Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Detaljplan för Uppsala spårvagnsdepå, Del av Nåntuna 10:1 m.fl

Detaljplanen är ute på granskning under perioden 8 mars–19 april 2024.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en spårvagnsdepå för ny spårbunden
kollektivtrafik, reglera angränsande allmän plats, samt att säkerställa att detaljplanen vid ett genomförande inte orsakar påtaglig skada på det angränsande riksintresset för kulturmiljö genom att reglera byggnaders höjd och utformning inom kvartersmarken. 

Planområdet är beläget i södra Uppsala, väster om Gamla Stockholmsvägen (tidigare väg 255) och norr om den tidigare deponin Sävja Gökarbotippen. Planområdet består till stor del av skogsmark som inte är planlagd och en mindre del i nordöstra hörnet består av Gamla Stockholmsvägen.

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 19 april 2024 till: Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen Ta del av alla granskningshandlingar och lämna synpunkter på Detaljplan för Uppsala spårvagnsdepå, Del av Nåntuna 10:1 m.fl

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 8 mars 2024
Plan- och byggnadsnämnden