Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Uppsala kommuns trygghetsundersökning 2020-2021

Under årsskiftet 2020-2021 genomförde Uppsala kommun en större trygghetsundersökning för att ta reda på hur trygga Uppsalaborna känner sig i det egna bostadsområdet. Kommunstyrelsen har beslutat att trygghetsundersökningen ska upprepas vart tredje år och det här var andra gången den genomfördes.

Detaljerat underlag

Trygghetsundersökningens resultat ger kommunen ett detaljerat underlag som beskriver förutsättningar för kommunens trygghetsskapande arbete på bostadsområdesnivå. I resultaten finns beskrivningar av faktorer som är styrkor och utmaningar på den lokala nivån, och gör det möjligt för kommunen att bättre prioritera och planera åtgärder för att minska oron och öka tryggheten.

4 638 enkätsvar

Uppsala kommuns trygghetsundersökning 2020/2021 genomfördes under perioden oktober 2020 till januari 2021 då kommunen skickade ut en enkät till boende i Uppsala tätort. Enkäten skickades ut till 10 130 personer boende i Uppsala tätort. Sammanlagt kom 4 638 svar in, vilket innebär att ungefär 47 procent av de tillfrågade svarade på enkäten.

Det här kan vi se

Vid jämförelse med Trygghetsundersökningen 2017/2018 framträder vissa statistiskt säkerställda förändringar – det rör sig om små nivåförändringar. Resultatet visar att majoriteten av de tillfrågade känner en låg oro för att utsättas för brott i sitt eget bostadsområde. Samtidigt visar resultaten att det finns skillnader mellan olika bostadsområden.

  • Kvinnor begränsar sin rörlighet på grund av oro i större utsträckning än män. Var tionde man har ganska eller mycket ofta låtit bli att gå ut på kvällen vilket kan jämföras med var fjärde kvinna.
  • Ju mer oro som förekommer i ett bostadsområde, desto mer begränsad rörlighet.
  • Det är betydligt vanligare att boende i hyresrätter upplever oro att bli utsatt för hot, trakasserier och våld vilket kan jämföras med boende i äganderätter där oro för att bli utsatt för inbrott är betydligt vanligare.
  • Det vanligaste upplevda lokala problemet är felparkering av bilar och nedskräpning.
  • Respondenterna upplever en minskning av bränder.
  • Oron för cykelstöld har ökat.
  • Över 90% av de svarande uppger att de trivs ganska eller mycket bra i sitt bostadsområde.
  • Förtroendet för polis och brandkår ligger kvar på samma höga nivåer som tidigare medan förtroendet för kommunen ökat.

Lokal nivå

Beroende på hur enkätfrågorna formulerats så är det svårt att jämföra trygghetsundersökningens resultat med andra undersökningar som mäter trygghet. Resultaten av Uppsala kommuns trygghetsundersökning ger en detaljerad beskrivning av olika faktorer på bostadsområdesnivå och bör därför användas och tolkas på lokal nivå.

Övergripande nivå

Resultatredovisningen har sammanställts på övergripande nivå och för varje bostadsområde – per nyckelkodsområde 4 – i Uppsala tätort

Läs huvudrapport samt alla delområdesrapporter och bilagor

Tidigare trygghetsundersökningar

Tidigare undersökning gjordes 2017-2018 och resultatet från den hittar du här:

Trygghetsundersökning 2017-2018