Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Pågående dialog

Samråd om vattenverksamhet kring uppförande av gång- och cykelbro över Fyrisån vid Vretgränds förlängning

Dialogen avslutas

Sammanfattning

Samrådet pågår under perioden 3 juni-18 augusti. Uppsala kommun vill säkerställa säkra och gena vägar för fotgängare och cyklister i framtidens trafiklösningar i centrala Uppsala. Därför avser kommunen att anlägga en ny gång- och cykelbro över Fyrisån i Vretgränds förlängning.

Beskrivning

Uppsala kommun vill säkerställa säkra och gena vägar för fotgängare och cyklister i framtidens trafiklösningar i centrala Uppsala. Därför avser kommunen att anlägga en ny gång- och cykelbro över Fyrisån i Vretgränds förlängning.

För att genomföra dessa åtgärder planerar Uppsala kommun att söka tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken, hos Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt. Inför tillståndsansökan genomförs nu samråd enligt 6 kap. miljöbalken med Länsstyrelsen i Uppsala län, organisationer, allmänhet och särskilt berörda.

Lämna synpunkter om miljöpåverkan och miljöeffekter

Kommunen önskar nu synpunkter om en anläggning av en ny gång- och cykelbro över Fyrisån i Vretgränds förlängning skulle innebära betydande miljöpåverkan eller ej. Kommunen önskar också synpunkter på vilka väsentliga miljöeffekter som den nya bron förväntas ge.

Yttrande skickas senast 18 augusti 2024
via e-post till gatu-samhallsmiljonamnden@uppsala.se eller via brev till Gatu- och samhällsmiljönämnden, Uppsala kommun, 753 75 Uppsala.

Ange referens Vretgränds gc-bro, GSN-2024-01573.

Alla inkomna synpunkter kommer att bifogas ansökan.

Samrådsunderlag

Samrådsunderlaget innehåller information om åtgärdens lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra samt förslag på innehåll i den kommande miljökonsekvensbeskrivningen.

Läs samrådsunderlaget för ny gång- och cykelbro över Fyrisån vid Vretgränds förlängning (PDF, 3 MB)