Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Kungörelser

Detaljplan för kapacitetsstark kollektivtrafik

är ute på samråd fr.o.m 9 april t.o.m 22 maj 2021

Detaljplanen sträcker sig från Uppsala centralstation till den nya järnvägsstationen Uppsala Södra och är cirka 17 kilometer lång. Sträckan delas upp i fyra delsträckor. Delsträcka A går från Uppsala centralstation till Exercisfältet där kollektivtrafikstråket förgrenas i en östlig respektive en västlig sträckning. Delsträcka B går genom Rosendal, Vårdsätravägen och Gottsunda. I Rosendal är delar av Torgny Segerstedts allé redan planlagd för spår och ingår därför inte i planområdet. Delsträcka C går från Ångströmslaboratoriet genom Ulleråker och Ultuna. En sträcka i Ulleråker är redan planlagd för spår och ingår därför inte i planområdet. Delsträcka D går från Bäcklösa till Ultuna, där de den östliga och västliga sträckningen går samman igen. Delsträcka D fortsätter sedan österut över Fyrisån i riktning mot Sävja och Bergsbrunna, för att sedan avslutas i den nya knutpunkten Uppsala Södra, som förbinder det nya kollektivtrafikstråket med järnvägen. Planområdet består till stor del av befintlig gatumark, men även ej ianspråktagen mark i form av skogsmark och jordbruksmark samt mindre delar av befintliga bostadsytor, verksamhetsytor och rekreationsytor.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt kapacitetsstarkt kollektivtrafikstråk i form av spårväg alternativt snabbussystemet BRT
(Bus Rapid Transit).

Planhandlingar finns tillgängliga hos:

  • Kontaktcenter, Stationsgatan 12
  • Stadsbiblioteket, Svartbäckgatan 17
  • Sävjabiblioteket, Västgötaresan 133
  • Gottsundabibliotek, Valthornsvägen 11

Ta del av alla samrådshandlingar för Detaljplan för kapacitetsstark kollektivtrafik

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 22 maj 2021 till: Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen, www.uppsala.se/stadsplanering

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 10 april 2021
Plan- och byggnadsnämnden