Avslutad dialog

Upphävande av tomtindelning för Norby 87:6 och ändring av detaljplan för del av kvarteret Grytet

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Detaljplanen var ute på samråd 21 oktober–11 november 2019. Detaljplaneändringen avser att upphäva den bestämmelse om fastighetsindelning som idag gäller för fastigheten. I övrigt fortsätter detaljplanen att gälla oförändrat. Som en följd av denna ändring kan fastigheten avstyckas och därefter bebyggas med ytterligare bostadshus.

Beskrivning

Fastigheten ligger vid Fältvägen i Norby. Den omfattar 1 580 kvadratmeter och är i dag bebyggd med ett enbostadshus i en och en halv våning.

Läs alla handlingar på bygg.uppsala.se