Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Pågående dialog

Lämna synpunkter på policy för samverkan med civilsamhället

Dialogen avslutas

Sammanfattning

Civilsamhället i Uppsala kommun bjuds in att lämna skriftliga synpunkter på förslaget till policy för samverkan med civilsamhället.

Så här gör du

E-posta till
policyforsamverkan@uppsala.se
Skriv till

Carl Öhman eller Nina Klinge-Nygård

Hållbarhetsavdelningen
Uppsala kommun
753 75 Uppsala

Beskrivning

Den lokala överenskommelsen mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun (LÖK) har funnits sedan 2013 och har bidragit till en god samverkan.

Under det senaste året har överenskommelsen utvärderats av både föreningar och tjänstepersoner i kommunorganisationen. Utifrån det har ett nytt utvecklat förslag för samverkan mellan kommun och civilsamhälle arbetats fram, med målet att skapa ännu bättre förutsättningar för samverkan och samarbete mellan kommun och civilsamhälle.

Förslaget har tagits fram efter dialog med civilsamhället och tjänstepersoner från de förvaltningar som delar ut föreningsbidrag.

Civilsamhället kan lämna synpunkter fram till den 1 september 2024. Därefter kommer kommunen fortsätta arbetet med förslaget innan det går till kommunfullmäktige för beslut.

Skärpta principer i förslaget

Förslaget innebär att principerna i dagens lokala överenskommelse skärps och skrivs in i policy för samverkan med civilsamhället. Policyn är ett styrdokument för kommunen som berättar hur kommunen ska agera i förhållande till civilsamhället. Genom att principerna för samverkan förtydligas är förhoppningen att civilsamhället och kommunen får ökade möjligheter att stötta varandra.

Grunden för god samverkan ligger i möjligheterna att ha ett pågående informationsutbyte mellan civilsamhället och kommunen. Därför beskriver policyn de grundläggande kraven för hur samverkan ska gå till.

Läs förslaget på ny policy för samverkan med civilsamhället. (PDF, 244 KB)

Lämna synpunkter

Lämna kortfattade synpunkter som lyfter de aspekter av förslaget som din förenings verksamhet berörs av. Synpunkterna ska beröra sakfrågor. Kommentarer om språk och form ska hållas utanför synpunkterna om dessa inte har konsekvenser för sakinnehållet.

Dela upp synpunkterna i underrubriker eller kapitel för att göra det enkelt att följa och förstå.

Frågor och bakgrundsmaterial

Frågor om förslaget skickas till policyforsamverkan@uppsala.se.

Nu gällande lokala överenskommelsen hittar du här. (PDF, 80 KB)

Nu gällande policy för samverkan hittar du här. (PDF, 200 KB)