Avslutad dialog

Detaljplan för Vänge 4:1 - samråd

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

21 mars 2019, 00:01 till

9 maj 2019, 23:59

Sammanfattning

Detaljplanen var ute på samråd 21 mars till och med 9 maj 2019. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny byggnad, Kyrkans hus, som ska rymma samlingslokaler, lokaler för barn- och ungdomsverksamhet och kontorsrum. Syftet är också att säkra områdets kulturmiljö- och naturvärden.

Beskrivning

Planområdet är beläget i södra delen av Vänge, cirka 12 kilometer väster om Uppsala stad. Planområdet avgränsas i norr av Gamla Salavägen och i söder av Vängeån.

Läs planbeskrivningen och andra relaterade dokument på bygg.uppsala.se.