Avslutad dialog

Detaljplan för Kvarngärdesskolan - samråd

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

30 april 2019, 00:01 till

11 juni 2019, 23:59

Sammanfattning

Detaljplanen är ute på samråd från och med 30 april till och med 11 juni 2019. Syftet med detaljplanen är att ändra den tillåtna markanvändningen så att det kommunala bolaget Uppsala kommun Skolfastigheter AB ska kunna fastighetsbilda för den mark de förvärvat i samband med bolagets bildande. Syftet är även att möjliggöra nya skolbyggnader då det finns behov av större lokaler i takt med att befolkningen ökar.

Beskrivning

Planområdet ligger i Kvarngärdet och omfattar Kvarngärdesskolan. Området avgränsas av Tycho Hedéns väg i norr, Sankt Pers kyrka och i västlig och östlig riktning av cykelbanor. Avståndet till Stora torget är cirka 1,5 kilometer.

Läs alla handlingar på bygg.uppsala.se