Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. I korthet

  Byggnadsnämnden har tillsyn över att reglerna i plan- och bygglagen följs. Att bygga eller riva utan lov och startbesked är olovligt om åtgärden kräver bygglov eller är anmälningspliktig. Enligt plan- och bygglagen ska även byggnader och tomter hållas i vårdat skick och skötas.

 2. Olovligt byggande

  Byggnadsnämnden ska enligt plan- och bygglagstiftningen ingripa om det utförs lov- och anmälningspliktiga åtgärder utan lov eller anmälan eller i strid mot beslut. Byggsanktionsavgift ska tas ut i de fall en åtgärd har påbörjats utan startbesked. Övriga ingripanden som kan bli aktuella är lovföreläggande och rättelseföreläggande med eller utan verkställighetsmedel.

  Läs mer på Boverket.

 3. Ovårdad tomt och skymmande växtlighet

  I plan- och bygglagstiftningen ställs krav på att tomter ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. Anordningar på tomter ska i skälig utsträckning hållas i sådant skick att de fyller sitt ändamål. Om kraven inte uppfylls ska byggnadsnämnden ingripa inom ramen för sitt tillsynsansvar.

  Mer information på Boverket.

  För att trafiken på gator i bostadsområden ska vara säker krävs det fri sikt. Häckar, buskar eller annat som växer ut från en tomt får inte skymma sikten. Växterna får inte heller växa ut över gång- och cykelbanor.

  Läs mer om fastighetsägares ansvar för häckar, träd och buskage.

 4. Ovårdade och förfallna byggnadsverk

  I plan- och bygglagstiftningen ställs krav på att byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Om kraven inte uppfylls ska byggnadsnämnden ingripa inom ramen för sitt tillsynsansvar.

  Mer information hos Boverket. 

 5. Vad du kan anmäla

  Du kan göra en anmälan till stadsbyggnadsförvaltningen om sådant som strider mot bestämmelserna och sådant som kan vara olovligt.

  Du kan exempelvis anmäla om:

  • kraven på ett byggnadsverk inte uppfylls
  • det pågår en byggnation eller något annat som kräver ett lov och något sådant inte är sökt eller beviljat
  • ett byggnadsarbete startar utan startbesked
  • en byggnad, eller del av byggnad tas i bruk innan ett slutbesked är utfärdat
  • en byggnad används eller inreds till annat ändamål än vad den har bygglov till
  • det som uppförts skiljer sig från det som beviljats i lovet
  • en tomt inte hålls i vårdat skick och orsakar bekymmer för omgivningen, såsom skymd sikt i form av häckar eller plank/staket
  • underhållet av en byggnad eller något annat byggnadsverk är eftersatt.

  Vissa arbeten behöver du inte söka lov för men det kan vara åtgärder som är anmälningspliktiga. Det kan handla om till exempel ingrepp i bärande väggar eller rivning av byggnader utanför detaljplanelagt område.

 6. Så vet du om något är olovligt

  För att få information om vad som kräver lov eller tillstånd, kan du först läsa under Vad som kräver bygglov och om Attefallsregler. Vad som kräver lov eller är anmälningspliktigt kan skilja sig åt mellan olika fastigheter, bland annat beroende på om fastigheten ligger inom ett område med detaljplan eller inte. För att ta reda på om bygglov sökts eller beviljats kan du kontakta plan-byggnadsnamnden@uppsala.se.

 7. Hur du anmäler

  En anmälan kan göras per telefon, per brev eller e-post. För att minimera missförstånd ser vi gärna att du lämnar anmälan skriftligt. Du kan alltid välja att vara anonym. Tänk på att avsändaren automatiskt står med när du mejlar och att du därför inte blir anonym om anmälan skickas in den vägen.

  Alla handlingar som kommer in till stadsbyggnadsförvaltningen är offentliga. Information av vikt som kommer in kring ärendet per telefon diarieförs också.

  I anmälan bör du uppge:

  • vilken fastighet eller adress det handlar om,
  • vad som uppförs eller har uppförts,
  • när det du anmäler inträffade/byggdes,
  • exakt vad det är du anmäler. Du kan inte anmäla något som du tror planeras.
  • en detaljrik beskrivning, uppge gärna mått, utseende, avstånd till gränser och bifoga gärna bilder samt en karta/situationsplan,
  • om du har haft kontakt med någon annan förvaltning i kommunen eller någon annan myndighet om frågan.

  Vill du få beslut i ärendet skickat till dig, behöver du ange kontaktuppgifter till dig själv. Är du anonym kan du inte få något beslut eller information i ärendet.

 8. Det händer med din anmälan

  Anmälan diarieförs när den kommer in och ett ärende startas. När ärendet har tilldelats en handläggare, granskas det för att avgöra om några överträdelser av plan- och bygglagen gjorts.

  Om åtgärden bedöms som olovlig eller om det behövs mer information för att utreda frågan, skickas ett brev till fastighetsägaren (alternativt tomträttshavaren). I brevet bifogas anmälan och fastighetsägaren ges tillfälle att förklara vad som hänt, avsetts och gjorts. I vissa fall har handläggaren redan i detta skede, gjort en bedömning om det som uppförts, kan beviljas lov för i efterhand eller om det inte är möjligt.

  Om det uppförda kan beviljas lov i efterhand uppmanas fastighetsägaren att söka detta. Därefter sker en vanlig bygglovsprövning där eventuella sakägare hörs. Vid lov i efterhand kan byggsanktionsavgifter tillkomma. Läs mer nedan under byggsanktionsavgifter.

  Om det uppförda inte kan beviljas lov i efterhand, kan byggnadsnämnden kräva att det som uppförts olovligt återställs till ursprungligt skick, exempelvis riva det man byggt utan lov. I de flesta fall görs ett platsbesök för att dokumentera åtgärden som anmälts.

  Om det som anmälts inte är olovligt eller om det olovliga rättas, tas ett beslut att inte ingripa i ärendet. Detta beslut skickas till fastighetsägare och till namngiven anmälare, om en sådan finns. Alla tillsynsärenden avslutas med ett beslut.

 9. Byggsanktionsavgifter

  Vid olovligt byggande kan vi ta ut byggsanktionsavgifter och kräva att det olovligt uppförda återställs. Byggsanktionsavgiften tas ut av kommunen med stöd av plan- och bygglagen. Avgiften är bestämd utifrån åtgärden och ska betalas av den som ägde fastigheten när överträdelsen begicks, den som begick överträdelsen eller den som fått en fördel av den. Avgiften ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

 10. Gamla olovliga åtgärder

  Om det har gått mer än 10 år från att det olovliga byggdes kan byggnadsnämnden inte begära rättelse. Det innebär inte ett godkännande eller legaliserande av det olovligt utförda. Preskriptionstiden gäller inte om en bostadslägenhet ändrar användning till något annat ändamål än bostad. Om en sådan ändring görs kan man ingripa oavsett hur lång tid som gått sedan ändringen. Det är också möjligt att ingripa mot en tomt eller ett byggnadsverk som inte hålls i vårdat skick, även när det har gått mer än 10 år.

 11. Kontakta oss

  Nu är det många som kontaktar oss och vi har fått in fler ärenden än vanligt. Därför kan det ta lite längre tid innan du får återkoppling. Arbetsbelastningen påverkar också handläggningstiden. Vi beklagar att du får vänta och gör allt vad vi kan för att hålla våra tider så långt det går.

  Om du har ett pågående ärende
  I det digitala verktyget bygglovhjälpen kan du se vad som händer i ditt ärende och vem som är din handläggare.

  Använd bygglovhjälpen.

  Du kan alltid kontakta din handläggare på tisdagar och onsdagar 9.00–10.00 samt på torsdagar 13.00–14.00.

  Kontaktcenter
  Du kan ringa eller mejla till kommunens kontaktcenter som svarar på allmänna bygglovsfrågor och hjälper dig hitta till rätt information. Via kontaktcenter kan du också boka ett digitalt möte eller ett telefonmöte med en byggnadsinspektör när du behöver vägledning i ditt specifika projekt.

  Telefon: 018-727 00 00

  Telefontid: måndag - torsdag, 9.00-12.00.

  E-post: uppsala.kommun@uppsala.se

  Postadress:
  Uppsala kommun
  Stadsbyggnadsförvaltningen
  753 75 Uppsala

  Hantering av personuppgifter
  Post och e-post till kommunen blir en allmän handling och hanteras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppsala kommun hanterar eventuella personuppgifter i e-postkommunikation i enlighet med dataskyddslagstiftningen. 
  Läs mer om hur Uppsala kommun hanterar personuppgifter.