsala tätort.

Läs huvudrapport samt alla delområdesrapporter och bilagor

Tidigare trygghetsundersökningar

Tidigare undersökning gjordes 2020-2021 och resultatet från den hittar du här:

Trygghetsundersökning 2020 - 2021