Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Avslutad dialog

Tyck till om åtgärdsprogram mot omgivningsbuller 2019–2023

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Nu kan du lämna dina synpunkter på förslaget om nytt åtgärdsprogram mot omgivningsbuller. Sista dag att lämna synpunkter är 20 september.

Beskrivning

Buller definieras som oönskat ljud och är den miljöstörning som påverkar flest människor i Sverige. Omgivningsbuller är buller från till exempel trafik eller industrier. Omgivningsbuller kan orsaka problem som

 • allmän störning
 • försämrad talförståelse
 • nedsatt inlärning
 • stress
 • sömnstörningar
 • ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom.

Buller är därför ett hälsoproblem som riskerar försämrad livskvalitet. För att en växande kommun som Uppsala fortsatt ska vara attraktiv och hälsosam är det viktigt att vi strävar efter att förbättra miljöer som idag är bullriga, skapa nya goda ljudmiljöer och behålla miljöer som idag är relativt fria från buller.

Nytt åtgärdsprogram för perioden 2019–2023

Uppsala kommun har tagit fram ett nytt åtgärdsprogram mot omgivningsbuller. Programmet är upprättat med stöd av förordningen mot omgivningsbuller (SFS 2004:675) . Den fastställer att alla kommuner med minst 100 000 invånare vart femte år ska

 • upprätta strategiska bullerkartor
 • beräkna hur många invånare som exponeras för buller från väg, järnväg, flyg och industrier
 • samt utifrån de resultaten ta fram ett åtgärdsprogram.

Målet med Uppsala kommuns åtgärdsprogram är att ingen som bor eller vistas i kommunen under en längre tid ska exponeras för bullernivåer som kan vara skadliga för hälsan.

Systematiskt arbete med fokusområden

I programmet beskrivs bullersituationen i kommunen och det systematiska arbetet med bullerfrågor. Vi har tagit fram ett antal långsiktiga och kortsiktiga mål och utifrån dem identifierat ett antal åtgärder som ska genomföras under perioden 2019–2023. Åtgärderna utgår från det som kommunen kan bestämma över.

Tre fokusområden har identifierats:

 • boendemiljöer,
 • skol- och förskolemiljöer
 • parker och rekreationsområden.

Uppsala kommuns mål för perioden 2019–2023 är:

 • Andelen boende som exponeras för en ekvivalent ljudnivå över 55 dB(A) vid fasad avseende trafikbuller ska inte överstiga 20 % av kommunens befolkning.
 • Samtliga förskolor, skolor och fritidshem som har en utemiljö som exponeras för en ekvivalent ljudnivå som överskrider 55 dB(A) dagtid avseende trafikbuller ska erbjudas bulleråtgärd delvis bekostad av kommunen.
 • Det ska inom Uppsala tätort finnas tillgång till park- och naturområden med särskilt goda ljudmiljöer.
 • Medvetenheten om bullrets negativa effekter på människor, och därigenom vikten av goda ljudmiljöer, samt medvetenheten om kopplingen mellan hållbart resande och buller ska öka internt inom Uppsala kommuns verksamhet och bland Uppsala kommuns invånare.

Åtgärderna som ska bidra till att nå målen är av olika slag. I så hög utsträckning som möjligt handlar de om att åtgärda bullret vid källan. Många av åtgärdsförslagen skapar mervärden även på andra områden så som luftkvalitet, klimat, aktiv mobilitet (till exempel gång, cykel) samt natur- och kulturmiljö. I vissa fall kan specifika insatser som bullerskyddsåtgärder vid fasad eller avskärmningar krävas. På detta sätt syftar åtgärdsprogrammet till att skydda så många som möjligt från höga bullernivåer som kan orsaka hälsoproblem.