Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. Beslutat program för full delaktighet

  Kommunfullmäktige beslutade om program för full delaktighet som gäller alla kommunala nämnder, bolag och medarbetare 2016. Programmets ambition är att Uppsala ska vara tillgängligt och inkluderande så att personer med funktionsnedsättning kan delta i samhället på lika villkor som alla andra.

  Kommunen arbetar därför enligt programmet för att öka tryggheten och stärka delaktighet och självbestämmande för personer med funktionsnedsättning.

  Läs eller lyssna på program för full delaktighet.

 2. Handlingsplan för full delaktighet

  I handlingsplanen beskrivs vilka nämnder som särskilt ansvarar för att arbeta med de prioriterade delmålen i kommunens funktionshinderpolitiska program.

  Handlingsplan för full delaktighet

 3. Program för full delaktighet på lätt svenska

  Ett samhälle för alla

  Politiker i Uppsala kommun har bestämt
  en plan för delaktighet för personer
  med funktionsnedsättning.

  Planen ska göra så att personer med
  funktionsnedsättningar kan vara med i samhället
  lika bra som personer utan funktionsnedsättningar.

  Funktionsnedsättning betyder att kroppen
  fungerar på ett annat sätt.

  En funktionsnedsättning kan vara att ha
  svårt att gå eller att ha svårt att förstå.

  Planen ska göra Uppsala mer tillgängligt
  för alla som bor i kommunen och alla
  som besöker kommunen.

  Ett Uppsala för alla

  Sverige har lovat att följa FN:s
  regler om rättigheter för personer
  med funktionsnedsättning.

  FN betyder Förenta Nationerna.
  I FN arbetar 200 länder tillsammans.

  I FN:s regler står att samhället ska vara
  tillgängligt för alla människor.

  Men det finns hinder i samhället som gör att
  det är svårt för personer med funktionsnedsättningar
  att vara med i samhället lika bra som andra.

  Uppsala kommun vill ta bort de hinder
  som finns så att alla till exempel kan
  använda kommunens lokaler.

  Uppsala ska vara en kommun för alla.

  FN:s regler om rättigheter för personer
  med funktionsnedsättning

  FN har flera regler för att personer
  med funktionsnedsättning ska kunna
  vara med i samhället som andra.

  • Alla ska ha samma möjligheter.
  • Alla ska kunna vara med i samhället.
  • Ingen ska bli diskriminerad.
  • Kvinnor och män ska behandlas lika.
  • Varje människa har ett värde och ska
   få bestämma om sitt eget liv.
  • Varje barn med funktionsnedsättning
   har rätt att vara en person med eget namn.

  I planen för att göra Uppsala bättre
  för personer med funktionsnedsättning
  finns text med från FN:s regler.

  Viktiga ord i planen

  Funktionsnedsättning

  Funktionsnedsättning betyder att
  kroppen fungerar på ett annat sätt.

  Det kan vara att ha svårt att gå
  eller att ha svårt att förstå.

  En människa kan födas med en sjukdom
  som ger en funktionsnedsättning eller
  bli sjuk som vuxen och få en funktionsnedsättning.

  Funktionshinder

  Funktionshinder betyder att det finns
  något i miljön som är ett hinder för att
  en person med funktionsnedsättning
  ska kunna vara delaktig.

  Det kan till exempel vara att det inte går
  att komma in i ett hus med rullstol.

  Hinder kan finnas i vardagen,
  på arbetet och på fritiden och gör att miljön
  inte är tillgänglig för alla.

  Delaktighet

  Delaktighet betyder att alla ska ha samma
  möjligheter att vara med i samhället.

  Personer med funktionsnedsättning ska få
  samma service, samma hjälp och samma information
  som personer utan funktionsnedsättning.

  Delaktighet kan också vara att få ta ansvar
  och vara med och bestämma.

  Tillgänglighet

  Tillgänglighet är det som behövs för att
  personer med funktionsnedsättning
  ska kunna vara delaktiga.

  Kommunen ska vara tillgänglig
  både utomhus och inomhus.

  I lokaler ska det till exempel finnas teknik
  som hjälp för personer som har svårt att höra.

  Kommunikation

  Kommunikation är alla sätt att
  tala med varandra och skriva till varandra.

  Det kan vara genom uppläst text,
  punktskrift, teckenspråk, lättläst text,
  stor stil eller ljud och bild på dator.

  Kommunikation kan vara för att visa
  vad man vill eller vad man tycker.

  Det kan vara för att fråga om något,
  välja något eller säga nej till något.

  Ord vi använder

  Uppsala kommun använder orden
  funktionsnedsättning och funktionshinder.

  Ord vi inte använder

  Vi använder inte ordet handikappad.

  Det är bara i sammansatta ord
  som vi skriver till exempel
  handikapp-politik och handikapp-parkering.

  I Uppsalas plan för delaktighet för
  personer med funktionsnedsättning
  finns nio mål.

  För varje mål finns också delmål som är
  exempel på vad som är viktigt att göra
  för att det ska bli som det står i planen.

  Handikapp-organisationer och politiker
  har varit med och bestämt vilka mål som är viktiga.

  Målområden i planen

  1. demokrati och inflytande
  2. bemötande och kunskaper
  3. information och kommunikation
  4. tillgängliga miljöer
  5. utbildning
  6. arbete och sysselsättning
  7. bostad
  8. vardagsliv och familjeliv
  9. kultur, fritid, idrott och hälsa.

  Mål och delmål för delaktighet

  Mål

  En person med funktionsnedsättning
  ska ha samma möjlighet att bestämma
  i sitt liv som en person utan funktionsnedsättning.

  Alla i Uppsala ska kunna få information
  och få säga, skriva eller teckna vad
  de tycker om olika saker.

  Delmål

  Brukare ska få vara med och påverka mer.
  Det är personer med funktionsnedsättning
  som får stöd av kommunen.

  Kommunen ska lyssna på brukare och
  på organisationer för brukare.
  Deras kunskaper ska kommunen använda
  vid till exempel planer för framtiden.

  Kommunen ska prata med och samarbeta med
  brukare, deras familjer och brukarorganisationer.
  Synskadades riksförbund är exempel på
  en brukarorganisation.

  Kommunens politiker ska tänka på
  tillgänglighet och delaktighet för personer
  med funktionsnedsättning när de ska besluta
  om saker.

  Personer med funktionsnedsättning ska
  kunna rösta i politiska val.

  Det ska finnas information som är
  lätt att förstå och lätt att använda.

  Lokaler och annat ska vara tillgängliga.
  En brukar-ombudsman ska börja arbeta.

  Kommunen och HSO bestämmer tillsammans
  vad han eller hon ska arbeta med.

  HSO är Handikapp-föreningarnas Samarbetsorgan.

  Mål

  Alla ska mötas med kunskap och respekt
  av kommunens medarbetare.

  Alla ska ha möjlighet att få vara med och
  bestämma i frågor som handlar om dem.
  Det gäller både för personer med funktionsnedsättning
  och utan funktionsnedsättning.

  Alla ska få det stöd som passar för personen.

  Uppsala kommun ska samarbeta med
  andra myndigheter så att personer med
  funktionsnedsättning får rätt stöd.

  Delmål

  Medarbetare som arbetar med personer med
  funktionsnedsättning ska ha utbildning och
  kunskaper som passar för arbetet.

  Utbildning för medarbetare ska utgå från
  och tänka på vad brukaren behöver
  när det gäller tillgänglighet och delaktighet.

  Politiker ska få mer utbildning om
  personer med funktionsnedsättning.

  Kommunen ska använda SIP.
  Det är Samordnad Individuell Plan.
  SIP visar vem som har ansvar för
  till exempel vården av en person.

  Mål

  Alla i Uppsala ska kunna få information
  och kommunicera på ett sätt som passar.

  Delmål

  Alla med funktionsnedsättning ska kunna
  använda sitt sätt att kommunicera och de
  som vill ska få stöd för att bli bättre på
  att kommunicera.

  Alla verksamheter i kommunen ska
  arbeta för att informera på ett sätt
  som når alla.

  Både personer med funktionsnedsättning
  och personer utan funktionsnedsättning.

  Kommunen ska använda och utveckla AKK.
  Det är Alternativ och Kompletterande Kommunikation.

  AKK är andra sätt att kommunicera än att tala,
  till exempel att kommunicera med foton och bilder.

  Mål

  Alla i Uppsala ska kunna använda stadens miljö.
  Både miljön inne och miljön ute.

  Alla ska kunna röra sig från en plats
  till en annan plats i kommunen.

  Delmål

  Kommunens lokaler ska bli mer tillgängliga.
  Alla ska kunna komma in i lokalerna
  och alla ska kunna vara i dem.

  Resor med färdtjänst och andra resor
  ska vara trygga och säkra att använda.
  Sättet att resa ska passa personen som reser.

  Det ska bli fler handikapp-parkeringar.

  Mål

  Alla barn, ungdomar och vuxna ska kunna
  vara med i skolan och få det stöd som behövs
  för att få kunskaper.

  Alla barn, ungdomar och vuxna ska också få
  det stöd som behövs för att använda sina
  kunskaper i det dagliga livet.

  Delmål

  Skolor och andra lokaler för utbildning
  ska vara tillgängliga för alla.

  Skolor och andra lokaler för utbildning
  ska också vara tillgängliga för föräldrar
  och andra besökare.

  Elever från olika skolor ska träffas.
  Barn och ungdomar ska få träffa både
  elever med funktionsnedsättning och
  elever utan funktionsnedsättning.

  Mål

  Uppsala kommun ska arbeta för att
  personer med funktionsnedsättning ska
  kunna hitta ett arbete och ha kvar ett arbete.

  Uppsala kommun ska ge personer med
  funktionsnedsättning som har svårt att arbeta,
  bättre möjlighet att göra något bra på dagarna.

  Delmål

  Alla ska kunna arbeta med vad personen klarar.

  Arbetsuppgifter och arbetstider ska vara
  anpassade för personer med funktionsnedsättning.

  Det ska bli fler praktikplatser
  för personer med funktionsnedsättning,
  till exempel för elever i anpassad gymnasieskola.

  Mål

  Alla ska kunna leva i en bostad som
  passar personens behov.

  Delmål

  Uppsala kommun ska se till att nya bostäder
  är tillgängliga för alla.

  Det ska bli lättare att välja bostad och
  lättare att byta bostad för de personer med
  funktionsnedsättning som har beslut om
  särskilt boende.

  Uppsala kommun ska undersöka vad
  som finns att göra så att personer med
  funktionsnedsättning inte får högre
  kostnad för sin bostad.

  Skyddat boende ska finnas också för
  personer med funktionsnedsättning.
  Det är boende för personer som behöver
  skydd och en hemlig bostad för att någon
  till exempel har slagit dem eller hotat dem.

  Mål

  Alla personer med funktionsnedsättning
  och deras familjer ska få stöd så att livet
  fungerar i vardagen och i familjen.

  Delmål

  Alla ska ha rätt till respekt för sitt privatliv.

  Personer med funktionsnedsättning ska
  få det stöd som behövs för att kunna
  bestämma i sitt liv och att leva ett eget liv.

  Barn med funktionsnedsättning och deras
  familjer ska få det stöd som behövs
  så att barnet tycker att det har samma
  rättigheter och friheter som andra barn.

  Samarbetet ska bli bättre mellan de som
  ger stöd till familjer med barn med stora
  funktionsnedsättningar.

  Det kan till exempel vara samarbete mellan
  kommuner och landsting.

  Personer som har beslut om särskilt boende
  ska kunna bo tillsammans med någon.

  Mål

  Alla ska kunna vara med på kultur,
  fritidsverksamhet och idrott i kommunen.

  Delmål

  Tillgängligheten på kommunens platser
  för kultur ska bli bättre.

  Fritidshem, lekplatser och kulturskola ska
  vara tillgängliga för alla barn och ungdomar.

  Tillgängligheten för olika typer av motion
  för personer med funktionsnedsättning
  ska bli bättre.

  Kommunen ska erbjuda stöd och utbildning
  till föreningar och andra som erbjuder motion
  eller kultur som passar för personer med olika
  funktionsnedsättningar.

  Ansvar för planen

  Kommunstyrelsen i Uppsala har ansvar för
  att kontrollera att kommunens plan för
  funktionshinders-politiken blir som de har tänkt och planerat.

  Politiker och olika handikapp-organisationer
  ska studera vad som har varit bra i planen
  och vad som inte har fungerat.
  Efter det kanske de behöver ändra i planen.

 4. Kommunens brukarombud

  Om du har frågor eller behöver tips, råd eller vägledning angående personer med funktionsnedsättning kan du kontakta kommunens
  brukarombud Jeanette Nordin.
   
  Läs om kommunens brukarombud.

 5. Kontakt

  Kontakt

  Vård- och omsorgsförvaltningen

  Lena Sjöman, strateg

  Telefon:
  018-726 09 98
  Postadress:
  Uppsala kommun
  Vård- och omsorgsförvaltningen
  753 75 Uppsala