Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kunskapsmaterial om hållbarhet

Här samlar vi rapporter, analyser och andra material där vi gärna delar med oss av våra lärdomar till andra kommuner och organisationer. Exempelvis hittar du Uppsalas frivilliga lokala uppföljning av Agenda 2030 (Voluntary Local Review), den sociala kompassen och analysrapporter för olika ämnen.

Den sociala kompassen

Den sociala kompassen visar Uppsalas socioekonomiska landskap. Kompassen är en kartläggning utifrån olika socioekonomiska aspekter som delar upp områden i Uppsala i olika grupper med liknande socioekonomisk sammansättning. Kartan är ett viktigt verktyg när kommunen planerar för framtiden och för politikerna när de vill ta fram förslag som ska minska socioekonomiska skillnader och öka den sociala hållbarheten.

Här hittar du den senaste versionen av sociala kompassen, från 2023

Barn och ungas psykiska hälsa i Uppsala 2021

Rapporten ”Barn och ungas psykiska hälsa i Uppsala 2021” är ett verktyg för kommunens verksamheter i att prioritera och planera arbetet för att främja barn och ungas psykiska hälsa.

Rapporten tar upp följande områden: skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete, skolnärvaro, ekonomisk och social utsatthet, barn och ungas fria tid, delaktighet och inflytande, och suicidprevention.

Läs rapporten Barn och ungas psykiska hälsa i Uppsala 2021

2022 togs en uppföljning fram på den ursprungliga rapporten.

Läs rapporten Barn och ungas psykiska hälsa i Uppsala 2022 – nuläge och uppföljning. 

Democracy in Decline – ett demokratiseminarium

Demokratin är på tillbakagång i världen och kan inte tas för given, inte ens i Sverige. Auktoritära strömningar växer fram i många länder. Nationella val påverkas av statsaktörer med desinformationskampanjer och sanningen utmanas av alternativa fakta. Vad krävs då för att upprätthålla och försvara demokratin under dessa förutsättningar?

För högtidlighållandet av Sveriges 100 år av demokrati och som inledning inför valåret 2022 bjöd Uppsala kommunfullmäktiges ordförande Eva Edwardsson (L) och kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S) in till ett demokratiseminarium i Uppsala 18 november 2021. Seminariet gästades digitalt av den amerikanska historikern, författaren och journalisten Anne Applebaum, som gav en internationell utblick på demokratins utmaningar.

Därefter följde ett samtal om situationen i Sverige och vilka internationella erfarenheter vi bör vara vaksamma på för att värna den svenska demokratin inför och under valåret 2022.

Filmer från seminariet

1. Delar av seminariet Democracy in Decline - nedklippt version 45 minuter

2. Hela seminariet Democracy in Decline - fullständig version 2 timmar

Frivillig lokal uppföljning av Agenda 2030 (Voluntary Local Review)

2021 publicerade Uppsala kommun en frivillig lokal uppföljning av Agenda 2030 som beskriver kommunens hållbarhetsarbete. Uppföljningen pekar ut framgångsfaktorer, utmaningar framöver och lyfter goda exempel på hållbarhetsarbete i Uppsala.

Läs Uppsala kommuns frivilliga lokala uppföljning av Agenda 2030

Integration i Uppsala – nuläge och uppföljning

2020 skrevs en integrationsrapport som beskriver hur mottagande av asylsökande och nyanlända har sett ut i Uppsala under de senaste åren (fram till och med 2018) och i jämförelse med andra kommuner. Syftet med rapporten är att skapa en bredare förståelse för frågan och visa på inom vilka områden det behöver vidtas åtgärder för att åstadkomma en bättre integration.

Läs rapporten Integration i Uppsala 2020 – nuläge, målsättning och plan för uppföljning

För att åstadkomma en förändring är det nödvändigt att säkerställa att åtgärderna som vidtas för att främja integration och etablering också får den tänkta effekten. 2021 gjordes en uppföljning utifrån de indikatorer som pekats ut i rapporten 2020.

Läs rapporten Integration i Uppsala 2021 – nuläge och uppföljning

Vägledningar för minskad plastanvändning

Uppsala kommun har tagit fram ett gediget kunskapsmaterial om minskad plastanvändning och plastens påverkan på klimatet. För den som vill veta mer om vad plast är, hur plast påverkar miljö och klimat och vad du kan göra för att minska plastens klimatpåverkan finns en e-utbildning.

Som stöd i arbetet med plastminskning i kommunens verksamheter har verksamhetsspecifika vägledningar med tips och checklistor tagits fram. Det är fritt fram för andra kommuner, organisationer och företag att ta inspiration från dem.

Det har också tagits fram en längre vägledning för den som vill fördjupa sig i plastens påverkan på miljön och klimatet och en vägledning som riktar sig direkt till personer som jobbar med upphandling av varor och tjänster. För upphandlare finns också ett kriteriebibliotek att använda vid upphandling av plastprodukter. 

Här hittar du allt material som handlar om minskad plastanvändning

Webbutbildning om mat och klimat

Uppsala kommun har tagit fram en webbutbildning om matens klimatpåverkan. Den tar bara 25 minuter och är öppen för alla som är intresserade av att lära sig mer om matens påverkan på klimatet. Kursen kommer att ge dig konkreta verktyg som du kan använda dig av i arbetslivet så väl som i privatlivet. 

Gör utbildningen Mat och klimat