Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Underrättelse inför antagande Detaljplan för Lena 1:5 och del av Vattholma 5:20

Detaljplan för Lena 1:5 och del av Vattholma 5:20
(diarienummer 2021-002175)

Detaljplanen har varit utställd för granskning under tiden 2 december t.o.m. 23 december 2022.

Granskningsutlåtande finns tillgänglig på www.uppsala.se/lena-15-vattholma-520 under granskning.

Planförslaget kommer att behandlas vid plan- och byggnadsnämndens sammanträde tidigast 28 september 2023.

Detta är inte ett ytterligare tillfälle att yttra sig över detaljplaneförslaget utan en information inför plan- och byggnadsnämndens behandling av ärendet.

De sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende i området som under samrådet skriftligen framfört synpunkter som inte har tillgodosetts, får överklaga planen efter antagandet.

När protokollet anslagits på kommunens digitala anslagstavla finns antagandehandlingarna tillgängliga på www.uppsala.se/lena-15-vattholma-520 under antagande.

Uppsala 14 september 2021

Plan- och byggnadsnämnden