Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Enskilt avlopp – tillsyn av minireningsverk och andra förtillverkade avloppslösningar

 1. I korthet

  Du som fastighetsägare ska ha kunskap om din avloppsanläggning och se till att den är tillräckligt bra. Miljöförvaltningen gör tillsyn av små avloppsanläggningar. Syftet är att se till att anläggningarna klarar miljö- och hälsoskyddskraven.

  Att ha ett minireningsverk eller en annan förtillverkad avloppslösning ställer höga krav på dig som fastighetsägare. Anläggningarna kräver regelbunden skötsel och service för att fungera och rena avloppsvattnet ordentligt. Du som äger en anläggning kan välja att antingen underhålla anläggningen själv eller att teckna ett serviceavtal så att någon annan underhåller anläggningen åt dig.

  Du berörs av miljöförvaltningens tillsyn om du har ett minireningsverk eller en annan förtillverkad avloppslösning. Alla reningsverk kontrolleras, men kontrollen sker i en viss ordning med hänsyn till bland annat ålder, fabrikat och område.

 2. Du som ska få tillsyn

  Du som ska få tillsyn får ett vykort hemskickat med bakgrund till varför miljöförvaltningen gör tillsyn samt information om när miljöförvaltningen kommer besöka din fastighet för inspektion. Det är inte ett krav att närvara vid inspektionen, men det är viktigt att minireningsverket är åtkomligt för miljöförvaltningen vid inspektionen. Eventuella lås behöver exempelvis vara upplåsta.

  Innan inspektionen ska du skicka in följande dokument:

  • Besvarat frågeformulär om din anläggning samt dina kontaktuppgifter
  • Analysresultat efter provtagning av utgående avloppsvatten. Analysen ska göras på BOD7 och totalfosfor, och vara utförd i närtid till inspektionen. Du kan kontakta den som utför service på anläggningen eller din teknikleverantör för att få hjälp med provtagning. Provet ska därefter skickas till ackrediterat laboratorium. Därefter skickar du resultatet till miljöförvaltningen.
  • Serviceavtal samt servicerapport/-er för anläggningen, om sådana finns.
  • Ifyllt protokoll för egenkontroll av avloppsanläggningen.

  Frågeformulär (PDF, 150 KB)

  Prokoll för egenkontroll (PDF, 151 KB)

   

  Om det är kort om tid att hinna med analysresultaten innan inspektionen, har du har möjlighet att komplettera med det senare. Prioritera frågeformuläret. Om din anläggning inte är i drift eller om du har annan information som du anser är relevant om din anläggning ska du kontakta miljöförvaltningen snarast.

  Efter inspektionen

  Efter inspektionen sammanfattar vi våra uppgifter om din anläggning i en rapport. I rapporten framkommer vad som sågs vid inspektionen och vad nästa steg är. Du får sedan ett beslut.

  Om vi upptäcker större brister vid inspektionen eller om analysresultaten avviker kommer vi att följa upp det.

 3. Avgift för tillsyn

  Det är du som betalar för tillsyn. Avgiften för 2024 är 1 395 kronor per timme. Vanligtvis tar handläggningen 3,5 timmar. Då ingår tiden för att:

  • vi ska förbereda oss och läsa in oss på din anläggning
  • genomföra tillsyn
  • skriva beslut och rapport.

  När vi har avslutat tillsynen av din anläggning skickar vi ett beslut med vilken avgift du ska betala och en faktura.

  Utgångspunkten är att du betalar för den tid som ärendet tar. Om det är flera fastigheter som är anslutna till samma avloppsanläggning kan avgiften bli lägre per fastighet.

 4. Syftet med tillsynen

  Tillsynen behövs för att kontrollera att avloppsanläggningar renar avloppsvatten tillräckligt innan det släpps ut i naturen. Det är alltid du som fastighetsägare som har ansvaret att se till att din avloppsanläggning klarar aktuella krav.

  Orenat avloppsvatten påverkar miljö och hälsa

  Orenat avloppsvatten innehåller näringsämnen som bidrar till övergödning av sjöar och vattendrag. Det innehåller även smittämnen, läkemedelsrester och hushållskemikalier. Utsläpp av avloppsvatten påverkar den ekologiska statusen i sjöar och vattendrag, vilket kan försämra miljön för både djur och växter. Utsläppen kan även påverka människors hälsa genom en sämre kvalitet på dricksvatten och större risk för smittor vid badplatser.

  Nationella mål för miljön

  Sverige har 16 nationella miljökvalitetsmål varav följande tre mål påverkas direkt av små avlopp:

  • ingen övergödning
  • levande sjöar och vattendrag
  • grundvatten av god kvalitet.

  Tillsyn av små avloppsanläggningar är en åtgärd som bidrar till att nå miljökvalitetsmålen.

 5. Kontakt

  Kontakta miljöförvaltningen

  Telefon:
  018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
  Postadress:
  Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 21 Uppsala

Nyheter om vatten och avlopp

Kampanjer
 • Algblomning, bakterier och badklåda

  Vid kraftig algblomning färgas vattnet grönt, blågrönt eller gulaktigt. Vattnet är tydligt grumligt eller fyllt av små tråd- eller prickformade växtplankton.

Så arbetar vi med vatten och avlopp

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Här kan du läsa mer om centrala styrdokument, hur du kan följa utvecklingen och specifika satsningar för att nå kommunens miljö- och klimatmål.