Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Tillsyn lekplatser och lekredskap

I korthet

Det är viktigt att lekplatser är säkra och tillgängliga för alla barn. Därför finns det regler i plan- och bygglagen som fastighetsägaren behöver följa. De bestämmer hur lekplatser får anläggas, ändras och skötas. Kommunen ska se till att dessa regler följs och därför gör vi tillsyn på lekplatser. De lekredskap som finns på lekplatser behöver leva upp till produktsäkerhetslagen som ställer krav på säkerheten. Eftersom lekredskap är produkter, är det Konsumentverket och inte kommunen som ansvarar för tillsynen av dessa.

Läs mer om regler för lekplatser och lekredskap hos Boverket.

Läs mer om regler för lekplatser och lekredskap hos Konsumentverket.

Krav på lekplatser och lekredskap

I plan- och bygglaglagen finns krav på lekplatser både när det gäller marken som lekplatsen står på och de fasta lekanordningarna.

Marken ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas. Det får inte heller uppstå betydande störningar för omgivningen eller trafiken.

Lekplatser och fasta anordningar på lekplatser ska underhållas så att risken för olycksfall begränsas.

De krav som är viktigast är att

 • lekplatsen är säker när den används
 • lekplatsen är tillgänglig och kan användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Fastighetsägaren ansvarar för att

 • göra rutinmässiga kontroller på lekplatsen för att kontrollera slitage och hur lekplatsen används
 • göra månads- eller kvartalsvisa funktionskontroller av stabilitet och slitage
 • göra årliga säkerhetsbesiktningar genom att anlita exempelvis en certifierad besiktningsman för lekredskap.

Olyckor på lekplatser

Undersökningar som Boverket och Konsumentverket har gjort visar att det finns stora brister på många lekplatser. Det gäller  

 • hur säker lekplatsen är
 • hur tillgänglig lekplatsen är
 • hur lekplatsen används.  

De största problemen beror på

 • brister i underhåll av mark och lekredskap
 • brister i stötdämpande underlag under gungor, klätterställningar och liknande lekredskap
 • hinder som försvårar att ta sig till och från lekplatsen samt hinder på lekplatsen.
 • Tillsyn

Vem ansvarar för tillsyn av lekplatser?

Plan- och byggnadsnämnden i kommunen är tillsynsmyndighet för lekplatser enligt plan- och bygglagen. Tillsynen sköts av tillsynshandläggare på stadsbyggnadsförvaltningen som kontrollerar att fastighetsägaren följer de regler och krav på underhåll och säkerhet som finns.

Om det finns brister som kan ge en försämrad säkerhet kan plan- och byggnadsnämnden besluta om åtgärds- eller rivningsföreläggande. Det innebär att plan- och byggnadsnämnden kan kräva av fastighetsägaren att de rättar till brister, river en lekplats eller tar bort ett lekredskap som inte är säkert. Plan- och byggnadsnämnden kan också ge en straffavgift om fastighetsägaren inte lever upp till kraven.

Anmäl en lekplats som du anser är farlig

Kommunens lekplatser

Om kommunen äger lekplatsen felanmäler du den här

Privata lekplatser

Om lekplatsen ägs av en privat fastighetsägare anmäler du den till plan- och byggnadsnämnden som är tillsynsmyndighet för lekplatser. Du hittar kontaktuppgifter längre ned på sidan. När du gjort din anmälan, skapar kommunen ett tillsynsärende och tar kontakt med fastighetsägaren för att åtgärda problemet. 

När du anmäler en privat lekplats blir din anmälan en allmän handling. Hen som gör anmälan blir part i tillsynsärendet, vilket innebär att du som anmäler kommer att beröras av ärendet.

Kontakta plan- och byggnadsnämnden

På stadsbyggnadsförvaltningen arbetar de tjänstemän som stödjer plan- och byggnadsnämndens arbete. 

Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Postadress:
Uppsala kommun
Plan- och byggnadsnämnden
753 75 Uppsala, Post och e-post till kommunen blir en allmän handling och hanteras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppsala kommun hanterar eventuella personuppgifter i e-postkommunikation i enlighet med dataskyddslagstiftningen.
Läs mer om hur Uppsala kommun hanterar personuppgifter