Avslutad dialog

Detaljplan för Vänge 4:1 - granskning

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Detaljplanen var ute på granskning från och med 1 oktober till och med 22 oktober 2019. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny byggnad, Kyrkans hus, som ska rymma samlingslokaler, lokaler för barn- och ungdomsverksamhet och kontorsrum. Syftet är också att säkra områdets kulturmiljö- och naturvärden.

Beskrivning

Planområdet är beläget i södra delen av Vänge, cirka 12 kilometer väster om Uppsala stad. Planområdet avgränsas i norr av Gamla Salavägen och i söder av Vängeån.

Läs alla handlingar på bygg.uppsala.se