Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Plan- och byggnadsnämnden ska se till att reglerna i plan- och bygglagen följs genom tillsyn. Att bygga eller riva utan tillstånd och startbesked är inte tillåtet om åtgärden kräver tillstånd (lov) eller är anmälningspliktig. Enligt lagen ska även byggnader och tomter hållas i vårdat skick och skötas.

 2. Olovligt byggande

  Plan- och byggnadsnämnden ska ingripa enligt plan- och bygglagen om en aktör eller person bygger eller ändrar något olovligt. Att bygga olovligt innebär att någon bygger eller åtgärdar något som kräver bygg-, rivnings- eller marklov utan att ha tillstånd för det. Nämnden ska också ingripa när något görs som skiljer sig från det beslut om tillstånd, exempelvis ett bygglov, som nämnden givit. Till exempel om någon bygger större än vad bygglovet säger. Att ingripa kan till exempel handla om att kräva en så kallad byggsanktionsavgift eller skriva ett lov- eller rättelseföreläggande. Det betyder att den som bygger olovligt både kan bli skyldig att betala en avgift och ta bort eller ändra det som byggts eller ändrats.

  Läs mer om olovligt byggande på boverket.se

 3. Ovårdade tomter och skymmande växtlighet

  I plan- och bygglagen ställs krav på att tomter ska

  • hållas i vårdat skick
  • skötas så att risken för olycksfall begränsas
  • skötas så att betydande störningar inte uppkommer för omgivningen och trafiken.

  Dessutom ska anordningar, till exempel en ramp, på tomter hållas i sådant skäligt skick att de fyller sitt ändamål. Det innebär att en anordning ska kunna användas till det som det är tänkt att användas till.  

  Om kraven ovan inte uppfylls är det plan- och byggnadsnämndens skyldighet att se till att lagen följs. Det kan innebära att plan- och byggnadsnämnden kräver att den som äger en ovårdad tomt, anordning eller har skymmande växtlighet åtgärdar det.

  Det krävs fri sikt för att trafiken på gator i bostadsområden ska vara säker. Häckar, buskar eller annat som växer ut från en tomt får inte skymma sikten. Växterna får inte heller växa ut över gång- och cykelbanor.

  Läs mer om vad som gäller vid ovårdad tomt på boverket.se.

  Läs mer om fastighetsägares ansvar för häckar, träd och buskage.

 4. Ovårdade och förfallna byggnader och anläggningar

  I plan- och bygglaglagen ställs vissa krav på byggnader och anläggningar, så kallade byggnadsverk. Byggnadsverken ska hållas i vårdat skick och underhållas så att deras utformning och tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Det ska till exempel fungera att bo i en bostad och fungera att arbeta i en verksamhetslokal. Om kraven inte uppfylls är det plan- och byggnadsnämndens skyldighet att se till att lagen följs. Det kan innebära att nämnden kräver att fastighetsägaren till en ovårdad eller förfallen byggnad eller anläggning åtgärdar dessa.

  Läs mer om ovårdade och förfallna byggnadsverk på boverket.se

 5. Vad kan du anmäla som är olovligt?

  Du kan göra en anmälan till Stadsbyggnadsförvaltningen om något strider mot bestämmelserna eller inte är tillåtet.

  Du kan exempelvis anmäla om

  • byggnader eller anläggningar inte uppfyller ställda krav
  • byggnation eller något annat som kräver tillstånd (lov) eller anmälan pågår utan att tillstånd har sökts eller beviljats
  • byggnadsarbete påbörjas utan startbesked
  • byggnad eller del av byggnad tas i bruk innan kommunen givit slutbesked
  • byggnad används eller inreds till annat ändamål än vad bygglovet säger
  • byggnad uppförts och skiljer sig från det som beviljats i bygglovet
   tomt inte hålls i vårdat skick och orsakar bekymmer för omgivningen, som exempelvis häckar, plank eller staket som skymmer  
  • byggnad eller något annat byggnadsverk har eftersatt underhåll.

  För vissa arbeten behöver fastighetsägaren inte söka bygglov. Men en del åtgärder kan vara anmälningspliktiga. Exempel på sådana anmälningspliktiga arbeten är ingrepp i bärande väggar eller rivning av byggnader utanför ett detaljplanerat område.

 6. Ta reda på vad som kräver bygglov eller andra tillstånd

  Det kan finnas olika regler för vad som får byggas beroende på vilken fastighetstyp som fastigheten har och var den ligger. Om fastigheten ligger inom ett område med detaljplan eller inte kan påverka vilka regler som gäller.

  Läs mer om vad som kräver bygg-, rivnings och marklov

  Läs mer om vilka åtgärder som är bygglovsbefriade

  Kontakta Kontaktcenter om du vill få rådgivning om bygglov och tillstånd

 7. Hur anmäler du något olovligt?

  En anmälan kan göras per telefon, brev eller mejl. För att undvika missförstånd ser vi gärna att du lämnar din anmälan skriftligt. Du kan alltid vara anonym om du vill. Tänk på att avsändaren kommer med automatiskt när du mejlar. Vill du vara anonym är det bättre att du gör en anmälan via brev utan ditt namn och dina kontaktuppgifter.

  Alla handlingar som kommer in till Stadsbyggnadsförvaltningen är i regel offentliga. Telefonsamtal kan också diarieföras om de är viktiga i ett ärende.

  Din anmälan bör innehålla följande uppgifter:

  • Vilken fastighet eller adress det gäller.
  • Vad som uppförs eller har uppförts.
  • När det du anmäler inträffade eller byggdes.
  • Vad exakt det är som du anmäler. Du kan inte anmäla något som du tror planeras.

  Dessutom bör du

  • ge en detaljerad beskrivning med mått, utseende och avstånd till gränser
  • bifoga bilder, karta eller situationsplan (en situationsplan är en karta där man ritat in något, till exempel det som är olovligt)
  • berätta om du haft kontakt med någon annan förvaltning i kommunen eller någon annan myndighet om detta.

  Vill du veta hur det går med din anmälan och få beslutet skickat till dig? I så fall behöver du uppge dina kontaktuppgifter. Vill du vara anonym kan du varken få beslut eller information i ärendet.

 8. Vad händer när du anmält något olovligt?

  Vi diarieför din anmälan när den kommer in, startar ett ärende och utser en handläggare. Handläggaren granskar sedan anmälan för att avgöra om fastighetsägaren följt plan- och bygglagen.

  Vi skickar också ett brev till fastighetsägaren om att vi fått in anmälan. Vi bifogar din anmälan i brevet. Fastighetsägaren får sedan tillfälle att förklara vad som hänt, vad avsikten med det uppförda var och vad som gjorts på fastigheten.

  Bygglov kan ges i efterhand i vissa fall

  I vissa fall kan handläggaren bedöma direkt om det som gjorts på fastigheten kan beviljas bygglov i efterhand. I sådana fall uppmanas fastighetsägaren att ansöka om bygglov. Därefter sker en vanlig bygglovsprövning där eventuella sakägare (till exempel fastighetsägare i närheten) hörs. Om bygglov ges i efterhand kan det tillkomma en byggsanktionsavgift. Läs mer om byggsanktionsavgifter nedan.

  När bygglov inte kan ges i efterhand

  Byggnadsnämnden kan kräva att det som uppförts olovligt återställs till ursprungligt skick om inte bygglov kan beviljas i efterhand. Det kan exempelvis handla om att riva det som byggts utan bygglov. I de flesta fall gör handläggaren ett besök på plats för att dokumentera åtgärden som anmälts.

  Vad händer om något inte är olovligt eller har rättats till?
  Då kan kommunen besluta att inte göra någonting alls. Ett sådant beslut skickas till fastighetsägaren och till anmälaren om denna inte är anonym. Alla tillsynsärenden avslutas med ett beslut.

 9. Byggsanktionsavgifter

  Vid olovligt byggande eller åtgärder kan plan- och byggnadsnämnden ta ut en byggsanktionsavgift som är en slags böter. Nämnden kan också kräva att det som gjorts utan lov eller tillstånd återställs. Byggsanktionsavgiften tas ut av kommunen med stöd av plan- och bygglagen. Avgiften beror på vad som gjorts på fastigheten. Betalningen ska göras av den som ägde fastigheten när det som är olovligt byggdes eller gjordes, eller av den som gjort det som är olovligt eller fått en fördel av detta. Avgiften ska tas ut även om den som utfört åtgärden inte har gjort det med avsikt eller av oaktsamhet.

 10. Gamla olovliga åtgärder

  Om det har gått mer än tio år från att det olovliga byggdes kan plan- och byggnadsnämnden inte begära rättelse. Det innebär inte att kommunen godkänner eller säger att det olovliga är lagligt gjort.

  Om den olovliga åtgärden handlar om att en bostadslägenhet ändrat användning till något annat än bostad, kan kommunen ingripa oavsett hur lång tid som gått sedan ändringen gjordes.

  Kommunen kan också ingripa mot en tomt eller ett byggnadsverk som inte hålls i vårdat skick, även om det har gått mer än tio år.

 11. Kontakta oss

  Om du har ett pågående ärende
  Du kan alltid kontakta din handläggare på tisdagar och onsdagar 9.00–11.00 samt på torsdagar 13.00–14.30.

  Kontaktcenter
  Du kan ringa eller mejla till kommunens kontaktcenter som svarar på allmänna bygglovsfrågor och hjälper dig hitta till rätt information. 

  Telefon: 018-727 00 00

  Telefontid: måndag–torsdag, 9.00–12.00.

  E-post: uppsala.kommun@uppsala.se

  Postadress:
  Uppsala kommun
  Stadsbyggnadsförvaltningen
  753 75 Uppsala

  Hantering av personuppgifter
  Post och e-post till kommunen blir en allmän handling och hanteras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppsala kommun hanterar eventuella personuppgifter i e-postkommunikation i enlighet med dataskyddslagstiftningen. 
  Läs mer om hur Uppsala kommun hanterar personuppgifter.