Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Tillsyn lekplatser och lekredskap

I korthet

I plan- och bygglagstiftningen ställs det krav på lekplatser när de anläggs, ändras och under deras brukstid. Krav på säkerhet finns även i produktsäkerhetslagen för lekredskap på lekplatser. Byggnadsnämnden har tillsyn över kraven i plan- och bygglagstiftningen och Konsumentverket över kraven i produktsäkerhetslagen.

Läs mer hos Boverket.

Läs mer hos Konsumentverket.

Krav på lekplatser

I plan- och bygglagstiftningen finns krav på lekplatser både när det gäller mark och fasta lekanordningar. De krav som är av störst betydelse är kravet på säkerhet vid användning och kravet på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och trafiken inte uppkommer. Lekplatser och fasta anordningar på lekplatser ska underhållas så att risken för olycksfall begränsas.

Fastighetsägaren ansvarar för att:

  • rutinmässigt utföra visuell kontroll beroende på slitage och användning som kan göras av fastighetsägaren själv,
  • månadsvis eller kvartalsvis utföra funktionskontroll av stabilitet och slitage som också kan göras av fastighetsägaren,
  • årlig säkerhetsbesiktning mot relevanta krav i standard utförs av en person med erforderlig kompetens, exempelvis en certifierad besiktningsman för lekredskap.

Olyckor på lekplatser

Undersökningar, som Boverket och Konsumentverket gjort visar att det finns stora brister på många lekplatser när det gäller säkerhet, tillgänglighet och användbarhet. De största problemen beror på eftersatt underhåll av mark och lekredskap, brister i stötdämpande underlag under gungor, klätterställningar och liknande lekredskap samt olika hinder som försvårar framkomligheten till, från och på lekplatser.

Tillsyn

Plan- och byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet över lekplatser utifrån plan- och bygglagen. Det är tillsynshandläggare på stadsbyggnadsförvaltningen som utövar tillsyn av underhåll och säkerhet på lekplatser. Plan- och byggnadsnämnden kan besluta om åtgärds- eller rivningsföreläggande om lekplatsen har sådana brister som äventyrar säkerheten. 

Om jag upplever att en lekplats är farlig och har säkerhetsbrister

Kommunens lekplatser

Om du vill felanmäla en lekplats där kommunen är fastighetsägare kan du göra det på kommunens hemsida .  

Privata lekplatser

Om du vill felanmäla en lekplats där en privat aktör är fastighetsägare kan du göra det till plan- och byggnadsnämnden, som är tillsynsmyndighet över lekplatser. 

Ett tillsynsärende upprättas och kontakt tas med fastighetsägaren för åtgärd.

Inkommen anmälan blir en allmän handling och den som gör anmälan blir part i ett tillsynsärende.

Kontakta plan- och byggnadsnämnden

På stadsbyggnadsförvaltningen arbetar de tjänstemän som stödjer plan- och byggnadsnämndens arbete. 

Postadress:
Uppsala kommun
Plan- och byggnadsnämnden
753 75 Uppsala
 
Post och e-post till kommunen blir en allmän handling och hanteras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppsala kommun hanterar eventuella personuppgifter i e-postkommunikation i enlighet med dataskyddslagstiftningen.
Läs mer om hur Uppsala kommun hanterar personuppgifter