Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Aktbeteckning:
0380-P2014/20

Planen syftar till att upphäva den gällande tomtindelningen inom planområdet för att möjliggöra en avstyckning från fastigheten Sunnersta 69:3. En skaftväg från Vråkvägen kommer att leda in till den nya inre fastigheten.

Gällande tomtindelning medger inte avstyckning. Enligt PBL (2010:900) gäller tomtindelning som detaljplanebestämmelse och kan endast upphävas med en ny eller ändrad detaljplan. Fastigheten Sunnersta 69:3 är inte stor nog att bilda två nya fastigheter om 900 m2. Lantmäteriet bedömer preliminärt att avstyckning från fastigheten ändå är möjlig förutsatt att tomtindelningen upphävs. Kravet på 900 m2 tomtstorlek är inte absolut i gällande detaljplan och avstyckningen bedöms vara möjlig som en liten avvikelse utifrån särskilda omständigheter. Lantmäterimyndigheten bedömer avstyckningens lämplighet utifrån utifrån 3 kap. Fastighetsbildningslagen i ett senare lantmäteriärende. Planändringen överensstämmer med gällande översiktsplan.

Planprocessen är i skede: Gällande (Laga kraft)
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagande
  • Överklagande
  • Gällande (Laga kraft)
Använd ctrl + scroll eller zoomknapparna i kartan för att zooma

Planprocessen

Om gällande (laga kraft)

Ska läsas tillsammans med detaljplanen för nordvästra Sunnersta.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

Kontaktcenter i Stadshuset

Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på stadsbyggnadsförvaltningen. 
Se öppettider och få mer information om Kontaktcenter

Telefon:
Kontaktcenter 018-727 00 00

E-post:
stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se

Vill du rapportera fel eller lämna synpunkter ska du göra det via kommunens felanmälan.
Rapportera fel eller lämna synpunkter via kommunens felanmälan

Besöksadress:
Stadshusgatan 2
Postadress:
Uppsala kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
753 75 Uppsala