Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Så vill boende och verksamma i Storvreta att området utvecklas

I samband med Storvretadagen lördag 26 augusti 2023 var Uppsala kommun på plats för att prata med boende och verksamma i området. Här kan du ta del av en sammanfattning av de synpunkter som vi fick in under dialogen.

I samband med Storvretadagen lördag 26 augusti 2023 var Uppsala kommun på plats för att prata med boende och verksamma i området. Samtidigt höll kommunen också en minimässa med information och rådgivning. Vi kallar dialogupplägget för Uppsnack – ett samtal där du har chansen att berätta om hur du vill att framtiden ska utvecklas där du bor. Vad är ett gott liv i ett hållbart Storvreta för dig?

Nedan är en sammanfattning av de synpunkter som samlades in under dialogen. Vi fick in 38 skriftliga synpunkter på vykort, samt 111 synpunkter via en digital enkät.

Antalet synpunkter från barn och unga var relativt få procentuellt sett, så vi kommer att följa upp det i samverkan med skolor i Storvreta vid ett kommande tillfälle.

Positivt gensvar

Responsen på att dialogen genomfördes på plats i Storvreta var positiv från både boende och verksamma. Majoriteten av de som deltog ser gärna att Storvreta utvecklas vidare. Vi fick in många bra och värdefulla synpunkter om framtidens goda liv i ett hållbart Storvreta, vilket bekräftar värdet av kommunens breda dialog på ort och ställe.

Identitet och karaktär

Majoriteten av de som deltog i den digitala enkäten tycker att Storvretas identitets- och karaktärskapande platser ska värnas och bevaras som de är, så här fördelade sig svaren på frågan:

 • 34 % instämmer
 • 21 % instämmer helt och hållet
 • 28 % ställer sig neutrala till uttalandet.

Lugn, naturnära och barnvänlig ort som saknar ett lite mer levande centrum

De sammanfattade karaktärsdragen för Storvreta enligt svaren i den digitala enkäten, är att Storvreta är en lugn, mysig och barnvänlig ort som har nära till naturen. Orten har ett rikt frilufts- och föreningsliv med många aktiviteter, framför allt för barn. Det finns ett bra utbud av social infrastruktur så som skola och vårdcentral, men det uttrycktes en viss saknad av ett mer levande centrum med ett bredare utbud.

Bostäder

När det gäller nya bostäder fanns det en stor spridning i svaren från invånarna. På frågan om vilka typer av bostäder man vill se mer av var småhus (59 %) och boende anpassade för äldre (50 %) de som fick flest röster. Dessutom anser en majoritet (62 %) att ny bebyggelse bör vara mer anpassad till befintlig bebyggelse.

I samtal med kommunens representanter under Storvretadagen, uttrycktes ett generellt intresse bland invånare för seniorboenden/boenden anpassade för äldre, så att äldre kan bo kvar på orten när deras livssituation förändras utan att deras känsla av gemenskap och samhörighet tas ifrån dem.

Trafik och infrastruktur

pendlarparkeringar 

I den digitala enkäten har Storvretas invånare svarat så här om pendlarparkeringar:

 • 41 % tycker att antalet pendlarparkeringar är för få.
 • 50 % tycker att det finns lagom många pendlarparkeringar.
 • Ingen (0 %) tycker att det finns för många pendlarparkeringar.

Gång- och cykelvägar

Gång-och cykelvägarna i Storvreta upplevs övervägande positivt. Så här ser svaren ut på frågan om hur gång- och cykelvägarna upplevs i Storvreta:

 • Cirka 50 % Helt okej
 • 24 % Bra eller mycket bra
 • 8 % Inte bra

Kollektivtrafiken kan förbättras

Representanter från Region Uppsala medverkade i Uppsnack Storvreta - det är Region Uppsala som har ansvar för och upphandlar och utvecklar kollektivtrafiken i Uppsala län. De synpunkter som samlades in kring kollektivtrafik kommer därför att delges till regionen.

När det gäller Storvreta, har kommunen och regionen en löpande dialog, bland annat genomför regionen en utredning kring busstrafik Fullerö-Storvreta som förväntas bli klar under hösten 2023.

Kollektivtrafiken kan förbättras, enligt svaren i den digitala enkäten. Majoriteten har svarat att kollektivtrafiken inte fungerar bra. Under senaste tiden har det dock varit många inställda turer på grund av personalbrist, något som kan ha bidragit till den negativa inställningen gentemot kollektivtrafiken i området.

Fritid, kultur, natur och friluftsliv

Enligt svaren i den digitala enkäten, anser majoriteten av Storvretas invånare att de har god tillgång till naturområden (sammanlagt 96 %). Möjligheten till friluftsliv har i stor utsträckning påverkat de flesta invånare som bosatt sig i Storvreta som en del i dess attraktionskraft.

Storvretas grönområden upplevs som övervägande trygga av invånarna. 49 % har svarat "helt och hållet" och 37 % har svarat "i hög grad" på frågan hur trygga de känner sig i ortens grönområden.

Flera olika kvaliteter är viktiga i Storvretas natur- och grönområden, enligt invånarna. De viktigaste kvaliteterna är

 • promenader (79 %)
 • naturupplevelse, djur och växter (65 %)
 • sport och friluftsliv (57 %).

Andra kvaliteter som har fått många röster är

 • vattenaktiviteter, badplats (48 %)
 • bra belysning (46 %)
 • tyst och lugnt (42 %).

Mötesplatser, service och verksamheter

Enligt svaren i den digitala enkäten, anser ungefär hälften att Storvreta har god tillgång till kultur- och fritidsplatser (sammanlagt 49 %). Majoriteten av respondenterna anser även att man möter andra personer vid naturliga mötesplatser i Storvreta (58 %). 29 % har ställt sig neutral i frågan.

Viktiga kvaliteter för en offentlig mötesplats hos Storvretas invånare är att den ska upplevas som trygg och ha grönska och aktiviteter.

De lokala servicefunktioner som uppskattas mest av Storvretas invånare – förutom kommunala tjänster inom vård, omsorg, skola och kultur – är enligt svaren i den digitala enkäten tillgång till:

 • livsmedelsbutik (serviceombud)
 • kollektivtrafik
 • vårdcentral
 • återvinningscentral.

Kompletterande dialog med barn i årskurs 5

Dialog med barn i årkurs 5

Under Storvretadagen invigdes det offentliga konstverket, Dröm eller vendeltid , som är placerat i anslutning till järnvägsstationen. I samband med denna invigning passade tjänstepersoner från kommunen på att prata med en grupp femteklassare, barn från orten som på så sätt fick möjligheter att uttrycka sina synpunkter om Storvreta. Det fanns även några vuxna på plats som lämnade synpunkter.

Dialogen genomfördes på så sätt att man fick markera platser på kartor och beskriva om platserna redan är bra (gröna punkter), om de behöver utvecklas (gula punkter) eller om platserna känns otrygga (röda punkter). Sammanlagt samlade kommunen in ett 50-tal dokumenterade synpunkter, som är kopplade till markeringarna på kartorna.

Platser som redan är bra

Kommunen samlade in femtioen gröna markeringar på kartan, varav trettiosex hade synpunkter kopplade till sig.Tjugosex av synpunkterna lämnades in av barnen, och tio av de vuxna. 

Majoriteten av barnen valde att sätta gröna punkter på hemmet. Tre barn valde specifikt att markera fritidsklubben som grön. Barnen tycker också om Storvretaskolan med sin stora skolgård, och även för att skolan är en plats där man träffar sina kompisar.

De två fullstora, välutrustade idrottshallarna, som ligger i anslutning till Ärentunaskolan, uppskattas av barnen eftersom det är platser som har ett brett utbud av idrottsmöjligheter både för de lokala skolorna och föreningslivet. ICA Supermarket Solen ansågs också som en bra plats av barnen.

Även de vuxna markerade platser i sin närhet som hör vardagen till som hemmet, naturen, Storvreta kapell och församlingsgård, Ekeby kvarn, offentlig konst och det faktum att det finns en järnvägsstation i Storvreta som underlättar resande.

Platser som behöver utvecklas

Kommunen samlade in tjugo gula markeringar på kartan, varav elva hade synpunkter kopplade till sig. Fyra av synpunkterna lämnades in av barnen, och sju av de vuxna.

Barnen utryckte önskemål om behovet av en starkare centrumkänsla med butiker och café i Storvreta. Fotbollsplanen vid Storvretaskolan som idag är i grus vill de ska omvandlas till en gräsplan. Även en utveckling av lekparkerna, och en förbättring av skolmaten, efterfrågades.

Synpunkterna från vuxna handlade i hög grad om trafikrelaterade frågor. Fler pendelparkeringar efterfrågades, speciellt vid järnvägsstationen. Övergångsställen vid busshållplatserna, gång- och cykelbana längs Ärentunavägen samt gångvägar från badplatsen med bänkar efterfrågades också. Och även fler seniorboenden.

Platser som känns otrygga

Kommunen samlade in sjutton röda markeringar på kartan, varav tretton hade synpunkter kopplade till sig. Tolv av synpunkterna lämnades in av barnen, och en av de vuxna.

De flesta av barnens röda punkter handlade om platser som de upplever som:

 • Mörka och läskiga för att det är äldre där som dricker alkohol, röker och snusar.
 • De lyfte platser som Ärentunaskolan och bakom Coop Storvreta.
 • Dessa platser beskrivs också som stökiga av barnen.
 • Ett barn uttryckte att även Storvretaskolan har en jobbig och tråkig miljö.
 • Väg 290 ansågs vara otrygg då den saknar trafiksäkra passager för gående och cyklister.
  Vuxna uttryckte önskemål om grusade gångar för gående och cyklister i naturområden.

Mer information

Information om fler Uppsnack-dialoger du kan delta i publiceras löpande här: uppsala.se/uppsnack

Information om planerade byggprojekt i kommunen på bygg.uppsala.se

Har du landsbygdsrelaterade frågor kan du mejla till: landsbygd@uppsala.se