Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Du som elev kan ha rätt till skolskjuts eller elevresa mellan hemmet och skolan. Om du har elevresa får du ett skolkort (busskort) som gäller för resa med ordinarie busstrafik. Om du har rätt till skolskjuts sker resan antingen med skolbuss eller ordinarie linjetrafik (du får ett skolkort) eller skoltaxi. Det är Upplands lokaltrafik (UL) som ansvarar för skolkort och bussturer.

 2. Elevresa

  Elevresa är alltid ett skolkort (busskort) som gäller för resa med ordinarie busstrafik. Vid elevresor är det vårdnadshavaren som har ansvar för barnet under resan.

  Elevresa kan du få om du valt en kommunal eller fristående skola inom Uppsala kommun som ligger så långt från ditt hem att avståndskravet är uppfyllt. Du behöver inte ansöka om elevresa utan får skolkortet med posten innan skolan startar om villkoren nedan stämmer för dig. Skolkortet gäller för resor till och från skolan under skoldagar.

  Villkoret för att få elevresa är att eleven:

  • går i förskoleklass eller årskurs 1-3 och har minst två kilometer till skolan.
  • går i årskurs 4-9 och har minst fyra kilometer till skolan.
  • är folkbokförd i Uppsala kommun och går i skola i Uppsala kommun.

  Avståndet mellan hemmet och skolan mäts i kommunens digitala skolskjutssystem. Avståndet som mäts är den kortast farbara vägen mellan folkbokföringsadressen och skolans huvudingång. Med farbar väg menas den väg du kan ta där det inte är förbjudet att gå eller cykla.

  När vi mäter avstånd för elevresor tar vi ingen hänsyn till trafikförhållanden eller andra faktorer som kan ge rätt till skolskjuts.

  Kartunderlaget för vägarna hämtas från nationella vägdatabasen (NVDB) och kommunens egna kartor. Om du gör en egen mätning i exempelvis Eniro eller Google kan du få andra avstånd än kommunen. Det är det beräknade avståndet i kommunens skolskjutssystem som gäller. Det justeras inte utifrån vårdnadshavares egna mätningar. Vi beräknar på samma sätt för alla elever så att alla behandlas lika.

 3. Skolskjuts

  Du kan ha rätt till skolskjuts om du är folkbokförd i Uppsala kommun och:

  • du går i kommunal skola inom ditt skolskjutsområde.
  • du inte fått något av dina val och får en placering på kommunal skola utanför ditt skolskjutsområde.

  Skolskjuts beviljas med hänsyn till färdvägens längd (avstånd), trafikförhållanden (särskilt svår situation längs ditt barns skolväg), elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. För avstånd gäller att eleven:

  • går i förskoleklass eller årskurs 1-3 och har minst två kilometer till skolan
  • går i årskurs 4-9 och har minst fyra kilometer till skolan.

  Kommunen har ansvaret för resan. Resan kan ske med vanlig linjetrafik (ett skolkort), skolbuss (ett skolkort), skoltaxi eller specialfordon.

  För skolskjuts som beviljas utifrån avstånd behöver du inte göra någon ansökan, skolkortet skickas till dig automatiskt. För att få skolskjuts utifrån annat än avstånd måste du göra en ansökan för ditt barns räkning. Den ska bekräftas av båda vårdnadshavarna vid gemensam vårdnad.

  Om ditt barn har en funktionsnedsättning ska du bifoga ett utlåtande från relevant profession, till exempel läkare, psykolog eller kurator. I utlåtandet ska det framgå på vilket sätt funktionsnedsättningen gör att ditt barn inte kan gå eller åka buss till skolan.

  Du ansöker om skolskjuts för ett läsår i taget och beslut fattas efter individuell prövning. Ansökan ska inkomma senast 31 Mars till kommande läsår.

  Ditt barn kan inte få skolskjuts för att resa till och från fritids.

  Om ditt barn bor i en annan kommun men går i skolan i Uppsala ska du ansöka om skolskjuts i din hemkommun.

  Avståndet mellan hemmet och skolan mäts i kommunens digitala skolskjutssystem. Avståndet som mäts är den kortast farbara vägen mellan folkbokföringsadressen och skolans huvudingång. Med farbar väg menas den väg du kan ta där det inte är förbjudet att gå eller cykla.

  Kartunderlaget för vägarna hämtas från nationella vägdatabasen (NVDB) och kommunens egna kartor. Om du gör en egen mätning kan du få andra avstånd än kommunen. Det är det beräknade avståndet i kommunens skolskjutssystem som gäller. Det justeras inte utifrån vårdnadshavares egna mätningar. Beräkningen görs på samma sätt för alla elever vilket säkerställer att alla behandlas lika.

  Läs alla regler om skolskjuts och andra elevresor.

  Resa med skoltaxi

  Sker ditt barns resa med skoltaxi likställs den med skolskjuts med buss. Det innebär att resan samplaneras för samåkning med andra elever.

  Skoltransporter med skoltaxi hanteras av trafikcentralen efter beslut från utbildningsförvaltningen skolskjuts. Trafikcentralen har en handläggningstid på fjorton arbetsdagar.

  Om ditt barn har en funktionsnedsättning ska du bifoga ett utlåtande till din ansökan.

  Läs mer om att resa till skolan med taxi och se kontaktuppgifter till trafikcentralen

 4. Ansökan om skolskjuts

  Du ansöker om skolskjuts via e-tjänst. Du identifierar dig med e-legitimation, till exempel via bank-id. Ansökan ska bekräftas av båda vårdnadshavarna.

  Ansök om skolskjuts via e-tjänst

  Blankett för utlåtande

  Du ansöker om skolskjuts för ett läsår i taget och beslut fattas efter individuell prövning. Ansökan ska inkomma senast 31 mars inför kommande läsår.

  Om du valt en skola för ditt barn utanför skolskjutsområdet

  Har du som vårdnadshavare valt en kommunal skola utanför skolskjutsområdet eller en fristående skola kan ditt barn ha rätt till skolskjuts. Det gäller om villkoren för skolskjuts är uppfyllda och resorna inte innebär fördyringar eller organisatoriska svårigheter för kommunen.

  En organisatorisk svårighet är till exempel att den skola du valt ligger så att den ordinarie linjen för skolbuss eller skoltaxi inte fungerar eller kan planeras om, utan att det förlänger eller försenar resan för andra elever.

 5. Skolskjutsområden

  Kommunens skolskjutsområden är geografiskt indelade utifrån avstånd till kommunala grundskolor. Du kan se ditt skolskjutsområde och vilka kommunala skolor som finns inom det i kommunens kartsystem.

  Skolbussarnas linjesträckning till de kommunala skolorna planeras utifrån skolskjutsområden. Skolbussarna sköts av UL (Uppsala Länstrafik) på uppdrag av Uppsala kommun.

  I Uppsalas innerstad finns inga planerade skollinjer eftersom skolorna ofta ligger inom gångavstånd eller går att ta sig till med hjälp av den ordinarie linjetrafiken.

  Se skolkarta grundskola där du kan se skolskjutsområden och läs om hur avstånd beräknas

 6. Om ditt barn bor på två adresser – växelvis boende

  Bor ni som vårdnadshavare på två skilda adresser och ert barn bor växelvis hos er båda kan barnet få elevresa eller skolskjuts från den ena eller båda vårdnadshavarna om kraven för det är uppfyllda. Kraven är att:

  • ni har gemensam vårdnad.
  • ni är folkbokförda på olika adresser inom Uppsala kommun.
  • barnet är folkbokfört på en av era adresser.
  • barnet bor ungefär halva tiden på vardera adressen i ett regelbundet mönster.

  Ansök om elevresa eller skolskjuts för ett läsår i taget och ange samtidigt mönstret för barnets boende. Vilken form av resa ni beviljas beror på vilken skola barnet går i, i förhållande till folkbokföringsadressen.

  Ansök om skolskjuts via e-tjänst

 7. Vid annat boende

  Om barnet bor på korttidsboende, i familjehem eller hos stöd- eller kontaktfamilj kan barnet få elevresa eller skolskjuts om boendet ligger inom Uppsala kommun och villkoren för dem är uppfyllda. Dessutom krävs att det rör sig om ett varaktigt boende och resa till skolan inte tillgodoses på annat sätt. En ansökan måste lämnas in till utbildningsförvaltningen skolskjuts, tillsammans med följande bilagor:

  • ett underlag som styrker beslutet om boende
  • vilka tidsperioder och datum ditt boende gäller
  • kontaktuppgifter till boendet.

  Resor med skolkort eller skolskjuts gäller endast mellan boendet och skolan, i anslutning till skoldagens början och slut.

 8. Skolkort

  Skolkortet är ett färdbevis som ditt barn måste kunna visa upp vid resor med linjär busstrafik och skolbuss till och från skolan. Upplands lokaltrafik (UL) ansvarar för skolkortet. Kontakta Upplands lokaltrafik om du har frågor om ditt skolkort, busslinjer och tidtabeller.

  Läs om hur skolkortet fungerar på ul.se.

  Tappat eller skadat kort

  Om ditt barn tappar bort eller skadar sitt skolkort ska du anmäla det på ul.se. Barnet får ett nytt skolkort inom sju vardagar. Innan barnet fått sitt nya kort får du betala barnets resor.

  Anmäl borttappat eller trasigt skolkort till ul.se.

  Om du flyttar eller byter skola

  Om flytten eller bytet gör att du inte längre uppfyller avståndskravet, spärrar vi ditt skolkort och informerar dig om det.

  Om du efter flytt eller byte av skola uppfyller avståndskravet får du ett skolkort hemskickat. Innan du fått ditt nya skolkort får du betala resorna själv.

  Tidtabeller och eventuella förseningar

  På Upplands lokaltrafiks webbplats hittar du busslinjer, tidtabeller och hållplatser för skolbussarna till alla kommunala grundskolor i Uppsala län. Där kan du också få information om inställda eller sena bussar.

  Se busslinjer, tidtabeller och hållplatser på ul.se

 9. Överklaga beslut

  Om du ansökt om skolskjuts eller elevresa och anser att beslutet är felaktigt kan du överklaga. Med beslutet som skickas till dig finns en beskrivning om hur du överklagar. 

  Läs om hur du överklagar ett kommunalt beslut.

 10. Vid olycksfall

  Om ditt barn råkar ut för ett olycksfall ska du ta kontakt med Uppsala kommuns försäkringsbolag.

  Läs om försäkring och skadeanmälan

   

 11. Kontakt

  Kontakta utbildningsförvaltningen skolskjuts

  Telefontid:
  måndag, tisdag och torsdag 9.30-11.30

  Telefon:
  0771-72 70 01, menyval 5

Nyheter om grundskola och fritidshem

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Nominera till pedagogiska priset 6 maj–23 september

  Vem är bästa förskolläraren, läraren, rektorn? Bestäm du. Nominera nu!

 • Matteklubben

  Matteklubben är för barn som har stort intresse för matematik.

Så arbetar vi med grundskola och fritidshem

 • Så arbetar vi med:

  Aktiva och hållbara resor för barn och unga

  Barnets resa handlar inte bara om att ta sig från en plats till en annan. Barn som får göra aktiva resor blir mer självständiga och mår bättre. Samtidigt läggs grunden för goda vanor. Uppsala kommun arbetar med att öka andelen barn och unga som går, cyklar eller tar bussen till och från förskola, skola och fritidsaktiviteter.

 • Så arbetar vi med:

  Höjda kunskapsresultat och likvärdig skola

  Ett av skolans viktigaste uppdrag är att kompensera för barns och ungas skillnader i uppväxtvillkor. Oavsett bakgrund och förutsättningar ska alla barn och elever få en likvärdig chans att lyckas i skolan och få med sig en god utbildning ut i livet. Många verksamheter behöver fungera och samverka för att nå målet om en likvärdig skola.