Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Enskilt avlopp – tillsyn av minireningsverk och andra förtillverkade avloppslösningar

 1. I korthet

  Du som fastighetsägare ska ha kunskap om din avloppsanläggning och se till att den är tillräckligt bra. Miljöförvaltningen gör tillsyn av små avloppsanläggningar. Syftet är att se till att anläggningarna klarar miljö- och hälsoskyddskraven.

  Att ha ett minireningsverk eller en annan förtillverkad avloppslösning ställer höga krav på dig som fastighetsägare. Anläggningarna kräver regelbunden skötsel och service för att fungera och rena avloppsvattnet ordentligt. Du som äger en anläggning kan välja att antingen teckna ett serviceavtal eller att underhålla anläggningen själv.

 2. Berörda av tillsynen

  Du berörs av tillsynen om du har ett minireningsverk eller en annan förtillverkad avloppslösning. Avloppsanläggningens ålder avgör tidpunkten för tillsynen och miljöförvaltningen granskar de äldsta först.

  I ditt tillstånd finns sannolikt ett villkor om att du ska ta ett analysprov på det renade avloppsvattnet efter ett år i drift. Därför tittar vi bara på anläggningar som har tillstånd som är äldre än tre år, för att säkerställa att analysprov har tagits.

 3. Så går tillsynen till

  För att effektivisera tillsynen och därmed kunna ta ut en lägre avgift inspekterar vi inte anläggningarna på plats. I stället granskar vi enkätsvar och dokumentation som du skickar till oss.

  Du får ett brev

  När det är dags för tillsyn av din anläggning skickar vi ett informationsbrev till dig tillsammans med ett frågeformulär.

  Fyll i frågeformuläret

  I brevet ber vi dig att fylla i ett frågeformulär. Formuläret skickas till dig med post men du kan också fylla i det digitalt och signera med bank-id. 

  Lämna uppgifter om minireningsverk via formulär

  Lämna uppgifter om minireningsverk via blankett

  Om du inte skickar in enkätsvar

  Saknar vi inskickade enkätsvar vid slutdatumet kommer vi till dig och inspekterar din avloppsanläggning på plats. Vi tar ut en extra avgift som motsvarar tiden som inspektionen tar.

  Granskning av enkätsvar

  Vid granskningen tittar vi på minireningsverkets skick, utformning och funktion. Vi kontrollerar även eventuella efterföljande brunnar, extra reningssteg och utsläppspunkt. Vi tittar också på din egenkontroll, det vill säga din kunskap om och din skötsel av anläggningen. Det är därför viktigt att du tydligt beskriver hur du eller en servicefirma sköter om anläggningen. Vi kontrollerar även att du följer villkoren som vi ställt i ditt beslut om tillstånd, som till exempel regelbunden analys av det renade avloppsvattnet.

  Efter granskningen

  När vi granskat uppgifterna som du skickat till oss sammanfattar vi våra noteringar om din anläggning i en rapport och skickar den till dig. Om vi anser att det saknas någonting noterar vi det som en brist i rapporten.

  Du får därefter en viss tid på dig att åtgärda de brister som angivits i rapporten. Om du inte åtgärdar bristerna inom utsatt tid skriver vi ett beslut om föreläggande.

  Slutligen får du ett beslut för din avloppsanläggning. Du får även en faktura för tillsynskostnaden.

  Läs om kostnad för tillsyn.

 4. Om beslutet

  Beroende på vad som framkommer under tillsynen fattar miljöförvaltningen ett beslut om din anläggning. Det finns tre olika beslut.

  • Anläggningen har inga brister eller mindre brister som åtgärdats under tillsynen.
  • Anläggningen har brister som inte åtgärdats under tillsynen.
  • Anläggningen har allvarliga brister eller uppfyller inte krav i tillståndsbeslut.

  Anläggningen har inga brister eller mindre brister som åtgärdats under tillsynen

  Om vi bedömer att din anläggning uppfyller kraven och inte har några brister eller att mindre brister åtgärdats under tillsynen skriver vi ett beslut om avgift. Beslutet handlar om att vi tar ut en avgift för vår arbetstid i ärendet och att vi inte ställer några krav på ytterligare åtgärder.

  Anläggningen har brister som inte åtgärdats under tillsynen

  Om du trots uppmaning inte åtgärdat de brister som kom fram vid granskningen skriver vi ett beslut om föreläggande där du får en viss tid på dig att åtgärda bristerna. Om du inte åtgärdat bristerna därefter kan beslutet komma att förenas med ett så kallat vitesbelopp. Det innebär att du kan få betala en viss summa pengar i böter. 

  Anläggningen har allvarliga brister eller uppfyller inte krav i tillståndsbeslut

  För att förhindra att miljön förorenas ytterligare kan utsläpp till din avloppsanläggning förbjudas helt. Det betyder att du inte får ha en vattentoalett kopplad till avloppsanläggningen. Du kan därför behöva byta ut din avloppsanläggning. Men du måste ansöka om tillstånd och få ett tillstånd innan du anlägger den nya avloppsanläggningen.

  Ett annat alternativ är att montera bort vattentoaletterna och installera torrtoalett. Det behöver du anmäla till miljöförvaltningen.

  Läs om hur du söker tillstånd för enskilt avlopp.

  Läs om torra toalettlösningar och latrinkompostering.

 5. Kostnad för tillsyn

  Tillsynen är delvis skattefinansierad men det är till största delen du som äger  avloppet som betalar för den. Avgiften är 1 210 kronor per timme.

  Tillsynsavgifter för varje avloppsanläggning med påkopplad/ansluten WC

  • Utan tillsynsbesök betalar du vanligen för tre timmar.
  • Med tillsynsbesök betalar du vanligen för minst fyra timmar.

  Utgångspunkten är att du betalar för tiden som ärendet tar.

 6. Syftet med tillsynen

  Tillsynen behövs för att kontrollera att avloppsanläggningar renar avloppsvatten tillräckligt innan det släpps ut i naturen. Det är alltid du som fastighetsägare som har ansvaret att se till att din avloppsanläggning klarar aktuella krav.

  Orenat avloppsvatten påverkar miljö och hälsa

  Orenat avloppsvatten innehåller näringsämnen som bidrar till övergödning av sjöar och vattendrag. Det innehåller även smittämnen, läkemedelsrester och hushållskemikalier. Utsläpp av avloppsvatten påverkar den ekologiska statusen i sjöar och vattendrag, vilket kan försämra miljön för både djur och växter. Utsläppen kan även påverka människors hälsa genom en sämre kvalitet på dricksvatten och större risk för smittor vid badplatser.

  Nationella mål för miljön

  Sverige har 16 nationella miljökvalitetsmål varav följande tre mål påverkas direkt av små avlopp:

  • ingen övergödning
  • levande sjöar och vattendrag
  • grundvatten av god kvalitet.

  Tillsyn av små avloppsanläggningar är en åtgärd som bidrar till att nå miljökvalitetsmålen.

 7. Kontakta mijöförvaltningen

  Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in handlingar till miljöförvaltningen är välkommen till Kontaktcenter på Stationsgatan 12, entréplan. Du som vill begära ut handlingar kan kontakta miljöförvaltningen per telefon eller e-post.

  Telefon:
  018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
  Postadress:
  Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala

Nyheter om vatten och avlopp

Kampanjer

 • Algblomning, bakterier och badklåda

  Vid kraftig algblomning färgas vattnet grönt, blågrönt eller gulaktigt. Vattnet är tydligt grumligt eller fyllt av små tråd- eller prickformade växtplankton.

Så arbetar vi med vatten och avlopp

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Det miljö- och klimatprogram vi tagit fram fokuserar på två av vår tids största utmaningar: klimatpåverkan och giftfri miljö.