Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Styrdokument

Här samlar vi aktuella styrdokument för kommunens breda hållbarhetsarbete. Här hittar du bland annat policy för hållbar utveckling, översiktsplanen och handlingsplan för mänskliga rättigheter. I de allra flesta av kommunens styrdokument är hållbarhet en viktig faktor, och i många utgår styrningen från just hållbarhetsaspekter.

Mål och budget

Kommunens viktigaste styrdokument heter Mål och budget. I Mål och budgets mål är FN:s globala utvecklingsmål, Agenda 2030, integrerade.

Läs kommunens Mål och budget

Översiktsplan, landsbygdsprogram och innerstadsstrategi

Översiktsplanen är kommunens samlade strategi för hur mark, vatten och bebyggelse ska användas, utvecklas och bevaras. Den visar hur staden, landsbygden och tätorterna kan fortsätta växa, nu och ända fram till 2050. Den visar hur vi kan få plats med fler invånare och arbetsplatser, samtidigt som vi skapar en god livsmiljö för människor och företag, och värnar om och förbättrar vår miljö.

Det finns ett landsbygdsprogram och en innerstadsstrategi som kompletterar översiktsplanen.

Läs översiktsplanen, landsbygdsprogrammet och innerstadsstrategin 

Policy för hållbar utveckling

Policyn beskriver hur Uppsala kommun ska arbeta för att utvecklas hållbart. Kommunen står bakom FN:s 17 globala utvecklingsmål och Agenda 2030 och vår framtid är beroende av den globala utvecklingen, vilken vi också kan påverka. 

Utgångspunkterna i policyn är

 • Uppsala kommun ska vara en vägledande kraft för hållbar utveckling globalt, nationellt, regionalt och lokalt
 • Uppsala kommun ska associeras med hållbar utveckling

Läs Policy för hållbar utveckling 

Policy för upphandling och inköp

Uppsala kommun har en policy och riktlinjer för upphandling och inköp. Styrdokumenten omfattar all upphandling och all användning av ingångna avtal för varor, tjänster och byggentreprenader. Styrdokumenten gäller för Uppsala kommunkoncern, det vill säga för samtliga nämnder och bolag.

I styrdokumenten står det att våra upphandlingar ska ta hänsyn till

 • ekonomisk hållbarhet och näringsli
 • social hållbarhet
 • ekologisk hållbarhet

Läs policy (och riktlinje) för upphandling och inköp 

Ekologisk hållbarhet

Här hittar du en samling med dokument som relaterar till ekologisk hållbarhet (exempelvis miljö- och klimatprogrammet, energiprogrammet och avfallsplanen).

Läs om ekologisk hållbarhet

Andra policyer

I kommunen finns det styrdokument av olika slag. Policyer visar vilka principer som ska prägla kommunen och vad kommunen är positiv eller negativ till. Det är kommunfullmäktige som beslutar om kommunens policyer. Hållbarhet är en central del i många av kommunens policyer, exempelvis:

 • Policy för samverkan med föreningslivet och det fria kulturlivet
 • Policy för trygghet och säkerhet
 • Cykelpolicy

Här hittar du alla kommunens policyer

Andra program och handlingsplaner

En annan typ av styrdokument är program och handlingsplaner som innehåller faktiska åtgärder. Dessa fungerar som komplement till kommunens övergripande styrdokument Mål och budget, och ökar genomslagskraften för prioriterade målområden.

Även de flesta av kommunens program och planer har tydliga hållbarhetsperspektiv i sig, några exempel är:

 • Program för äldrevänlig kommun
 • Program mot kvinnofridskränkningar och våld i nära relationer
 • Handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter
 • Handlingsplan för Gottsundaområdet 2021-2030
 • Handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Här hittar du alla kommunens program 

Här hittar du alla kommunens planer