Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Pågående dialog

Samråd gällande ansökan om vattenverksamhet inom Natura 2000-område för uppförande av gång- och cykelbro över Sävjaån

Dialogen avslutas

Sammanfattning

Samrådet pågår under perioden 31 maj - 23 augusti. Uppsala kommun vill säkerställa säkra vägar för fotgängare och cyklister i framtidens trafiklösningar i Uppsala. Därför planerar kommunen att anlägga en ny gång- och cykelbro över Sävjaån inom naturreservatet Årike Fyris.

Beskrivning

Uppsala kommun planerar att anlägga en gång- och cykelbro över Sävjaån inom naturreservatet Årike Fyris. Bron ska förbinda den vandringsled som även planeras att anläggas inom Årike Fyris. Syftet med åtgärderna är att öka tillgängligheten och allmänhetens möjligheter till naturupplevelser inom naturreservatet, samt binda ihop Sävja och södra Uppsala med de centrala delarna av Uppsala.

För att uppföra den planerade bron krävs tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. Sävjaån är även utpekat som ett Natura 2000-område. Enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken krävs tillstånd för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område.

Ansökan kommer att skickas till mark- och miljödomstolen för prövning.

Lämna synpunkter

Yttrande skickas senast 23 augusti 2024
via e-post till gatu-samhallsmiljonamnden@uppsala.se

eller via brev till:

Gatu- och samhällsmiljönämnden
Uppsala kommun
753 75 Uppsala.

Ange referens GSN-2024-01623.

Alla inkomna synpunkter kommer att bifogas ansökan.

Samrådsunderlag

Samrådsunderlaget innehåller information om åtgärdens lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra samt förslag på innehåll i den kommande miljökonsekvensbeskrivningen.

Du når du det fullständiga samrådsunderlaget via pdf-dokumentet eller som utskrivet material hos

  • Kontaktcenter i Stadshuset, Stadshusgatan 2
  • Stadsbiblioteket i Uppsala, Svartbäcksgatan 17

Läs samrådsunderlaget för ny gång- och cykelbro över Sävjaån inom naturreservatet Årike Fyris. (PDF, 4 MB)